torsdag 25 maj 2017

Sandor Herold skriver till tokliberalerna Birgitta O. och Cecilia W. Olle Ljungbeck om att försvara demokratinFörst ett brev från Sandor Herold till tokliberalerna Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström. De har båda skrivit ett brev "Vi har inte råd att vara naiva" och vill tillsätta någon utredning av något slag. 

Sedan följer ett inlägg av Olle Ljungbeck: Försvara demokratin och rättsstaten.

Vi har inte råd att vara naiva

Från Sandor Herold
Malmö 24-5-2017

Till dom två naivt hycklande stolpskotten Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström, s k liberaler

Tydligen så har sådana som ni inte det minsta skam i kroppen. Ni båda och ert partis flyktingpolitik är ju i huvudsak det som har möjliggjort att vildar främst från dom s k MENA-länderna har kunnat komma innanför EU,s gränser i så gott som obegränsat antal och gång på gång kunnat utföra terrordåd som har kostat oskyldiga medborgares liv.

Ni är indirekt skyldiga till att barn har fått sätta livet till i det senaste bombdådet i Manchester. Liksom dåden i Paris, London, Stockholm, Bryssel, Berlin osv.
Och ni kommer också att bli medskyldiga till alla kommande dåden som med all säkerhet kommer att inträffa med hjälp av er politik.

Särskilt du Cecilia Wikström som har hånat och fördömt hela det ungerska folket med Viktor Orban i spetsen för att dom verkligen har försökt att förhindra vildarna att komma in i Ungern och därmed säkerligen hindrat att en hel del ungrare sluppit att bli mördade, misshandlade, våldtagna, rånade av MENA - vildarna borde hålla sig från att skriva dylika hycklande falska rader som du har gjort.

Viktor Orban är i motsats till er en politiker som i första hand värnar om sitt eget lands och sitt eget folks säkerhet och inte som ni som med berått mod utsätter ert eget folk för livsfara genom att förespråka en okontrollerad invandring av folk från våldskulturer där man löser allt med våldsamma metoder och där krigen avlöser varandra med ungefär samma frekvens som årstiderna avlöser varandra här i vårt land.

Kan bara önska att ni båda en gång får uppleva samma sorg och förtvivlan som föräldrarna i Manchester nu får göra till den åttaåriga flickan vars kropp slets i bitar av en bomb som  en primitiv muslimsk vilde ännu en gång utlöste. Ni är inte värda något annat, särskilt inte när ni inte ens visar så mycket respekt att ni åtminstoneånde avhåller er från att skriva era äckliga rader.

Det enda ni borde göra är att skämmas men tydligen så är det ordet ett okänt begrepp hos sådana som ni. Men istället så är ni så fräcka så att ni i slutet av er smörja inte ens drar er för att skriva följande mening som följer, "Vi liberaler kommer att göra vårt yttersta för att skydda vår demokrati och våra medborgare".

Sällan har en mening kunnat läsas med annat än att man känner spysmaken i munnen. En mer sanningsenlig mening från er sida borde lyda så här i stället, " Vi liberaler kommer att göra vårt yttersta för att ännu mer utsätta vår demokrati och våra medborgare för terror utförda av primitiva varelser komna från MENA - länderna. Vi kommer även att göra vårt yttersta för att underlätta för dessa att kunna ta sig in i Europa".

Som sagt, skäms ni inte och hur tänkte ni när ni skrev era rader? Det hade varit intressant att få svar på dessa två frågor vilket jag troligtvis i vanlig ordning inte kommer att få.
Vilket jag då tar som ett erkännande att ovanstående är med sanning överensstämmande.

Sandor Herold, Malmö

Här kan du tokliberalernas artikel på Expressen och ett inlägg på Petterssons.Olle Ljungbeck: Försvara demokratin och rättstaten

Till Högsta Domstolens ordförande och ledamöter, Lagrådet och dess ledamöter, Konstitutionsutskottet och dess ledamöter samt regerings- och riksdagsledamöter och vissa myndigheter.

Sverige är inte en rättsstat i dag och endast en formell demokrati.

Jag är medveten om att Högsta Domstolen och Lagrådet inte har någon "domsrätt" över regering och riksdag. Jag riktar mig trots detta även till er eftersom i er uppgift rimligen också ingår att på olika sätt verka för lagarnas efterlevnad.

Konstitutionsutskottet får detta som information eftersom en organisation som är sin egen domare inte kan anses vara förenlig med rättsstaten.

För att vara, åtminstone formellt viktiga myndigheter är ni tyvärr alltför återhållsamma, anonyma och passiva för att bidraga till att stärka rättsstaten och demokratin. Rimligen borde ni också ägna er åt att informera och debattera med medborgarna och politiker på ett "populärvetenskapligt" sätt för att öka medvetenheten bland såväl folket som hos de som styr Sverige. De senare verkar nämligen - om av  okunskap eller nonchalans - i sitt regerande i stort sett bortse ifrån att vi har såväl grundlagar som andra lagar.

I en rättsstat borde rimligen inte regering och riksdag kunna agera (massinvandringen) på ett sådant sätt att de utsätter befolkningen för handlingar och gärningar som närmast är att likna vid den terror, mot det invaderade folket som ofta följer när ett land ockuperar ett annat. Det är ingen överdrift att påstå att detta gäller Sverige, tiden från 2006 och fortfarande.

… Det är ingen överdrift att påstå att Stefan Löfven är på väg att sabotera mer än hundra års kamp för jämlikhet mellan kvinnor och män.

Sverige är i dag i en djup kris av flera orsaker, och den kommer att fördjupas och självklart leda till en katastrof medförande fruktansvärda konsekvenser.

Orsakerna är bl a följande. Den reella demokratin har avskaffats. Rättsstaten har satts ur spel. Massinvandringen till följd av mängden invandrare men kanske i första hand pga att dessa kommer frånen kultur så totalt olik vår egen och med en värdegrund som inkluderande religionen står i helt motsatsförhållande till de värden vi lagt fast i grundlag och allmän lagstiftning. Till detta kan läggas en utbredd analfabetism som gynnar vidskepelse och våld.

Politikerna har förlorat förmågan att leda Sverige. Detta beror till stor del på att begåvningarna ej längre söker sig till politiken. Under 30-50-talet fanns begåvningsreserven i arbetar- och lägre tjänstemannaklass. Genom allas möjlighet att studera sedan 60-talet väljer de begåvningar som förr som enda alternativ kunde välja politiken - efter som denna inte krävde studier - nu områden där deras intresse och begåvning mera kommer till sin rätt och därmed hamnar de svagast utrustade i regering, riksdag eller fullmäktigeförsamlingar.

Denna artikel är inte endast en vädjan utan en uppfordran till alla dem som kan påverka vårt lands utveckling mot demokrati, mot rättsstatens återuppbyggnad och som värdegrund hålla fast vid upplysningstidens idéer av vilka flera återfinns i vår grundlag.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle. Hela artikeln kan du läsa här


tisdag 23 maj 2017

Svenskar VAKNA! Vi vet vilka fienden är - de folkvalda i riksdagen. Bilderbergmöte i juni -

Så här skriver man på Demokratbloggen:
Det är dags att vakna nu!
Nu är det dags att ta kamp, för vi ser ju att vi blir anfallna, och innerst inne vet alla vilka fienden är.

Eller hur?

Det är riksdagens förrädaroktett som har skickat mördare på oss och vi måste försvara oss. Vi måste enas om att våra länder i Väst tillhör det folk som historiskt har bott här i alla tider, annars är vi inte människor.Hela artikeln


Ta del av av bloggen Anthropocene som skriver:
Svenska korrumperade politiker säljer blint ut vårt land till hyperglobalister
Sverige och en rad västländer är i flera avseenden inte längre demokratier. Istället har en ekonomisk elit och speciella globala intressegrupper skaffat sig ett betydande inflytande, medan preferenserna hos vanligt folk bara verkar ha ett marginellt och statistiskt insignifikant inflytande över politiken.

…Det svenska politiska etablissemanget störtar oss blint in i en situation där vi kommer att helt tappa kontrollen över mycket viktiga beslut som berör oss som folk och land. Vi överlämnar makten över vårt öde till de stora globala företagen och deras hyperförmögna ägare samt till byråkrater i Bryssel som står i deras sold. Inför valet nästa höst bör vi avkräva alla partier ett besked hur de ställer sig till avskaffandet av landets demokratiska styrelseskick.Hela artikeln

Socialdemokraternas väljarförakt är anstötligt och fullständigt intolerabelt.

 


-"Socialdemokraterna kommer inte att släppa fram Batra som statsminister – även om alliansen blir större i valet." Det säger S gruppledare Tomas Eneroth.


Samtidigt dömer finansminister Magdalena Andersson nu ut alliansen som trovärdigt regeringsalternativ.  Soldatmamma

Etniska rättigheter - en del av de mänskliga rättigheterna

Älska ditt folk

Är det svenska folket utbytbart?

Alla folks rättighet till ett eget land
Rätten till etniskt och kulturellt bevarande är en moralisk självklarhet och är också en del av de mänskliga rättigheterna. Detta betonar bland annat Matthias Åhrén, professor och samisk folkrättsjurist:

Det är en fundamental mänsklig rättighet på både individuell och kollektiv nivå, att få bevara sin kulturella och etniska bakgrund.


Att motverka detta är ett brott mot folkrätten, betonar Åhrén i en intervju med Nya Dagbladet i december 2014.
”Det är en fundamental mänsklig rättighet på både individuell och kollektiv nivå, att få bevara sin kulturella och etniska bakgrund.” Hela artikeln

Cicero:

En nation kan överleva sina dårar - och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla.

Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.
Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten - i hemlighet och anonymt - tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! " – Marcus Tullius Cicero, 106-43 före Kristus.

Illuminati´s plan läckt av en visselblåsare från underrättelsetjänsten


Illuminati’s plan för att kontrollera mänskligheten blev avslöjad 1993 av Dr. John Coleman – han fann att den satanistiska elitistiska gruppen kontrollerade varje aspekt av vår moderna värld inkluderande pengar, politik, religion, bankväsende och till och med droghandeln.

Enligt YNW, har listan av de 21 målen som Illuminati har för mänskligheten äntligen sett dagens ljus då en Visselblåsare från underrättelstjänsten läckte informationen.


1. En Världsregering
Att etablera en Världsregering/Ny Världsordning med en enad kyrka och monetärt system under deras ledning. Världsregeringen började att sätta upp sin kyrka på 1920 och 30-talen, för dom insåg att behovet av en inneboende religiös tro i mänskligheten måste få ett utlopp, och därför sattes det upp en "kyrka" för att kanalisera den religiösa tron i den riktningen som dom önskade.

 2. Förstörelse av Den Nationella identiteten 
Att åstadkomma den totala destruktionen av all nationalitet och nationell stolthet, vilket var en primär förutsättning för att konceptet med en Världsregering skulle kunna fungera.

3. Förstörelse av religion

Att konstruera och få till stånd destruktion av religion, och alldeles speciellt den Kristna Religionen, med det enda undantaget av deras egen kreation som beskrivits ovan.

4. Massiv tankekontroll

5. Förgöra industrialisationen

6. Decimera befolkningen

Att minska befolkningen i stora städer på liknande sätt som genomfördes i enlighet med de metoder Pol Pot regimen i Kambodja använde sig av. Det är intressant att notera att Pol Pot’s folkmordsplaner var framställda i USA av en av Klubb av Roms stiftelser för forskning under överinseende av  Thomas Enders, en högt renommerad representant för Statsförvaltningen. Det är också intressant att kommittén för närvarande försöker att återinsätta Pol Pots slaktare i Kambodja. Hela artikeln här
 
Årets Bilderbergmöte hålls  den 14 juni i Chantilly Virgina i USA.
Vad är det som kommer att bestämmas då?
Ta del av hela listan på länkar.