fredag 15 december 2017

Olle Ljungbeck: Den nya pensionsuppgörelsen och bristen på demokrati.Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck:
I dag finns det flera såväl ministrar som riksdagsledamöter, vilka varken haft ett riktigt arbete eller utbildning innan de blev riksdagsledamöter eller ministrar
..En hyfsat begåvad människa ser troligen mer problemen som en utmaning medan däremot en mindre sådan är rädd för dem och skjuter dem på framtiden i stället för att finna lösningar. Vi har t ex i dag en statsminister som alltid säger; " Detta är oacceptabelt", hundra gånger. Men ändå händer inget! Självklart är denna utveckling högst oroväckande.
Socialminister Annika Strandhäll; "Vi står eniga bakom pensionsuppgörelsen". Eniga! Men vad säger medborgarna och var tog demokratin vägen.
Regeringen och Alliansen säger sig nu ha gjort upp om att höja lägsta uttagsåldern för pension till 64 år. Detta gör man trots att vi har val nästa år! Visar detta på någon som helst respekt för demokratin? Eftersom det är en fråga som berör hela svenska folket skall den enligt grundlagen (läs förarbetena) föreläggas folket i val eller folkomröstning. Men som vi sett sedan tiden efter EU-inträdet urholkas demokratin alltmer och är i dag endast formell. Hanteringen av pensionsförändringarna sedan införandet av ATP är en god mätare på hur demokratin utvecklas eller inte utvecklas.
Några exempel: Nytt pensionssystem 1960, ATP. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP och å andra sidan det "Nya pensionssystemet" 1994 kom till visar på en tydlig demokratisk förändring. ATP- systemet genomfördes efter en enorm informationsinsats och folkomröstning. Det "Nya pensionssystemet" 1994 däremot, togs i stort sett bakom lykta dörrar och folket fick ingen information före beslut.
Trots att vi har riksdagsval om nio månader struntar regeringen och allianspartierna i detta i dag och fattar beslut redan nu om införandet av höjd pensionsgräns! Det visar på en total respektlöshet för vad medborgarna anser.
Såväl V som Sd är emot uppgörelsen. Men detta inte i första hand för att hanteringen bryter mot grundlagen, utan för att det missgynnar vissa grupper. Som t ex kvinnor och personer med tunga jobb där förslitningen kommer tidigt. I detta har man helt rätt. Att Sverige nu inte längre är en reell demokrati utan endast en formell sådan har sannolikt med de senaste årtiondenas rekrytering av politiker att göra.
Jag har tidigare hävdat att en av orsakerna till dagens politiska förfall bl a beror på att begåvningsreserven ej längre söker sig till politiken. Den gör det inte, därför att möjligheterna att förverkliga sig är i dag mycket större inom andra områden än de var under perioden l930-1960-talet. Jämfört med den tidens politiker är såväl den intellektuella- som bildningsnivån hos dagens politiker i katastrofalt avtagande.
Det intellektuella förfallet hos riksdagsledamöterna uppmärksammades av såväl Tage Erlander som Olof Palme. Den förstnämnde har till och med skrivit om det i sina memoarer.
Respektlösheten mot Grundlagen är kanske det i dag mest oroväckande. För att till en del förstå varför begåvningsreserven inte längre attraheras av politiken får vi gå till tidsperioden 1920-60-talet. Under denna period var möjligheterna för såväl arbetar- som medelklassens barn att söka sig till högre studier mycket små. Därför blev politiken den enda möjligheten för de begåvade från dessa klasser då inga krav på utbildning ställdes. I dag är bilden helt förändrad vad gäller möjligheten till högre studier för barn från arbetar- och lägre medelklass. Politiken får därför nöja sig med medelmåttorna vilket ingen kan undgå att se.
I de båda grupperna fanns en betydande begåvningsreserv såväl bland arbetarklassen som medelklassen i vilken  en stor andel också röstade borgerligt.  Den enda möjligheten för dessa att slå sig fram i samhället och få utlopp för sin begåvning och utvecklingspotential var att söka sig till politiken. Sannolikt skulle endast ett fåtal i dagens regering eller riksdag platsat i någon av Erlanders ministärer eller dåtidens riksdagar. Jag är övertygad om att ju högre bildningsnivå och intellekt politikerna besitter, desto mer värnar man om demokratin. Den medelmåttigt begåvade ser endast problem och svårigheter med denna. Trots att flertalet ministrar under Erlander kom från arbetarklassen skulle en mycket stor del kunnat skaffa sig professorskompetens om studiemöjligheter funnits. Nu menar jag självklart inte att vi generellt behöver politiker med professorskompetens men väl mer begåvade än dagens och inte rekryterade från en självvald grupp där släktskap, vänskapsförhållanden etc och där den fria konkurrensen rörande politiken inte längre existerar för större delen av svenska folket.(Självklart räcker det inte med en hög IQ utan en framgångsrik individ måste också ha en personlighet som kompletterar intellektet).
Vi ser i dag så gott som dagligen representanter för såväl regering som riksdag, som merendels är födda efter 60-talet inte ens behärskar engelska och vad allmänbildning beträffar är generande okunniga. Jag skulle kunna här räkna upp ett ganska stort antal såväl regerings- som riksdagsledamöter vilka sannolikt inte ens skulle platsat i dåtidens landstings- och kommunalfullmäktige församlingar. När vi i dag ser och hör ministrar som inte ens behärskar engelska kan inte detta skyllas på fattigdom och oöverstigliga hinder för kunskapsinhämtning. Ett stort flertal saknar högre utbildning och har tidigt kommit in i politiken via ungdomsförbund och gått vidare till partiet
I dag finns det flera såväl ministrar som riksdagsledamöter, vilka varken haft ett riktigt arbete eller utbildning innan de blev riksdagsledamöter eller ministrar. De skiljer sig därmed på ett högst anmärkningsvärt sätt från normalbefolkningen. Detta måste givetvis också ge utslag i praktisk kompetens som att tackla de frågor politiken ställer. En hyfsat begåvad människa ser troligen mer problemen som en utmaning medan däremot en mindre sådan är rädd för dem och skjuter dem på framtiden i stället för att finna lösningar. Vi har t ex i dag en statsminister som alltid säger; " Detta är oacceptabelt", hundra gånger. Men ändå händer inget! Självklart är denna utveckling högst oroväckande.
Sannolikt kommer inte någon förbättring till stånd om inte kraven på politiker förändras.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
FD Personalchef
Nu finns boken ”Priset” att köpa. Köp den och läs den. Den handlar om de som säger och skriver sanningen och hur detta drabbat dem på arbetsplatser och i privatlivet.

torsdag 14 december 2017

Olle Ljungbeck: Du är den skyldige Stefan Löfven.Till Stefan Löfven, Konstitutionsutskottet, Högsta Domstolen, Riksåklagaren, Polismyndigheten,
Ministrar, riksdagsledamöter, medborgare.
Så här skriver bl.a. Ljungbeck bl.a.:
Hur känns det Stefan Löfven när Du går och lägger dig på kvällen? Sänder Du en tanke eller kan Du ens somna när Du lägger dig och påminns om all den olycka du vållat svenska folket. Den som orsakats av din självtillräcklighet, som gjort att Du kan gå över lik för att framstå som den du inte är, nämligen humanist.
Sänder Du en tanke till alla de av invandrare våldtagna kvinnorna/flickorna som fått sina liv förstörda för all framtid? Eller de som på annat sätt fått sitt liv raserat för att Du därigenom skall framstå som såväl humanist som feminist?
Att påstå att Du är såväl humanist som feminist är lika sant som att påstå att Hitler älskade judar. Sanningen om dig är i stället den att andra människor betyder inget om Du kan göra karriär på deras bekostnad.
Du tillsammans med övriga sjuklövern har förstört Sverige för lång tid, kanske för alltid! Med hänsyn till de enorma lidanden i form av mord, våldtäkter, rån, egendomsbrott etc ert "humanistiska" engagemang orsakat svenska folket måste ni anses vara de grövsta förbrytarna sedan Sverige blev en statsbildning. Nu har det hat, våld antisemitism som vi visste skulle komma från de invandrade barbarerna drabbat judarna. Men det är inget nytt, det har pågått länge. Ni, Du har vetat om det länge, men som den lögnare Du är har Du skyllt det på nazister och Sverigedemokrater. Jag avskyr nazister men likväl skulle det inte som Du gör, falla mig in att beskylla dem och andra för något de inte är skyldiga till. Hela svenska folket känner vid det här laget väl till att Du är en gemen lögnare. Troligen den värste vi någon-sin haft på den post Du innehar. Så här sa Du för några dagar sedan;
”Attackerna mot judar i Malmö och Göteborg är en naturligt följd av att SD släpptes fram av Alliansen. Så banades väg för nazismen”.
Det är en skam att en statsminister kan ljuga så grovt. Du har inte någon gång haft modet att kritisera muslimerna vilka brott de än utfört. Först nu när de söker bränna ned en judisk lokal reagerar Du därför att Du är tvungen eftersom Du inte kan skylla på någon annan och det finns bevis på vilka förövarna är. Du reagerar inte trots att bevis finns för all den brottlighet som därutöver är resultat av invandringen. Det behövs att Ylva Johansson äntligen träder fram och er-känner att vi inte kan acceptera deras värderingar utan de måste acceptera våra, om inte deras brottslighet skall göra Sverige till ett nytt Mexico. Du har hela tiden vetat om invandrarnas brottslighet men inte gjort något. Det borde du bestraffas för. Du vet också att den kommer att fortsätta om inte radikala åtgärder vidtas, ändå gör Du ingenting? Det finns endast två sätt att få ner invandrarbrottsligheten till nivåer vi kan leva med,. Hela artikeln här.
Sveriges Radio har gjort en dokumentär om mordet på Elin Krantz, som mördades av en invandrare år 2010.

Så här skriver Julia Caesar.
Ny radiodokumentär om mordet på Elin Krantz. Jag beskrev mordet som ett politiskt mord med politiker och journalister som ansvariga. De sju år som gått sedan mordet begicks har inte fått mig att ändra ståndpunkt.
 Elin Krantz mördare

Det var ett politiskt mord och Julia Caesar skrev två artiklar om mordet på Elin Krantz.
Här kan du läsa Ett politiskt mord del 1 och del 2. Läs hela artiklarna

Alla människors olika värde och lika rättigheter
Alla människor har ett människovärde och lika rättigheter och skyldigheter.
Människan har rätt till fri vilja, integritet och egenart. Människan är skyldig att respektera andra människors rätt till detsamma. Om en människa kränker en annan människas rättighet, förlorar denne per automatik sin egen rätt i samma utsträckning.
En människas värde avgörs av dess handlingar i relation till tredje part. 

Termen “alla människors lika värde” är en dogm, en felöversättning ifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Artikel 1  i FN:s deklaration: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”, blir korrekt översatt, “Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter”.

Villkorslösa rättigheter existerar inte.
Alla människor är lika inför Lagen.
Det är viktigt att vi får värdera människor utifrån deras handlingar och vår egen relation till dem.

“Alla människors lika värde” är en tvångstanke som sliter sönder vårt samhälle.
Dogmen exkluderar människor.   “Alla människors lika värde” måste förkastas.
Djävulen gömmer sig i detaljerna. Hela artikeln på Nya Dagbladet

Välkommen till helvetet som är Bryssel

av Drieu Godefridi  •  14 december, 2017
Bara förra månaden förekom tre olika utbrott av storskaliga kravaller och plundringar i Bryssel.
Om man penetrerar det tjocka molnet av professionell indignation för att granska verkligheten i "Europas huvudstad" så är det man ser på många sätt ett helvete, ett där socialism och islamism, kravaller och plundringar är den nya normen.
När den dåvarande kandidaten Donald Trump i januari 2016 noterade att Bryssel, tack vare invandringen, höll på att förvandlas till ett helvete, visade belgiska och europeiska politiker upp en enad front i (medie-)barrikaderna: Hur vågar han säga något sådant? Bryssel, EU:s huvudstad, kärnan i den postmoderna världen, i framkant för den nya "globala civilisationen", ett helvete? Självklart är det inte alltid enkelt att assimilera nykomlingar, och det kan förekomma en del friktion då och då. Men strunt i det, sa de: Trump är en buffel, och han har ändå noll chanser att bli vald. Så gick tankarna hos New York Times internationella utgåvas ivriga läsare och CNN Internationals tittare.
Ansedd japansk ekonom varnar för Sverige och utvecklingen härHär är en kommentar:
Bomullsträd  2 months ago (edited)

I'm Swedish and he is completely correct. I hardly feel like I am living in Sweden anymore. It's not even contained to those areas. Go to the city centre of Gothenburg and you'll see at least 50% of the people are arabs/africans. Go outside of Gothenburg and you'll still see black sheets walking around the streets. You can't escape it. Something will snap sooner or later, they outbreed us.tisdag 12 december 2017

Går Sverige att rädda? Importen av en ny underklass fortsätter.Hemlösa svenskar ut i kylan.Se först denna video:  Ansedd Japansk ekonom - Sverige förstördes av invandring (men kan ännu räddas)

  
När man har avskaffat fattigdom och underklass importerar man en ny underklass. Sju proc av alla barn i Sverige lever i familjer som inte klarar de nödvändigaste kostnaderna. OBS! Detta har svenska politiker valt FRIVILLIGT. Ingen har tvingat dem.

Sju procent av barnen i Sverige lever i familjer med låg inkomststandard, ett mått på fattigdom. Arkivbild. Foto: JESSICA GOW / TT


Kommentar på Snaphanen:
Detta bedrägeri har pågått under en mycket lång tid och alltfler avslöjanden förevisar nu den demokratifientliga censur som tillämpas av SR:s politiserade propagandister, där radioutsändningarnas huvudsyfte är att utöva åsiktsstyrning via de politiskt prostituerade programledarnas subjektiva förnumstighetspedagogik.

Sorgligt nog finns det alltjämt lyssnare som fortlever i vanföreställningen att en bred representation av svenska folket erbjuds en chans att komma till tals och dess olika synpunkter på aktuella samhällsfrågor ges tillfälle att ventileras.

Ingenting kunde vara mer felaktigt och vilseledande, då ingen som inte anammar korruptionsetablissemangets värdegrundsevangelium får göra sin stämma hörd inom den humanitära stormaktens infekterade eter, där de pseudodemokratiska demonerna lagt beslag på tolkningsutrymmet och där den ensidiga kosten bestående av proglobalistiska perversiteter serveras till frukost, lunch och middag. Andreas. Läs alla kommentarer

Hemlösa svenskar ute i kylan

av Bruce Bawer  •  10 december, 2017
En anledning till att det finns så många invandrare i Sverige, både lagliga och olagliga, är att landets välfärdssystem är en guldgruva för utlänningar. Invandrare täcks sannerligen av systemet och får ofta företräde.
Dessa svenskar borde inte behöva sova på gatan. De skandinaviska välfärdsstaterna grundades i ett förbund mellan medborgarna och deras regering: folk skulle behöva betala extremt hög skatt, och i återgäld skulle deras regering garantera dem ett fantastiskt skyddsnät ifall de blev sjuka eller avskedade. Men ända sedan dessa länder öppnade sina dörrar för muslimsk massinvandring har detta förbund brutits.
En statligt anställd byråkrat som bara ger medborgare något som de redan har betalat för kan knappast känna sig särskilt mäktig, medan samma person kan känna sig som en riktig barmhärtig samarit när den delar ut gratisgrejor till utlänningar som inte har gjort något alls för att förtjäna det. Gatestone

I Norge är det inte bättre


Maria misshandlades av en flykting från Syrien:
"Norge måste agera innan landet förstörs
"Maria" var säker på att hon skulle dö när syrianen tog tag i hennes ansikte och dunkade henne mot stenplattorna på köksgolvet. 

En syrian misshandlade Maria, som själv kom som en flykting till Norge på nittiotalet. Nu är hon på väg igen - i Norge.

Maria har fått sitt liv ödelagt. Hon är orolig  att gå ut och har diagnostiserats med posttraumatisk stresstörning efter att ha utsatts för grovt våld.

"Nu måste de norska myndigheterna agera innan landet blir ödelagt. Vi vet alldeles för lite om de som kommer. "Nu måste de norska myndigheterna agera innan landet förstörs. Vi vet för lite om de som kommer. Den som angreppade mig är av människor nu. Det är som att sätta en bomb på gatan och vänta på att den ska smula, säger hon till TV 2

"Afrikansk utvandring av bibliska proportioner omöjlig att stoppa"
av Soeren Kern  •  5 december, 2017
Mer än sex miljoner migranter väntar i länder runt medelhavet på att komma in i Europa, enligt en hemligstämplad tysk regeringsrapport som läckts till Bild.
"Alla unga har mobiltelefoner, och de kan se vad som pågår i andra delar av världen, och detta fungerar som en magnet." – Michael Møller, generaldirektör vid FN-kontoret i Genève.
"Den största migrationen ligger fortfarande framför oss: Afrikas befolkning kommer att dubblas inom de nästkommande årtiondena... Nigeria [kommer att växa] till 400 miljoner. I vår digitala tidsålder med internet och mobiltelefoner känner alla till välståndet och livsstilen... Åtta till tio miljoner migranter är fortfarande på väg." – Gerd Müller, Tysklands utvecklingsminister. Gatestone
Den nye mannen t.h.!