måndag 21 augusti 2017

Olle Ljungbeck: Politisk handling/beslut för syns skull är improduktiv och alltid resultatlös.


Så här skriver bl.a. Ljungbeck:

Öppna dina ögon och öron. Ingen annan politiker historiskt, har förstört Sverige så som Löfven med sin helt oreglerade massinvandringspolitik.

Märk väl att när Löfven riktar sig mot våldet talar han alltid om nazism, rasism, främlingsfientlighet men aldrig om islamistiskt våld som i dag överträffar annat våld med råge.

Den enorma ökningen av kriminalitet och grov brottslighet på grund av massinvandringen har äntligen blivit känd för Stefan Löfven. Av denna anledning har han därför beslutat att 7.1 miljarder skall tillföras polisen de närmaste 3 åren. Dessa medel skall enligt Löfven gå till bland annat fler poliser och bättre löner.

Den som har den minsta kunskap om kriminalitet och grov brottslighet inser genast att denna satsning i ökade anslag inte är något annat än en handling för syns skull. Den kommer inte att minska den grova brottslighet massinvandringen innebär. Denna brottslighets grundorsaker är nämligen en helt annan än vad som är normalt för det västerländska/svenska samhället. Men det är också prestige som borde vara oförenligt med politisk verksamhet. I stället för att verka i enlighet med de förslag Sverigedemokraterna (SD) lagt väljer han istället att kasta ut 7 miljarder till ingen nytta.

Politik måste präglas av realism och inte som i Löfvens fall av prestige. Bland annat påstår Löfven att denna satsning skall öka tryggheten. Där har han helt fel. I flera år har han lovat positiva förändringar vad gäller invandrarkriminaliteten. I stället ökar den med fler mord, fler grova våldtäkter, fler "hedersbrott" etc etc. Vi kan alla som har öron och ögon konstatera att alla de löften Löfven ställt ut om ett tryggare och mindre brottsligt Sverige aldrig följt av handling och därför ökar den för var dag som går.

Skall vi någonsin återfå den trygghet i vårt tidigare så trygga land, krävs helt andra åtgärder, bland annat de SD redovisat.

Den brottslighet och terror som är ett resultat av en helt vanvettig massinvandring är också av ett slag som aldrig tidigare förekommit i vårt land.

Invandrarbrottsligheten som är den mest grova och omfattande har sin rot/grund i kulturella/religiösa skillnader i förhållande till Sverige och Europa. De kulturella orsakerna är framförallt skillnaden i värdegrund, klansamhällen, generellt låg bildningsnivå genom utbredd hög analfabetism, de islamistiska staternas nedsättande och kränkande syn på kvinnor/flickor, ytterst få om ens någon stat där islam är statsreligion kan anses vara en rättsstat i europeisk mening.

Att dagens invandrarvåld har sin grund i kultur och religion visar inte minst det senaste mordet begått av en invandrare. Denne mördade en invandrarpappa när denne inte ville döda sina två döttrar, som krävdes av mördaren för att döttrarna pratat och tagit jämnåriga pojkar i hand! De hade därmed enligt mördaren bekräftat att de var horor och brutit mot islams kulturella normer!

Religionen islam som också får betraktas som en politisk rörelse måste anses stå för ondska och hat mot alla individer, som inte bekänner sig till islam. Koranen ger ju bokstavligen uttryck för detta hat och att alla otrogna (icke bekännare av islam) får och skall dödas. Någon som helst humanitet skall inte och får inte visas mot de "otrogna" enligt Koranen. En tydlig markering av detta är att de stater där islam är statsreligion inte accepterar FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

I stället har dessa stater antagit något som kallas Kairodeklarationen och där Sharia bildar grunden. Och alla som känner till denna vet, att den lika väl kunde vara en handbok i barbarisk grymhet. Undersökningar som gjorts i Europa efter massinvandringsvågen från muslimska länder anger att mer än 50 procent och ibland 75 procent av hitkommande bekännare av islam anser att Sharia skall ersätta europeisk lagstiftning!

När därför Stefan Löfven nu slår sig för bröstet och basunerar ut att regeringen skall satsa 7 miljarder på polisen de närmaste 3 åren kunde han lika väl kastat dessa pengar i sjön för de kommer varken minska brottsligheten eller göra den mindre (inte den som skapar död och otrygghet). Eftersom den brottslighet vi har att göra med när det gäller invandrare från islamistiska länder är kultur och religionsbetingad måste helt andra åtgärder krävas. (Självklart har jag inget emot att polisens löner höjs, det är de väl förtjänta av).

Lika obegåvat som Löfvens förslag om de 7 miljarderna är Justitieutskottets ordförande Tomas Tobès uttalande om att pengarna kommer försent. Han är sålunda inne på samma linje som Löfven att pengar kan lösa den enorma invandrarbrottsligheten. Med vetskap om att denne Tobe stöttade Abdisiriak Waberi när denne skändat och kränkt flickor i den skola Waberi var rektor för finns det ingen anledning att fästa vikt vid vad han tycker.

Framförallt krävs realism av politikerna. Och det är just detta sjuklövern helt saknar. Den realistiske politikern som vågar se verkligheten som den är skulle komma till helt
andra slutsatser. Med en realistisk kriminalpolitik skulle kanske inte polisen behöva mer resurser.

De människor som drivs av kulturella och religiösa värderingar kan inte fås till att ändra attityder genom ökade polisinsatser och kriminalpolitik.

För att förändra attityden hos dessa individer hjälper endast hårdare lagstiftning.

Denna innebär bland annat:

All brottslighet orsakad av invandrare (icke svensk medborgare) där straffet är fängelse skall ovillkorligen utvisas.

Straffmyndighetsåldern sänks till minst 15 år.

Individ som påträffas med vapen eller sprängmedel utvisas.

Kränkning av kvinnor/flickor  skall innebära utvisning.

Hemspråksundervisningen slopas.

Klan- och parallellsamhällen slås sönder genom tvångsomflyttning av de boende.

Inga religiösa skolor av något slag tillåts.

Islamska organisationer skall ovillkorligen tillämpa jämlikhet mellan könen. Om inte så sker skall t ex moskeer förbjudas.

Till dig som fortfarande sympatiserar med Stefan Löfven och hans galna invandrarpolitik vill jag säga följande.

Öppna dina ögon och öron. Ingen annan politiker historiskt,har förstört Sverige så som Löfven med sin helt oreglerade massinvandringspolitik. Får denna fortsätta (genom att Du röstar på socialdemokraterna) kommer Sverige att bli ett våldssamhälle för all framtid där kvinnor/flickor inte vågar gå ut utan skydd till följd av invandrarvåld. Märk väl att när Löfven riktar sig mot våldet talar han alltid om nazism, rasism, främlingsfientlighet men aldrig om islamistiskt våld som i dag överträffar annat våld med råge.

I Stefan Löfvens retorik/politiska tal flödar det av superlativ/överord när han skryter om vad han skall göra för att Sverige skall bli ett "tryggt" land att leva i. Men tyvärr följs aldrig de svulstiga löftena av handling och åtgärder som skulle kunna minska brottsligheten och öka tryggheten i det svenska samhället.

Han är med andra ord inte endast den som förstört Sverige mer än någon annan. Han är också den politiker som gjort lögnen till sitt viktigaste politiska redskap och överträffar därmed alla svenska politiker hittills. Han är därför en brottsling och som sådan måste han åtalas och få sitt straff.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Sveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar
motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.

Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag, skolan, rättsväsendet, massmedia,kommuner, landsting och alla myndigheter.

Överallt sitter svekets administratörer och administrerar
svenskarnas undergång.
( Kommentar på inlägg på denna blogg tidigare)

lördag 19 augusti 2017

Olle Ljungbeck: Så visar den auktoritära staten sitt fula tryne.I sin artikel nedan skriver Olle Ljungbeck bl.a.

De som bör straffas när den tiden kommer.

Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Isabella Levin. Självklart är därutöver övriga regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter från sjuklövern efter 2005 medskyldiga och bör även de åtalas.

Enligt uppgift kommer regeringen Löfven att lägga fram en lagrådsremiss med förslag om att rektorer skall kunna hindra riksdagspartier att informera på skolor.Går förslaget efter remissbehandling igenom (bl a skall övriga partier ta ställning till förslaget) är det ett tydligt brott mot grundlagen om åsikts- och yttrandefrihet. Sålunda en dödförklaring av demokratin.

Vi ser i dag en tydlig strävan från sjuklöverpartierna att begränsa medborgarnas frihet på olika områden. Helt enkelt en inskränkning i medborgarnas frihet som är oförenlig med demokrati.

När Sverige anträdde sin väg från fattigsamhälle till välfärdsland präglades utvecklingen av framförallt tre frågor. Materiell välfärd, bildningshöjande åtgärderoch att göra god kultur tillgänglig för folkflertalet.

De som i stor utsträckning ledde denna utveckling var i huvudsak personer från arbetar- och
lägre tjänstemannaklass. Men till skillnad från dagens politiker var många högt bildade genom egen strävan attförkovra sig såväl bildningsmässigt som kulturellt.

Perioden från trettiotalet till sextiotalet präglades av insatser i första hand för att höja den materiella som bildningsmässiga och kulturella nivån.Den tidens åsikts- och yttrandefrihet står i stark kontrast till dagens, som nämnda lagrådsremiss bara är ett exempel på. Trots stora motsättningar ideologiskt mellan partierna präglades politiken av demokratisk respekt partierna emellan.

Det som kanske i dag är den mest markanta skillnadeni förhållningssättet då och nu är den enskildes rätt att ha eller inte ha åsikter som avviker från vad som anses politiskt korrekt.

I dag utsätts den enskilde medborgaren för ett enormttryck att tänka och tycka i enlighet med vad som anses korrekt av det politiska och mediala etablissemanget. Denna period präglades också av samhällskritiska författare som aldrig kompromissade om var deras lojalitet fanns - hos folket. Tveksamt är om politikerna  - om dessa författare  - som t ex Vilhelm Moberg, Sven Stolpe etc etc levat i dag skulle kunnat förstöra vårt land som nu skett. Jag är absolut säker på att de inte vågat. Men det fanns också då ett antal journalister
som i motsats till dagens fega stackare skulle agerat mot det som nu sker.

Hur illa ställt det är i dag fick tittarna en bild av när Oliver Stones intervju med Putin skulle visas i TV.Under ledning av den tidigare chefredaktören för boulevardtidningen Aftonbladet numera programdirektören Helin fick svenska folket veta att de ej utan hjälp från ett flertal PK-redaktörer kunde missförstå intervjun och på så sätt inte få klarhet i hur falsk eller förljugen Putin är. Utan minsta skamkänsla  går Sveriges TV ut och såväl omyndigförklarar som kränker oss genom påståendet att vi inte utan "sakkunnig" hjälp kan reda ut vad som är sanning eller lögn i intervjun. Med risk att bli idiotförklarad vill jag här påstå att Putin sannolikt är den politiker i dag som har störst stöd av sitt folk men som också är den mest begåvade och stabilaste av nu levande sådana.

Att Sveriges regering och politiker inte inser detta visar än en gång deras obefintliga begåvning för personbedömning. En variabel som borde vara viktig inte minst när det gäller att samla duktigt folk omkring sig. Men att kunskapen saknas syns tydligt på såväl regeringssammansättning som på de vilka utsetts till partiledare av sina partimedlemmar. 

Samhället har också förändrats vad gäller förhållandet mellan de krav staten har rätt att ställa i gengäld mot att medborgarna tillerkänns vissa förmåner från det allmänna. Detta kan exemplifieras med ord som godhetssyndrom, snällism och tyckasyndom-ism. Dessa är ett uttryck för att det blivit tabu för samhället att ställa krav på den enskilde (inte minst invandrare)som kompensation för välfärden.

Man kan säga att samhället förändrats på så sätt att statens uppgift som varit och borde vara att verka för välfärd avseende såväl materiell sådan som höjande av bildnings- och kulturell nivå  generellt, numera starkare inriktas på vad den enskilde individen tycker, tänker och agerar inom sin rimligtvis personliga sfär när den inte skadar andra. Med andra ord riskerar det vi i dag kallar PK-samhället bli en avbild av Orwells 1984.

Dagens situation; Sjuklöverpartierna har genom en helt oreglerad massinvandring - som de inte begärt medborgarnas tillstånd till - skapat ett katastrofalt tillstånd i Sverige. Detta har inneburit ett totalt sammanbrott inom välfärdssektorn avseende skola, sjuk- och
åldringsvård etc. Men också avseende statens skyldighet och förmåga att genom polis upprätthålla lag och ordning. Våldsbrotten utförda av invandrare som mord, rån, våldtäkter, förstörelse av bilar och fastigheter har antagit enorma dimensioner.

När nu regeringen och med den lojala partier, som M, C, L, KD och V insett att de förlorat kampen mot raseringen av ett av världens främsta och tryggaste välfärdsland ser slaget förlorat gör de som alla diktatorer tidigare gjort.

Med propagandans och lagstiftningens hjälp skall de nu försöka  rädda sitt eget skinn genom att såväl med tvång som lurendrejeri få folket att acceptera eller inte förstå katastrofens omfattning.

Skillnaden mellan 30-60-talets begåvade, mogna, utvecklingsinriktade och demokratiska politiker är enorm i förhållande till dagens obildade, obegåvade, passiva, antidemokratiska sådana.

När de senare nu ser att slaget är förlorat skall de med lagstiftningens hjälp tvinga medborgarna att "tänka och handla rätt". Med andra ord. Nu har välfärdsstaten, det trygga samhället, genom sjuklövern nått till vägs ände och anträtt stickspåret som leder mot diktatur och fattigdom.

De skyldiga till detta är de som slog sig för bröstet,hånade oss - som inget annat betraktade oss själva som annat än vanliga medborgare som älskade sitt land och vad det stått för. Medan de skyldiga snabbt utnämnde sig som världens främsta humanister och att de gjort landet till världens humanistiska stormakt.

De som bör straffas när den tiden kommer.

Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Isabella Levin. Självklart är därutöver övriga regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter från sjuklövern efter 2005 medskyldiga och bör även de åtalas.

Det som förvånar oss vanliga medborgare är hur Stefan Löfven m fl ur sjuklövern kan överse eller inte ens se de grova övergrepp, den vidskepelse och rent ut barbariska handlingar som präglar en stor del av de inkommande. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att de själva är så obildade, primitiva att de knappast reagerar på de våldsdåd som mord, rån, våldtäkter
svenska folket utsätts för dagligen. Inte heller agerar de mot religiöst och kulturellt barbari  som kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, hedersvåld, klädkoder etc etc.

Någon annan förklaring till detta än att de själva är primitiva, obildade och okultiverade kan inte jag se. Löfven har ju tydligt visat detta genom att tvinga sinakvinnliga ministrar acceptera kvinnoförnedrande utstyrsel.

Med utgångspunkt från detta kan Sverige knappast påstås ha politiker som anammat upplysningstidens idèer.


 Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Svensk strävan - Vilhelm Moberg


tisdag 15 augusti 2017

Svenska kvinnors framtid - våldtäkter. De ensamkommande männen som kallas barn - vad gör de här?Som alla ni som regelbundet går in på nätet så har ni väl märkt att sajten Riktiga Nyheter inte finns mer. Beträffande Demokratbloggen så har bloggaren tydligen tagit en tillfällig paus.

Paul Nilsson och Kenneth Sandberg är aktiva på nätet och deras korrrrespondens med olika makthavare kan du läsa här.

Nazistkletaren Helle Klein, svenska kyrkan: 

"Sverige måste sluta utvisa ensamkommande flyktingpojkar till döden i Afghanistan NU! Värna det öppna humana samhället mot nazismen."

 Gudrun Schyman – vad ska man säga om henne egentligen?
 


Fr. Snaphanen
“13 nedlagda våldtäktsärenden – per dag”
6.715 anmälda våldtäkter i Sverige 2016, 19 om dagen, 13 ”läggs på hyllan”(!)

SvD döljer dessa enkla fakta i en onödigt rörig artikel, som visar att journalisten - som hela svenska pressen - är rädd för sanningen. Vanligtvis ser vi sanningen som befriande, men i svenska medier är det lika med social ruin och utslagning, om än något mindre än före 2010. Sverige är fortfarande landet,  ” där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning.”


Från: Paul Nilsson [mailto:paul.nilsson70@yahoo.se]
Skickat: den 6 juli 2017 15:58
Till: Nilofar Sherinbek
Ämne: Svar på din insändare i Sydsvenskan den 5 juli.

Till Nilofar Shirinbeck, kurator på gymnasieskolan Vipan

 Enligt en intern rapport från polisen var samtliga identifierade gärningsmän som utförde sexövergrepp på festivalen We Are Sthlm år 2015 av utländsk härkomst, men i din insändare i Sydsvenskan från ovanstående länk förnekar du att sexövergreppen i Sverige har med den kulturella bakgrunden att göra, i detta fall gällande festivaler. I vilken värld och verklighet lever du i? 


Det verkar som att du inte har hört talas om Taharrush gamea. Det är ett arabiskt begrepp för grupptrakasserier, och innebär att stora grupper män trakasserar kvinnor, ofta genom sexuella trakasserier på offentlig plats, (till exempel på festivaler) ibland genom sexuellt ofredande. Kvinnorna får sexuella inviter, blir tafsade på, utskällda, slagna, rånade, avklädda eller våldtagna. Taharrush gamea har kommit till Sverige genom den extrema och ansvarslösa asyl- och invandringspolitiken. Det är alltså inte svenskar som ägnar sig åt denna typ av sexövergrepp. Det är inget svenskt fenomen, Nilofar Shirinbeck. 


Källor:
cc:asikter@sydsvenskan.se;71234@sydsvenskan.se<71234 sydsvenskan.se="">;malmo@sydsvenskan.se;ledare@sydsvenskan.se;marcus.ekdahl@sydsvenskan.se;

Från: Paul Nilsson 


Sydsvenskan: Tilliten till män får sig en törn när vem som helst kan vara våldtäktsman

Sydsvenskan: Vi måste bryta detta arv som har följt oss i generationer. Vi får aldrig acceptera att våra tjejer blir sexuellt kränkta, varken verbalt eller fysiskt.

Hej, Jag har läst dina båda insändare i Sydsvenskan om sexualbrott från ovanstående länkar. I båda insändarna påstår du lögnaktigt att sexualbrotten inte har med invandringen att göra. Har du läst dom två länkarna jag gav dig om polisens rapport angående sexövergreppen på festivalen We Are Sthlm samt om Taharrush gamea?Sexualövergreppen i Sverige utförs av framförallt personer från MENA-länderna. Ett av dina argument mot att invandrare inte är överrepresenterade i sexualbrott är att du inte känner varken någon svensk eller invandrare som begår sådana brott. Du anser tydligen att det är dina personliga erfarenheter som står över fakta och verklighet om sexualbrott. Du nämner om sexövergreppen på Bråvallafestivalen. Vilken etnisk bakgrund har dom som utförde dessa övergrepp?Du nämner om Fredrik Reinfeldt och hans tal om öppna hjärtan. Denna politiker, som går till historien som en av dom största folkförrädarna i Sverige, är en av dom svenska politiker som är medansvariga för sexövergreppen på festivaler som utförs av "mångkulturberikare". Du nämner om programmen Paradise hotel, Big brother och Grabbarna Grus. Jag har aldrig sett dessa program, men jag har inte hört talas om att det har utförts våldtäkter i dessa program. Här får du en länk till en äldre artikel om sexualbrott i Norge, men som också stämmer överens med situationen i Sverige. 


Paul Nilsson 

 

Subject: Politiker med humor...


Politiker med humor

Till. Den politiska klassen och tidningar och skolförvaltning i Luleå

Från: Kenneth Sandberg


I dag fattar kommunstyrelsen i Luleå beslut i frågan om man ska låta ensamkommande som hinner fylla 18 under asylprocessen få bo kvar i kommunen.

Luleå kommun är dock en av få kommuner i landet som hittills ställt sig positiva till förslaget, och även om hon medger att extrapengarna från regeringen inte kommer räcka menar Margareta Bladfors Eriksson att Luleå kommun har råd med vad hon anser vara en framtidssatsning.

– Ibland måste man investera också, det här är ju resurser.