tisdag 20 juli 2010

De nya Moderaternas affischnamn - Abdirisak Waberi


Valaffischer 2010

Valaffischer från verkligheten


Abdirisak Waberi Moderaterna

Abdirisak Waberi ordförande för det Islamiska förbundet, kandiderar för moderaterna. Hans kvinnosyn kommer ur islam.

Kvinnan är underställd mannen.
– Min åsikt är att mannen är den starka personen i relationen. Han styr relationen och kvinnan står som bas. Mannen styr också för det mesta barnens religiösa liv.
kvinnor skall vara underordnade män och att en man bör ha rätt att slå en kvinna som varit otrogen.


Kvinnomisshandel
Kvinnovåld är bara en myt, det är att tillrättavisa och ge rätt gudalära då man slår sin fru om hon tex vägrar sex, är otrogen eller pratar med okända män.
– Så står det i Koranen. Men det gäller inte om makarna träter om vem som ska köra barnen till fotbollsmatchen utan om kvinnan har begått äktenskapsbrott. Och det står slå, inte aga, understryker Abdirisak Waberi.

Han är rektor på Rektorn på Römosseskolan, som är en muslimsk friskola. Som rektor där, ser han helst att koranen går före normal bildning.

Delar ur Moderaternas Handlingsprogram

Hur går detta ihop med innehållet i Sharia eller Koranen?

Alla behövs
Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och har samma människovärde; med olika drömmar och egna beslut att fatta. Alla ska ha rätt till respekt för sin person och sina känslor – oavsett bakgrund, religion, social status, kön, ålder, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Människors rättigheter ska inte påverkas av dessa faktorer.

Frihet att bestämma själv
Både män och kvinnor ska få ökad makt över sina egna liv. Den politiska omfattningen måste minska och politiken fungera bättre där den behövs. Det är också viktigt att förändra attityder och synsätt som begränsar människors möjligheter att få leva efter eget huvud. Sammantaget ger det människor större möjligheter att påverka sin egen vardag och skapa balans i livet.

Frihet och jämställdhet

Människors lika värde
Till grund för friheten ligger människors lika värde. Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter. Denna jämlikhet gäller samtliga människor oavsett ålder, etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, åsikt, funktionshindrade eller kön. Ingen människa ska behöva styras av andras fördomar eller förutfattade meningar.
Det är viktigt att människors lika värde också avspeglas mellan könen. Länge styrdes familjelivet, samhällslivet och yrkeslivet helt på männens villkor. Mycket har hänt sedan dess. Sverige ligger i dag i framkant vad gäller mäns och kvinnors inflytande, delaktighet och likhet inför lagen.

Samtidigt finns det alltjämt många områden där det återstår problem. Där betraktas kvinnor inte främst utifrån de personer de är, utan snarare utifrån de föreställningar som finns om kön. Arbetsmarknaden, sjukvården och det egna hemmet är exempel på områden där jämställdheten kan bli bättre. Det är både en politisk och medmänsklig uppgift att förändra detta.

Lika lön för lika arbete
Sverige har alltför länge hört till de sämsta länderna i EU när det gäller kvinnors löneutveckling. Kvinnor tenderar att tjäna sämre än män och är överrepresenterade bland låginkomsttagare. Undersökningar visar att en del av löneskillnaden inte kan förklaras med naturliga faktorer som utbildning, yrkesval och position.
En bidragande orsak till denna snedfördelning är hur vi organiserar välfärden. Kvinnodominerade yrken som vård, skola och omsorg är ofta områden präglade av byråkratisering, brist på utveckling och begränsat inflytande på den egna arbetsplatsen. Det är centralt att det offentliga arbetar för både en större mångfald av arbetsgivare och fler kvinnliga företagare. Därigenom kan nya tjänster utvecklas och anpassas till människors behov. Detta ger också möjligheter till bättre löneutveckling inom traditionella låglönegrupper.

Fler kvinnor än män arbetar deltid i Sverige, också efter föräldra¬ledigheten. Många upplever att det fortfarande inte lönar sig tillräckligt ekonomiskt att gå upp i heltid. Arbetslinjen ska långsiktigt förstärkas så att det lönar sig ännu bättre att arbeta mer. Det är en självklarhet att löneskillnader på grund av kön inte kan accepteras.

Delat ansvar för hem och familj
Ansvaret för hem, familj och barn är gemensamt. Oftast är det kvinnorna som tar huvudansvaret för hemarbetet. Även uttaget av föräldraförsäkringen sker med stora skillnader mellan könen. Ibland är det självvalt, men ofta ligger det praktiska och ekonomiska skäl bakom.

Lösningen ligger inte i att kvotera eller stifta tvingande lagar. Verklig jämställdhet i hemmet kräver att människor handlar av övertygelse. Ekonomiska drivkrafter och uppmuntran är bättre metoder för att underlätta för fler att kunna dela på ansvaret. Det är också viktigt att familjer har goda möjligheter att till rimliga kostnader kunna få hjälp med att minska sitt eget hemarbete.
Nolltolerans mot kvinnomisshandel

Kvinnomisshandel är en vanlig form av våldsbrott i Sverige. Det är vardagsvåld utan geografisk, åldersmässig eller etnisk åtskillnad. Våldet och hot finns i alla slag av familjerelationer och sociala miljöer. I dess spår följer också lidande och en stor otrygghet för alla de barn som tvingas växa upp i dessa miljöer.
Våldet och hot mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som aldrig får accepteras. Svenska myndigheter måste bli bättre på att hjälpa utsatta kvinnor och barn. Straffen för misshandel, våldtäkt och grov kvinnofridskränkning måste ses över. Ytterligare insatser måste ske för att komma tillrätta med det så kallade hedersrelaterade våldet.

Kvinnors hälsa
Män och kvinnor är fysiskt olika och kan därmed svara olika på samma behandling. För kvinnor är detta bekymmersamt, eftersom den medicinska forskningen huvudsakligen har använt sig av manliga försökspersoner och manliga referensramar. Det leder i sin tur till att risken ökar för att kvinnors symptom misstolkas eller ignoreras.
Problematiken kring kvinnligt och manligt i sjukvården måste synliggöras och inkluderas i utbildningen. När vården utformas är det viktigt att beakta kunskapen om könens olika egenskaper, symptom och behov. Detta är i sin tur beroende av att tillsynen och kvalitetsarbetet inom sjukvården tydligt tar skillnaderna som en viktig utgångspunkt och att sjukvården garanterar lika rätt till vård för kvinnor och män.

Arbete mot fördomar
De normer som finns i samhället för hur män respektive kvinnor ska vara påverkar människor redan i mycket unga år. Inte sällan är dessa mönster baserade på förutfattade meningar som begränsar individens frihet att själv välja sin egen väg i livet.

Fördomar, dåliga attityder och förutfattade meningar kan inte lagstiftas bort. Särbehandling kan tvärtom förstärka uppfattningen om sociala könsskillnader som naturliga. Ett jämställt samhälle växer i stället fram underifrån. Varje människa har ett ansvar för att påverka samhällets normer och säga ifrån när dåliga attityder kommer upp till ytan.

****

Moderaterna och valfusket. Många undrade hur denne Wabari kunde komma upp på De Nya Moderaternas riksdagslista. Nu är han det och det står helt klart att våra politiker skall genomföra ett islamiskt Sverige.

Vad säger våra politiker? Är det så att de redan konverterat?


Vad säger Gudrun "död åt familjen" och "feministen" Gudrun Schyman?Så till England
Muslimska bussförare vägrar att ta emot ledarhundar.
George Herridge, 73 och blind, fick stiga av bussen.
Hans ledarhund är enligt islam "oren".


Hur ser islamiseringen ut? Läs den här artikeln och argumentera gärna utifrån den. Att idag förneka islamiseringen är för mig lika dumt som att säga att jorden är platt.

"While drivers can use their discretion to refuse to carry non-disabled passengers with dogs, they are compelled to accept guide dogs under disability discrimination law. Yesterday both the Guide Dogs for the Blind Association and the National Federation of the Blind confirmed the problem was common, and, according to the latter organisation was 'getting worse'."
Två artiklar från Fri information 1992, del 1 och del 2 handlar om det muslimska hotet mot England. Hur är det i England idag?

2 kommentarer:

  1. Ingen som är pigg på att grovhångla med plutmunnen? Hehehe

    SvaraRadera
  2. Det finns med största sannnolikhet massor av
    kärringar inom 7klövern som skulle vilja tung-
    kyssas med denne avloppsrensare. Några tänkbara är Mona S, Maud O, Gunilla C, Filippa R, Birgitta O, men Niamko S vet hur det känns så hon har skaffat sig en SVENNEGUBBE.

    SvaraRadera