söndag 13 januari 2013

Sveriges urusla journalisterSent: Wednesday, January 02, 2013 2:40 PM
Subject: Hej,

Jag har läst mailet du skrev till mig efter att du lyssnade på reportaget ”Resa genom unga flyktingars Sverige”.
Vad är det du vill att jag ska förmedla för budskap till Irma Rönnbäck?

Mvh Randi Mossige-Norheim
Sveriges Radio
Svårt att fatta!
 
 ----- Original Message -----
Sent: Saturday, January 05, 2013 2:34 PM
Subject: Re: Hej,

Bästa Randi Mossige-Norheim,
Eftersom det uppenbarligen inte framgick vilket budskap jag vill att Ni förmedlar till Irma Rönnbäck kommer här ett förtydligande: Om hon känner behov av att "betala tillbaka" för att Sverige tog emot henne som finskt krigsbarn på 40-talet är det givetvis till svenskarna hon skall "betala tillbaka" och inte till asylanter/invandrare från Somalia, Afghanistan, Irak etc som söker sig till Sverige för att få livstids försörjning på de svenska skattbetalarnas bekostnad.
Eftersom Irma Rönnbäck bl a ställer upp som god man för ensamkommande unga män (på politiskt korrekt svenska: "barn" ) ingår hon i den penningslukande asyl-, invandrings - och integrationsindustri, som enligt flera statliga utredningar belastar de offentliga finanserna och därmed skattebetalarna.
Hoppas detta förtydligande underlättar läsförståelsen och att budskapet når Irma Rönnbäck.
Ni får givetvis gärna skicka med mitt första brev till fru Rönnbäck, eftersom hon kan ha glädje av att känna till de fakta som redovisas i brevet. Om hon känner behov att få veta mer får hon mycket gärna kontakta mig. Ni har ju min e-adress.
På förhand tack för förmedlingen av budskapet.
M v h Inger-Siv Mattson, Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka .
----- Original Message 
Irma Rönnbäck, en av alla godhetsapostlar som
hjälper till att ruinera svenska skattebetalare


Invandringen en Pseudo-fråga enligt Anders Lindberg Aftonbladet

Från: inger-siv mattsson <INGERSIV.MATTSSON@bredband.net>
Datum: 12 januari 2013 16:29

Ämne: Invandringen - "en pseudofråga"? Anders Lindberg, Aftobladet

Nacka den 12 januari 2013

 Från Exponerat

 Aftonbladets redaktion
Anders Lindberg
Ämne: ”Invandringen – en pseudofråga
Söndagen den 6 januari medverkade Ni i ”panelen” i SR P1:s ”God Morgon världen.” Ni kallade då invandringen för ”en pseudofråga som tränger ut viktiga frågor som arbetslöshet och bostadsbrist.”
Hur svårt kan det vara att förstå att invandringspolitiken givetvis påverkar alla andra politikområden - bl a just ” arbetslöshet och bostadsbrist”? Inte minst påverkas skattepolitik, kriminalpolitik och rättsväsende, ekonomi, skola och utbildning, socialpolitik - hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg etc. Även miljö, infrastruktur mm påverkas av massinvandringen.
Det finns, hr Lindberg, ö h t inget politikområde som inte påverkas av invandringen. Detta begriper t o m en normalbegåvad höna eller som statsmannen, generalen och presidenten Charles de Gaulle uttryckte det: ”förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri.”[1]
 Massinvandringen och dess konsekvenser - ”en pseudofråga”
Invandringens kostnader – ”en pseudofråga”?
Invandringens omfattning och negativa konsekvenser gör den långt ifrån till ”en pseudofråga.
För att fortsätta med fågelmetaforerna: endast strutsar, enögda politiker och journalister kan undgå att se de påfrestningar som massimport av bl a ett illiterat trasproletariat från Tredje världen utgör på de offentliga finanserna.
I sin rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna” till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO 2009:3 beräknade regeringens utredare och professorn i nationalekonomi Jan Ekberg att kostnaderna för invandringen år 2006 – mätt i skillnaden mellan vad invandrare tog i anspråk av de offentliga transfereringarna och vad som betalades in – låg på mellan 39,1 och 58,7 miljarder kr. Invandringen har sedan början av 1990-talet årligen kostat mellan 1,5 och 2 procent av BNP. Ekberg konstaterade att ”invandringen inneburit en belastning på svensk ekonomi de senaste decennierna.” Invandringen –"en pseudofråga”, hr Lindberg?
Professor Ekberg slog avslutningsvis fast att ”det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring. Däremot kan det finnas andra argument. Det kan finnas argument för invandring av specialister, men det rör sig då om ett begränsat antal individer. Dessutom finns skyddsargument för flyktinginvandring.
Flyktinginvandringen uppgår enligt UNHCR till ca 5 procent.
Redan 1999 beräknade universitetslektor Lars Jansson att ”invandringen förbrukade nästan en fjärdedel av alla offentliga resurser. Allt finansierat med skatter och nedskärningar i välfärden. ” Detta år uppgick enligt Jansson kostnaderna för invandringen till 240 miljarder kr. [2]Invandringen – ”en pseudofråga”, hr Lindberg?
Enligt officiell statistik befann sig redan för några år sedan 1 857 549 utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar i Sverige. Av dessa utrikes födda går enligt integrationsminister Erik Ullenhag600 000 utrikes födda till jobbet varje dag.” Övriga – ca 1, 3 miljoner - försörjs således år ut och år in med skattemedel. Invandringen – "en pseudofråga”, hr Lindberg?
Några exempel på kostnader
Enligt en beräkning gjord av Statskontoret förra året får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn följande bidrag varje månad:
6 510 kr i etableringsersättning (6 468 kr)
4 500 kr i etableringstillägg (4 500 kr oavsett antal barn)
4 500 kr i bostadsbidrag (max 4 900 kr oavsett hyreskostnad)
3 754 kr i barnbidrag
2 546 kr i underhållsstöd
Totalt 21 810 kr/månaden skattefritt (Totalt 21 541 kr/mån skattefritt)[3]
Statskontoret uppger att den nyanlända arbetslösa mamman dessutom få 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning och själv välja i vilken takt bidraget skall betalas ut. Enligt Tobias Setterborg, Arbetsmarknadsdepartementet förutsätter detta att ”barnen är minst 11 år gamla.” Han påpekar att reglerna ändras fr o m i år så att ”80 procent av dagarna måste tas ut innan barnet fyllt 4 år. Därmed blir det svårare att ta ut långa sammanhängande perioder med föräldrapenning för fler barn som är födda utomlands.” ”Svårare” – men uppenbarligen inte omöjligt.
I sin budgetproposition för 2013 har regeringen avsatt 1 916 000 000 kr enbart för etableringsersättning och ytterligare 783 000 000 kr för ”Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare” Invandringen – "en pseudofråga”, hr Lindberg?
Alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige får ett skattefritt s k äldreförsörjningsstöd, som för några år sedan uppgick till 11 500 kr per månad och person.
Enligt en SCB-studie avseende 2008 var 76 procent av alla invandrare som kommit till Sverige 2003-2008 arbetslösa. . Den öppna arbetslösheten bland invandrare från Afrika var under andra halvåret 2010 27,5 procent.
Enbart familjeåterföreningen beräknades 2012 kosta 850 miljoner kr och 1,7 miljarder under 2013. Av de 41 000 anknytningsfall som Migrationsverket avgjorde 2011 tillämpades ”kravet på egen försörjning” för att få ta hit sina släktingar endast i 348 fall – dvs mindre än en procent. De övriga 99 procenten anhöriginvandrare försörjs av de svenska skattebetalarna.
Det kostar givetvis gigantiska summor att driva världens största socialbyrå för araber/muslimer, afrikaner och andra utomeuropeiska invandrare. Invandringen – "en pseudofråga”, hr Lindberg?
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har nyligen satt ett pris på det våld som ”utövas i offentlig miljö.” Ett enda års våldsbrott enbart i Södertälje har tio år senare kostat samhället – dvs skattebetalarna – två miljarder kr. Eftersom det finns mer än 150 ”socio-ekonomiskt eftersatta områden” eller ”områden med sammansatt befolkningsstruktur” - dvs invandrartäta områden - i landet blir den totala summan enbart när det gäller invandrarnas kriminalitet givetvis gigantisk. Invandringen "en pseudofråga”, hr Lindberg?
Snittprislapp för15 års fängelse är enligt Fryshusets ”Passusprojekt” 23 miljoner per brottsling. Nyligen framkom i en partsinlaga i SR P1 om att det finns för få imamer som kan besöka fängelserna att ”var tredje fånge på Kumla är muslim.” Invandringen – "en pseudofråga”, herr Lindberg?
Listan på kostnaderna för invandring och integration kan göras hur lång som helst..
Invandringens omfattning – ”en pseudofråga”?
UNHCR konstaterade för några år sedan att ca 94,5 procent eller 1 166 307 av totalt 1 235 017 personer som beviljats permanenta uppehållstillstånd (PUT) fr o m 1980 saknade asylskäl enligt FN:s flyktingkonvention.
En handläggare vid Migrationsverket har konstaterat att ”generellt skulle jag säga att 75 procent av de asylsökande saknar verkliga skäl att beviljas uppehållstillstånd så som det stipuleras i Utlänningslagen. Av de resterande 25 procenten skulle jag säga att drygt hälften överdriver (ljuger) om sina asylskäl. Uppskattningsvis 10 procent av de asylsökande skulle jag bedöma har skäl som uppfyller lagens krav och då är jag nog ändå generös. Av dem som fått PUT skulle jag säga att 90-95 procent inte borde ha fått det.” [4] Invandringen – ”en pseudofråga”, hr Lindberg?
Migrationsverket räknade förra året med 174 500 asylsökande och anhöriginvandrare under två år. Med kännedom om pålitligheten i verkets tidigare prognoser kan man lugnt utgå från att beräkningen är i underkant 2011 skrev Migrationsverket upp sina prognoser för 2012 med 75 procent p g a ökad anhöriginvandring som förväntades bli 59 550 och 53 000 i år – de flesta från Somalia.
Medan antalet asylsökande somalier sjunker i övriga Europa stiger antalet i Sverige.[5] Sverige tar f ö emot flest somalier i Europa. Somalier anses vara den mest svårintegrerade gruppen av alla. Sverige tar dessutom emot 50 procent av alla irakier och flest syrier i hela EU. Invandringen "en pseudofråga,” hr Lindberg?
Det har uppenbarligen förbigått Er att såväl Migrationsverket som många kommuner bokstavligen ”går på knäna” p g a den ständigt ökande invandringen av inte minst anhöriga från bl a Somalia, Afghanistan och Menaländerna. Sverige tar dessutom emot betydligt fler ensamkommande unga män – på politiskt korrekt svenska benämnda ”barn” - än något annat land inom EU. Sedan 2003 har antalet antalet ensamkommande unga män ökat med 700 procent. Tabell 1. Detta bidrar till att göra invandringen till betydligt mer än en ”pseudodfråga.
När invandringen 2008 minskade med 15 procent i övriga EU ökade den i Sverige med 85 procent enligt EU:s statistikorgan Eurostat. Sverige tar ensamt emot 60 procent av alla asylsökande i Norden och Baltikum. ”Invandringen – en pseudofråga”, herr Lindberg?
Antalet beviljade permanenta uppehållstillstånd har ökat från i snitt 21 000 under 1980-talet till drygt 59 000 i snitt och till i snitt 76 000 mellan 2005-2010.
Från 2007 till 2011 kom 390 706 nybyggare från i huvudsak Somalia, Eritrea, Irak och Afghanistan till det kravlösa bidragslandet Sverige.
2011 kom 96 467 asylsökande till Sverige – afghaner och somalier dominerade. 91 134 PUT och 40 000 arbetstillstånd beviljades under 2011. Invandringen – "en pseudofråga,” hr Lindberg?
Eftersom ca 97 procent av de asyslsökande saknar ID-handlingar har ”ansvariga” myndigheter ingen som helst aning om vilka de släpper in i landet, vilket bl a visar sig i brottsstatistiken. Antalet ID-lösa har ökat konstant sedan mitten av 2000-talet och fortsätter att öka. Tabell 2.
Avslutningsvis
Jag föreslår att Ni begrundar den franske 1500-tals filosofen Michel de Montaignes kloka ord. ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.” Ty det är just till en avgrund den verklighetsfrämmande, oansvariga, omdömeslösa och penningslukande invandringspolitiken fört – och fortsätter att föra - samhället.
Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 5Nacka

Tabell 1 Asylsökande som saknat ID-handlingar 2005 - 2008
2005
91,4 %
2006
90,3 %
2007
93,0 %
2008
95,6 %
(Aktuell statistik för 2009 – 2012 kan givetvis erhållas frän UNHCR eller Migrationsverket)
Tabell 2 Antal ensamkommande unga män i sex länder 2011
Sverige
2 657
Norge
858
Danmark
284
Finland
150
Tyskland ( 80 miljoner invånare)
667
Storbritannien (60 miljoner invånare)
Ca 800


[1] Alain de Peyrefitte citerar de Gaulle i sin bok C’était de Gaulle:Det är bra att det finns gula fransmän, bruna fransmän och svarta fransmän. Det visar att Frankrike är öppet för alla raser. Men de får inte bli för många ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri.
[2] Lars Jansson: Mångkultur eller välfärd, Sverige berikar andra folk till priset av ökande kostnader och mindre välfärd, 1999
[3] Uppgifterna inom parentes härrör från Tobias Setterborg, politiskt sakkunnig brevsvarare hos integrationsminister Erik Ullenhag
[4] Pseud Julia Caesar: Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt. Nomen Förlag 2010

1 kommentar:

  1. När jag var ung skämtade vi bla om vad som krävdes att läsa till hjärnläkare i Norge jo en 3:a i träslöjd.Det var då när Sverige som land var bland de bästa i världen. Det har tyvärr runnit mycket PK dynga under broarna sen dess. Nu får man undra vad som krävs att komma in på journalisthögskolan och förhoppningsvis om när man får sin examen kan titulera sig som journalist. Det behövs absolut inga betyg med siffror från grundskola och gymnasium utan det räcker mer än väl med goda vitsord från PKeliten att vederbörande är ett mediaämne. Julia Caesar tog upp bla Åsa Lindborg på AB i sin senaste krönika som ett lysande exempel på vad som krävs för att nå toppen inom PKmedia av idag. Det är kanske dax att slänga ut de krigsbarn som VI Svenska folket förbarmade oss över efter kriget. Det är inte ett vackert sätt som finskan i artikeln Tackar oss Svenskar på.

    SvaraRadera