fredag 10 januari 2014

De "goda" och "generösa" svenska journalisternaGå inte på Becelbluffen. Stöd svenska jordbrukare och inte Unilever.


 Kenneth Sandberg skriver till Jenny Andersson,  i Skånskan med anledning av hennes artikel:

Det hade du också gjort. 
Vad är lösningen, Jenny?
Jenny Andersson;

  “År 2012 var ungefär femton procent, 1.4 miljoner personer, av befolkningen i Sverige födda utomlands. Bland dem finns människor som kommit hit på grund av krig i sina hemländer.

Det finns 16,3 miljoner flyktingar i världen som flytt till ett annat land än sitt eget enligt UNHCR.

Hela EU behöver öppna upp för människor som flyr. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för flyktingar och människor som söker skydd i världen. Det är inte enbart Sveriges ansvar, även om jag är mycket stolt över att vi har ett mer generöst flyktingmottagande än övriga länder inom europeiska unionen. Att öppna upp gränserna, fördela ”bördan” i Europa och att låta människor söka asyl från sina hemländer är några exempel på hur vi skulle kunna förhindra att fler tvingas dö i flykt på väg mot ett tryggare liv.

Man kan inte hjälpa en människa i ett hus som brinner, människan måste ut ur branden, ut ur det konflikthärjade landet.

Människor flyr inte sina hemländer för att det är kul. De flyr sina länder för att de måste. För att de vill rädda sig själva och sin familj och hitta möjligheter till ett bättre liv. Det hade du också gjort om du vore i samma situation, eller hur”? Skånskan
....
 Bästa Jenny,
Med anledning av dina “behjärtansvärda” viljeyttringar i artikeln ovan, vill jag gärna ställa några frågor till dig:

Utöver de 16,3 miljoner som flytt till annat land finns det uppskattningsvis uppåt hundra miljoner som är “flyktingar” i det egna landet. Därtill är det med all säkerhet flera hundra miljoner ute i världen som bor och lever under sådana omständigheter att de tveklöst skulle vara kvalificerade för permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige enligt vår utlänningslag och den praxis som utövas av Migrationsverket.
Är det realistiskt – och önskvärt – att alla dessa också ska hjälpas att invandra till Europa och Sverige? Om inte; varför..?
Sverige har under senare decennier gett PUT åt fler personer per capita än något annat land i västvärlden. En del av dessa har varit ensamstående kvinnor med småbarn, omständigheter som antagligen upplevs som väl så behjärtansvärt som den önskan du ger uttryck för gällande samtliga de som kommer till eller försöker komma till Sverige och Europa.

Den stora majoriteten är emellertid friska och starka unga män/pojkar, som sökt sig till Sverige – och i sina hemländer lämnat barn, kvinnor, gamla och sjuka åt “sitt öde”. Alldeles uppenbart till övervägande del med målsättningen att skaffa sig ett bättre – d v s materiellt och socialt bekvämare – liv i den generella välfärdens Sverige.
Om inte friska/starka barn/unga i landet bryr sig om sitt eget folk, varför ska då folk på andra håll i världen – t ex svenskarna – ta ansvar för deras liv? Och sörja för att de som flytt (sitt ansvar) ska få ett liv i välstånd i Sverige..?
All erfarenhet visar därtill att det är de under senare år inflyttade till Sverige, samt deras här födda barn i både en och två generationer, som står för den helt övervägande andelen svår brottslighet. Varav största delen drabbar oskyldiga svenskar – även om merparten av de “hedersrelaterade”brotten är riktade mot egna döttrar och systrar.

Som grädde på moset kan helt visst läggas nettokostnader på mellan 150-200 miljarder kronor per år för den “generösa”invandringspolitik som nu förts sedan 90-talets början. Och som neddragningar/brister i sjukvård, äldreomsorg och skola – för att ta några av de allvarligare områdena – kan härledas till. Då återstår ändå mycket att dryfta gällande bland annat förlusten av fysisk trygghet i vardagen som den pågående avvecklingen av vårt svenska kulturarv.
Menar du att den“godhetsgloria” och den eventuellt goda sömn (?) som din i artikeln uttryckta vilja skänker dig är värt ovanstående kostnader och konsekvenser för vårt land? Och tror du att du fortfarande 30-40 fram i tiden kommer att ha samma åsikter, med tanke på att det då är dina barn och barnbarn (?) som ska leva i ett land bestående av spillror från ett ursprungligen harmoniskt och välfungerande Sverige? Nu inbegripet i samma strider och elände som lett till folkvandringar från dagens konfliktfyllda härdar...
Om vi hypotetiskt tänker oss att vi till Sverige och Europa kan hjälpa ytterligare några tio- eller hundratal miljoner att komma hit. Kvar finns ju då – enligt ditt tänk om att det är “helt vanliga människor som du och jag, som med vällovliga syften lämnat sitt hemland för ett bättre liv” – svaga kvinnor, barn, gamla och sjuka. Samt de onda som uppenbarligen (?) är orsaken till eländet – efter att de “frihetslängtande och demokratitörstande” ju flytt.
Vad händer då med de “brinnande husen” ute i världen som du/vi då räddat en stor del unga, starka – och framförallt “i Sverige kulturberikande krafter” – ut ur?
Har det aldrig föresvävat dig att den “solidariska” invandringspolitik som Sverige bedriver kanske rentav underminerar ett litet fåtal kvarblivande människors – inklusive UNHCRs - fåfänga försök och att skapa ett land att leva i.
Är det en alltför långsökt tanke/tes att Sveriges “generösa” och liberala asylpolitik i själva verket ger ett incitament – läs frikort till PUT och livslång försörjning - för de själviska människor och krafter som istället för civiliserade samtal och kompromisser framhärdar i sitt våldsamma stridande. Varav en del via organisering och finansiering, allt frekventare genom sporadiska återbesök och deltagande i striderna, fortsätter att stödja terrorist-aktiviteterna i hemlandet. Former som vi – med undantag för Stockholm 11 december 2010 - än så länge varit förskonade här i Sverige. Men som kan bli vardagsverklighet för våra – också dina! – barn och barnbarn...
Det finns mycket mer än ovanstående att diskutera och reflektera över när det gäller den oerhört komplexa frågan invandringspolitik.

Även om jag tror att dina “synpunkter” är välmenta, så anser jag inte det vara för mycket begärt att du utvecklar dina tankar och önskningar. Det får trots allt oerhört stor betydelse för det land där förhoppningsvis inte bara dina om mina barn och barnbarn ska framleva, utan också alla andra efterkommande i vår egen befolkning.

Och med tanke på att du som skribent i ett massmedialt organ ändå får sägas vara en “officiell”person, så förpliktar det onekligen.

God fortsättning!
//Kenneth Sandberg

From: Johan Büser
Sent: Friday, January 03, 2014 10:07 PM

Subject: Re: Fw: Vad är lösningen, Jenny..?
Kenneth Sandberg ser man på. Hejdå!
Johan Büser

Sent: Saturday, January 04, 2014 1:36 PM

Subject: Re: Vad är lösningen, Jenny..?
 “Kenneth Sandberg ser man på. Hejdå!”
 Johan Büser, ser man på; Är kommentaren ovan vad du orkar/förmår respondera på mina, av allmänintresse, ställda frågor till Jenny Andersson..?
..........
En blivande riksdagsman uttömmer hela sin intellektuella kapacitet med anledning av ödesfrågan för Sverige...Suck!
//Kenneth

 ”Han har en bred politisk palett, framförallt med inriktning på arbetsmarknad och internationella frågor, vilket vi tycker passar utmärkt, säger Linus Glanzelius.
– Kompetens kommer naturligtvis först. Men det är väldigt viktigt att där också finns människor som vet hur unga människor har det. Det är inget fel på erfarenhet, men ibland krävs det lite förnyelse och energi också.”

De godaste av de godaste
Brev från en demokrat till en icke demokrat
Nu granskar vi Socialdemokraterna

1 kommentar:

  1. 1. Hur många svenskar är det hittills som har drivits till att bli flyktingar i sitt eget land?

    2. Kan en skara terrorister förklara krig mot hela Syrien och därtill få stöd av all terrorism i världen för att förstöra det landet så kan man göra det mot Sverige också.

    Ovanstående är viktigt för att kunna förstå vidden av högförräderiet som pågår mot vårt folk. Sverige kan när som helst bli lika utsatt som Syrien. I båda länderna sätts det igång med hjälp av förrädare.

    SvaraRadera