tisdag 23 september 2014

Sjuklöverns politiker - vad driver dem? Prestige eller ondska!Nationellt Vansinne   
"Bland individer är vansinne sällsynt; 
men i grupper, partier, nationer,
och epoker är det regel."
           Friedrich Nietzsche
Prestigen viktigare än folkets väl.
Sjuklöverpartierna påstår att deras vägran att samarbeta med Sverigedemokraterna beror på att detta parti är odemokratiskt, rasistiskt och främlingsfientligt. Detta argument kan i så fall i ännu högre grad användas mot dem själva.

Här några exempel.
1. Vid folkomröstningen till EU lovade dagens allianspartier och socialdemokraterna att vi skulle få behålla en mängd sedan tidigare beslutade rättigheter liksom skydd för att inte EU skulle rasera sådant som skyddar vår hälsa och trygghet på olika områden. Av  detta blev intet. Allt var lögn för att få oss att rösta för EU!

2. 1998 gjorde man riksbanken överstatlig och prioriterade inflationsmålet före sysselsättningen. Detta var en grundlagsfråga och skulle därför förts ut till folket inför valet eller prövats i en folkomröstning. Så skedde inte. 
Därmed bröt man mot grundlagen vilket är att anse som ett grovt grundlagsbrott och därmed odemokratiskt.

32002 ändrade man grundlagen (regeringsformen) helt i strid mot grundlagen.  
Detta  var kanske det grövsta grundlagsbrott som förekommit någonsin. Vissa seriösa  jurister  och några riksdagsledamöter har ansett det vara en statskupp. Ändringen innebar att man tog ifrån medborgaran rätten att bestämma över om mer makt fick överföras till EU. Ett synnerligen allvarligt brott mot demokratin.

4. 2006 godkände man Lissabonfördraget som framförallt tog ifrån arbetare och löntagare många av de rättigheter de kämpat sig till under de senaste hundra åren. Medborgarna fick inte heller inflytande i denna för dem så viktiga fråga. Ett grovt grundlagsbrott.

5.  Under sin regeringsperiod tog Göran Persson ca 250 miljarder ur AP-fonderna och förde över dem till statsbudgeten. Detta var ett grovt brott mot landets pensionärer och demokratin.

6.  Efter inträdet av 2000-talet har Sverige deltagit i regelrätta krig utomlands. Detta är i strid mot grundlagen och därmed demokratin.

7.  I början av 2000-talet hade vi vad som då benämndes de apatiska barnen. Åsikterna gick i sär om barnen verkligen var sjuka och apatiska. Det framkom så småningom att såförhöll det sig faktiskt. Trots detta stödde och förordade bland annat moderater och social demokrater att de skulle utvisas. Flera svårt  sjuka barn fördes på bårar till de väntande
flygplanen för att föras till sitt hemland där  de gick en mycket oviss framtid till mötes.
    
Detta är bara några få exempel på vilka stora demokratiska och humanistiska företrädare de partier är som nu på alla sätt söker misskreditera Sverigedemokraterna.

Märk väl! Sverigedemokraterna har inte haft något eget politisk inflytande hittills, därför är beskyllningarna mot dem som parti, påhittade och konstruerade. Vad däremot gäller "sjuklöverpartierna" finns det bevis på att de i riksdags- och regeringsställning brutit mot såväl humanitära som demokratiska grundprinciper.

Jag röstade själv på Sverigedemokraterna. När jag därför hör bland andra Stefan Löfven (liksom företrädare för de övriga sjuklöverpartierna) uttala att han inte vill samarbeta med ett odemokratiskt, rasistiskt, främlingsfientligt parti är det självklart att jag känner mig angripen.

Jag var kanske den som kämpade mest för att de apatiska barnen skulle få stanna. Jag skrev "spaltkilometer" till politikerna, medierna, kyrkan, Röda korset, Rädda Barnen och många andra organisationer med humanistisk inriktning.

När det gäller demokratin förhåller det sig på samma sätt. Sedan 1995 har jag producerat ett oändligt antal artiklar om försvar för en utvecklad demokrati. Vissa av dessa artiklar finns också införda i böcker och tidskrifter. De finns med all säkerhet också i förvar hos ett stort antal av mediernas arkiv.

När man därför angriper Sverigedemokraterna med all slags invektiv utan att kunna föra sina anklagelser till bevis måste givetvis jag också reagera.

En sak kan vi vara överens om att vi i samtliga partier finner enskilda personer som överskrider acceptabla åsikter och värderingar i olika politiska frågor. Men jag kan inte se att Sverigedemokraterna som parti agerar eller agerat så. Deras åsikt om att  de (vilken jag delar med partiet) vill kraftigt begränsa invandringen har de givit tydligt uttryck för. En sådan åsikt kan givetvis subjektivt anses som främlingsfientlighet ja till och med rasism. Men självklart är det inte så. Snarare visar det på ett realistiskt och frimodigt synsätt, med stöd av yttrande- och åsiktsfrihetsgrundlagen. Jag gör själv samma bedömning.

Och jag vill tillägga att den form av "humanism" som "sjuklöverpartierna" står för är farlig av många skäl när den utesluter all realism. Inte nog med att statsmakterna vägrar på ett godtagbart sätt redovisa kostnaderna. Man döljer alla de missförhållandena som hänger ihop med invandringen. Integrationen är ett misslyckande och sysselsättningsgraden
katastrofal.

För en utomstående är det skrämmande och ansvarslöst hur regeringen, riksdagen och myndigheterna hanterar kanske den största frågan någonsin ur såväl informations-, ekonomisk-, integrations-, kriminalpolitisk- som integritetssynpunkt  (i detta fall kränker man i stort sett alla dem som mot sin vilja tvingas ta emot invandrare). Det visar på ett enormt förakt för de egna medborgarna och därmed demokratin.

Med bakgrund hur terrorismen växer sig allt starkare är det skandal hur regeringen överser med de invandrare som ansluter sig till olika terrororganisationer i Afrika och Asien.

Man har på ett fullständigt cyniskt sätt lämnat öppet för terror, våld och kriminalitet mot den egna befolkningen. Det minsta vi har rätt att begära är att inga svenska medborgare utsätts för faror av ovanstående slag på grund av slapphet och missriktad humanism från myndigheternas sida. Tyvärr har alltför många svenska medborgare drabbats hittills. Inte minst med hänsyn till att en majoritet nu är mot den massinvandring som pågår borde politikerna agera.

En fråga som diskuteras alldeles för lite och som "sjuklöverpartierna” på alla sätt söker dölja är konflikten/skillnaden mellan våra lagstiftade och generella värderingar å en sidan och flertalet invandrares å andra sidan. Sålunda tar man i den sekulära staten Sverige alltför stor hänsyn till den vidskepelse, kultur- och bildningsförakt mm som präglar invandrarnas
kulturer och religioner. Genom att t ex tillåta religiösa friskolor "bäddar" man för sämre integration, språkinlärning och fasthållande av värderingar som står i konflikt med våra egna. Under sådana förhållanden är inte integration möjligt.

Det finns också en undfallenhet vad gäller att beivra brott och icke acceptabla handlingar. Jag har t ex begärt såväl hos riksåklagaren och åklagarkamrarna i Kalmar och Norrköping att de skall utreda fallen med de könsstympade flickorna i respektive städer. Men inget har hänt! Finns det verkligen ingen journalist eller riksdagsledamot som vill "gräva" i denna fruktansvärda historia?

Till slut. En realistisk syn på verkligheten har inte med rasism och främlingsfientlighet att göra. De som ständigt använder dessa invektiv när de möts av sanningssägare är farliga och antidemokratiska.

Därför kommer jag att fortsätta att hävda min åsikt och i nästa val om inte invandringsfrågan tas på allvar, att förutom att lägga min röst på partiet också verka för att fler ansluter sig. Olle Ljungbeck, Gävle   De allmänna valen för år 2014  - ett resultat, som många inte förväntat sig.

Valrörelsen inför valet har detta år präglats av en ovanligt smutsig kampanj från vissa håll. På ett tidigt stadium stod det klart för alla att Sverigedemokraterna skulle nå ett högre procenttal än vid valet 2010. Detta fick media att starta en kampanj mot just Sverigedemokraterna, som saknar motstycke i svensk valrörelse. Expressen startade det hela och inte ens med början på 1940-talet lyckades man misskreditera partiet. Tidningen använde sig av mer eller mindre osakliga metoder för att få fram allt negativt om SD. Tvärtemot vad som var tänkt med denna kampanj - fick folk upp ögonen - och rösttalet för SD steg. Valets stora förlorare var statsminister Fredrik Reinfeldt, som direkt berättade att han dagen efter skulle lämna in sin och regeringens avskedsansökan. Tala om att försvinna från politiken med svansen mellan benen.

I den prognos som Migrationsverket gjort upp beräknas i år drygt 200.000 söka asyl i Sverige. I Aftonbladet skriver krönikören Alex Schulman att politikerföraktet frodas i Sverige. Det enda parti som i valrörelsen lyssnat på väljarna är SD. Att det föreligger stora orättvisor i samhället skall inte stickas under stol med. Allas lika värde enligt diskrimineringslagen klingar ihåligt. När till och med de som saknar rätt att vistas i landet har förmåner som svenskarna inte har eller får är det förvånansvärt om inte ett missnöje uppstår. Denna grupp människor, som uppskattas till mellan 20.000-50.000 benämns felaktigt papperslösa. De har alla en handling från Migrationsverket som visar att de inte får eller skall vistas i Sverige.

Valet är nu slutredovisat av Valmyndigheten och följande siffror finns. Röstberättigade i valet var 7.330.432 personer och av dessa röstade 85,81%, vilket är något högre än valet 2010 då 84,57% röstade. Av avgivna röster fick SD 801.178, vilket är 12,86%, en ökning med 461.568 röster vid valet 2010. SD har därmed ökat sina mandat i riksdagen till 49 mot 20 i förra valet. SD:s framgång i valet har skyllts på att de äldre röstade på partiet, vilket är fel. SD fick sina flesta röster i åldersgruppen 30-49 år, 57%. Kan det vara så att denna grupp ser framtiden med viss oro. SD:s valframgång kan inte negligeras vare sig av politiska partier eller medier. Det hjälpte heller inte att en chefredaktör för en kvällstidning dagen innan valet skrev "antingen är du medborgare eller så är du idiot". Med facit i hand finns det 801.178 idioter i Sverige. I kampanjen mot SD drog vissa medier sig inte för att använda uppgifter om brott. Däremot har man inte koncentrerat sig på andra partiers medlemmar.

Här redovisas nu brottsstatistiken för de andra partierna och då avseende en kontrollperiod från 2004 fram till 2014-09-10. Samtliga personuppgifter är avidentifierade, orter och politiska uppdrag är borttagna.

Centerpartiet:
Grovt rattfylleri (3), hot mot tjänsteman (1), sexuellt ofredande (1), trolöshet mot huvudman (1), grovt skattebrott (2), misshandel (1), vållande till annans död (1), grovt bedrägeri (1).
Folkpartiet:
Grovt rattfylleri (4), trolöshet mot huvudman (3), misshandel (1), grovt bedrägeri (1), förargelseväckande beteende (1), köp av sexuella tjänster (2), grov misshandel (1), vållande till kroppsskada, grov förskingring, bedrägligt beteende, dataintrång, förskingring, olaga hot, bedrägeri, bokföringsbrott (samtliga nämnda har alla 1 brott).
Kristdemokraterna:
Förargelseväckande beteende, förskingring, olaga hot, bedrägeri, bokföringsbrott, barnpornografibrott, stöld, bestickning, grov kvinnofridskränkning, vårdslöshet i trafik, sexuellt utnyttjande av underårig (samtliga nämnda har alla 1 brott).
Miljöpartiet:
Grovt rattfylleri (4), köp av sexuella tjänster (1), grov förskingring, barnpornografibrott, sexuellt utynyttjande av underårig, försök till mord, häleri, olaga tvång, spritsmuggling, mordbrand, förförelse av ungdom ( samtliga nämnda har alla 1 brott ), snatteri (2), narkotikabrott (2).
Moderaterna:
Grovt rattfylleri (8), grovt skattebrott, misshandel, grovt bedrägeri, bokföringsbrott (samtliga nämnda har alla 3 brott), köp av sexuella tjänster (2), grov förskingring, olaga hot, bedrägeri, barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, sexuellt utnyttjande av underårig, snatteri, olaga tvång, försök till köp av sexuell tjänst, smitning, våldtäkt, vapenbrott, hets mot folkgrupp, miljöbrott, grovt tjänstefel, olaga intrång (samtliga nämnda har alla 1 brott), stöld, narkotikabrott, grov stöld (samtliga nämnda har alla 2 brott), licenssmitning (4).
Vänsterpartiet:
Grovt rattfylleri, sexuellt ofredande, trolöshet mot huvudman, olaga hot, bedrägeri, stöld, grov kvinnofridskränkning, häleri, narkotikabrott, våldtäkt, förtal, dubbelmord, våldsamt upplopp (samtliga nämnda har alla 1 brott), misshandel (3), grovt bedrägeri, grov förskingring (samtliga nämnda har alla 2 brott).
Socialdemokraterna:
Grovt rattfylleri (7), trolöshet mot huvudman (3), grovt skattebrott, dataintrång, förskingring, bestickning, grov kvinnofridskränkning, sexuellt utnyttjande av underårig, våldtäkt, vapenbrott, bidragsbrott, skadegörelse (samtliga nämnda har alla 1 brott), misshandel (10), grovt bedrägeri, hot mot tjänsteman, köp av sexuella tjänster, olaga hot (samtliga nämnda har alla 3 brott), grov misshandel, grov förskingring, bokföringsbrott, stöld, snatteri, våldsamt motstånd, grovt jaktbrott (samtliga nämnda har alla 2 brott), bedrägeri (5).

I detta sammanhang skall det inte falla i glömska att Sverige under 1940-talet drev interneringsläger under överinseende av socialminister Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander.

Tusentals flyktingar samlades i Sverige när tredje riket bredde ut sig över Europa. De flesta hade hoppats på en trygg fristad men i stället spärrades de in i koncentrationsläger. I ett av lägren sattes de i hårt tvångsarbete. Anders Andersson, Löddeköpinge”


4 kommentarer:

 1. Intressant läsning från en gången tid författad av bortgångna
  Eva Bergqvist;

  http://www.bgf.nu/nr/97/6/evab.html

  Heima


  SvaraRadera
 2. Mångkulturen och massinvandringen är ingen slump

  http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

  SvaraRadera
 3. Patologisk godhet i dårhuset Sverige

  http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/patologisk-godhet-i-darhuset-sverige.html

  SvaraRadera
 4. Ser man till "stolpskotten" som finns i den regering som har tiiträtt nu måste man förutom prestige och ondska också lägga till ren och skär DUMHET.

  SvaraRadera