onsdag 31 december 2014

Trollen kryper fram - Advokatsamfundet (Anne Ramberg) hyllar utfrysningen av SDMaktkartellen - Advokatsamfundet hyllar utfrysningen av SD
Inrikes. Den blocköverskridande decemberöverenskommelsen har från flera håll anklagats för att vara odemokratisk och upphäva parlamentarismen. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är dock lyrisk över att Sverigedemokraterna nu utesluts från allt inflytande fram till 2022 – något hon menar innebär "en seger för rättssamhället". Hon konstaterar dessutom att man inte bör acceptera att människor över huvud taget väljer att rösta på partiet.

Att värna om rättssamhället handlar för Advokatsamfundet om att stå upp för "alla människors lika värde" och kämpa mot "mörka krafter" som Sverigedemokraterna, fastslår Ramberg i ett blogginlägg. I samma berömvärda anda agerade riksdagspartierna när de gick ihop i en kartellbildning över blockgränserna i syfte att frysa ut det tredje största partiet:

"Partierna har [...], enligt min mening, genom överenskommelsen tagit ansvar när det gäller att neutralisera det ytterlighetsparti som uttryckligen förkunnat sig komma att fälla alla regeringar som inte följer dess ideologi och som uttryckligen verkar för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som regeringsformen föreskriver är ansvarsfullt", skriver Anne Ramberg.
 Enligt generalsekreteraren hotar Sverigedemokraterna rättssamhället. Som bevis nämner hon motioner som partiet lagt i riksdagen och som bland annat går ut på att förbjuda dubbla medborgarskap, att stoppa diskrimineringen av svenskar på arbetsmarknaden och polisens kvotering av kvinnor och invandrare, samt "ett antal mer eller mindre vildsinta förslag om ökade krav på icke europeiska asylsökande".

"[R]edan detta axplock åskådliggör på ett tydligt sätt den människosyn som präglar riksdagspartiet och dess avsaknad av respekt för de humanistiska värderingar som ligger till grund för internationella konventioner och svensk grundlag", påstår Ramberg.

Samtidigt medger hon att alla 800.000 väljare som röstade på Sverigedemokraterna visserligen inte är fascister och nazister. Men deras röster kan ändå inte accepteras.

"Den enskilde väljaren har ett ansvar när han utnyttjar sin demokratiska rätt att rösta. I det ligger att överväga vad de olika alternativen rent ideologiskt representerar. Det finns enligt min mening en gräns för hur långt aningslösheten och ignoransen kan godtas och ursäktas", skriver hon.

Anne Rambergs vänsterradikala ansats och illa dolda avsky mot sverigedemokrater fick förra veckan riksdagsledamoten Robert Stenkvist (SD) att fråga sig om det inte snarare var Ramberg själv som var det stora hotet mot rättssamhället.
"I detta fall har vi ett advokatsamfund som aktivt tar avstånd från ett partis medlemmar (och möjligen väljare, i den mån det blir känt). Det är en mycket närliggande slutsats att dessa inte kan förvänta sig den rättshjälp som står inskriven i lagen och som kännetecknar varje stat som vill kalla sig rättsstat. Sverigedemokrater löper alltså en påtaglig risk att få sämre hjälp från advokater medlemmar i Advokatsamfundet. Detta torde strida mot all rättssäkerhet samt mot fri åsiktsbildning", skrev Stenkvist på sin blogg .Fria Tider

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund


 
Hoten från vår omvärld, liksom dem vi skapat på alldeles egen hand, ställer krav på oss alla att värna det goda rättssamhället. Vi måste slå vakt om de demokratiska och humanistiska värderingar som ligger till grund för vårt lands lagstiftning och rättstillämpning. Vi måste vara vaksamma så att inte mörka krafter tillåts få fotfäste. I det ligger bland annat att stå upp för människors lika värde och att vid varje tidpunkt agera när någon blir diskriminerad. Det räcker inte att i ord ta avstånd. Det krävs kunskap och handling. Här har Advokatsamfundet och dess ledamöter tillsammans med andra jurister och journalister, en allt viktigare uppgift att fylla. Nämligen att upplysa, förklara och reagera. Men, det kanske största ansvaret har våra folkvalda riksdagsledamöter.

I regeringsformens första kapitel beskrivs grundvalarna för vår demokrati. All makt utgår från folket genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Den offentliga makten ska utövas under lagarna. I grundlagen anges också de samhälleliga värderingar som ska ligga till grund för det allmänna i sin normgivning och rättstillämpning. Det föreskrivs att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det åligger det allmänna att motverka diskriminering.

Den enskilde tillförsäkras i regeringsformen även ett skydd för de grundläggande fri och rättigheterna.
Decemberöverenskommelsen kan diskuteras ur flera aspekter; Konstitutionellt, politiskt, taktiskt och innehållsmässigt. Partierna har dock, enligt min mening, genom överenskommelsen tagit ansvar när det gäller att neutralisera det ytterlighetsparti som uttryckligen förkunnat sig komma att fälla alla regeringar som inte följer dess ideologi och som uttryckligen verkar för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som regeringsformen föreskriver är ansvarsfullt. Överenskommelsens syftar till att återskapa ett fungerande parlament. Att överenskommelsen på andra grunder kan ifrågasättas är en annan sak.

Vad är det då för värderingar och konkreta förslag som Sverigedemokraterna vill genomföra?
Om man besvärar sig med att läsa bara ett axplock av de motioner till Sveriges riksdag som partiets främsta företrädare står bakom blir man förskräckt. Det gäller såväl förslagen som motiven. Motionerna handlar om allt från införandet av spartanska fängelser för utländska medborgare, förbud mot böneutrop, åldersbestämning av immigranter, invandringssystem enligt ett poängsystem, avskaffandet av tolkservice för invandrare vid myndighetskontakter, förbjudande av religiösa attribut inom polisen, registrering av intagnas ursprungsnationalitet och invandrarbakgrund, förbud för polisen att verka för ökad rekrytering av minoriteter eller visst kön, till förbud mot dubbelt medborgarskap. För att beviljas svenskt medborgarskap ska den sökande vidare bedömas bli en tillgång för Sverige. Vidare förekommer ett antal mer eller mindre vildsinta förslag om ökade krav på icke europeiska asylsökande. En annan motion vill förbjuda fyrverkerier på andra nationers helgdagar. Bara vid vissa svenska högtider och särskilda tillfällen ska fyrverkeri kunna godtas. En motionär önskar stoppa den etniska diskrimineringen av svenska medborgare på arbetsmarknaden. Av partiprogrammet kan vidare bland annat utläsas att samkönade par inte ska få adoptera.

Listan kan göras mycket längre. Men, redan detta axplock åskådliggör på ett tydligt sätt den människosyn som präglar riksdagspartiet och dess avsaknad av respekt för de humanistiska värderingar som ligger till grund för internationella konventioner och svensk grundlag.

Om de närmare fjorton procent av svenska folket som röstade på Sverigedemokraterna i det förra valet hade tagit del av denna motionsflora hade de troligen gjort ett annat val. En stor och förmodligen alldeles övervägande del av dessa 800 000 personer är inte fascister, nazister eller ens främlingsfientliga. De är kanske bara djupt oroade över hur vi på ett humant sätt ska kunna hantera den ökade invandringen och hur vi ska kunna integrera det ökade antalet flyktingar i vårt svenska samhälle. Eller är deras röster endast ett uttryck för ett starkt missnöje. Många av dem som röstade på partiet omfattar inte ens partiets värderingar. Men, detta gör inte saken så mycket bättre.

Den enskilde väljaren har ett ansvar när han utnyttjar sin demokratiska rätt att rösta. I det ligger att överväga vad de olika alternativen rent ideologiskt representerar. Det finns enligt min mening en gräns för hur långt aningslösheten och ignoransen kan godtas och ursäktas. Även en passiv åskådare blir i moralisk mening medansvarig för samhällsutvecklingen, om den enskilde inte utnyttjar möjligheten att reagera mot allt från övergrepp till odemokratisk demagogi . Neutralitet är inte förenlig med det civilkurage som man kan kräva av människor i ett land som Sverige . Historien förskräcker.
Många har ifrågasatt det lämpliga i att Advokatsamfundets generalsekreterare engagerar sig i en fråga som med rätta kan beskrivas som partipolitisk. Min uppfattning är den motsatta. Det handlar om rättspolitik. Det är samfundets skyldighet att värna de värden som ligger till grund för regeringsformen och bekämpa de krafter som vill motverka dessa. Oavsett i vilken klädedräkt de uppträder.
Kommentarer till Decemberöverenskommelsen och rättssamhället
Detta är i grunden förvånande. AR tar här på sig rollen som domare och bödel i en fråga där inte någon ”rätt” finns. AR dömer SD till ett ”ytterlighetsparti” av den anledning att SD vill minska invandringen. Med samma retorik måste därmed alla andra länder i EU anslutas till samma ytterlighet, och Sverige var för enbart ett fåtal år sedan också del i samma ”ytterlighet”. Med AR:s retorik borde då Sverige har fråntagits allt bestämmande. Kanske menar AR att vi då, för att försvara rättssamhället, borde ha avskaffat demokratin och infört någon form av byråkrati. Jag får förmoda med AR i ledande position. Vi kan med enkelhet konstatera att väsentligen alla i vår omgivning är ”ytterligheter” och att vi därmed står ensamma som ”normala” – ”alla marcherade i fel takt utom jag”.

Än mer pinsam blir texten när ”allas lika värde” tas som intäkt för att motivera än det ena och än det andra.
Ovanstånde text blir därmed bara förlagan till en komedi om än tragikomisk i sin brist på reflektion.

Anne Ramberg. Dina uttalanden om SD är djupt olämpliga. Tråkigt att du inte tar reda på vad SD verkligen står för. Då jag, till skillnad från dig, tagit del av SD:s partiprogram samt haft kontakt med partiet – står det klart att SD delar principen om människors lika värde. Det betyder inte att hela jordens befolkning har rätt att bo i Sverige och få del av landets förmåner. Varför talar du aldrig om asylfusket ( jag tar uppdrag som offentligt biträde i asylmål) som är mycket stort? Det är väl ett problem, eller kanske inte enligt dig? Varför är det fel att tala om gruppen etniska svenskar ( varav många inte vill leva i ett samhälle som domineras av främmande språk/kultur) precis som vi talar om den ”somaliska gruppen”, den ”iranska” m.m. Alla andra etniska grupper verkar ha en kultur som de ska bevara och vårda, men icke den svenska? Då är det, såsom jag uppfattar dug, ”främlingsfientligt”. Du nämner att all makt utgår från folket. Men 13 % har röstat för en mindre invandring. Ska dessa människor ignoreras såsom gjorts genom ”decemberöverenskommelsen”? Det menar du är rätt? Det är ju förkastligt att en stor del av svenska folket inte får gehör för att ”eliten” bestämt att isolera SD. Hur kan du, som säger att du står för demokrati, försvara detta? Tips till dig, prova bo i Tensta ett tag. Det är som att bo i mellanöstern. Ursprungsbefolkningen trängs undan av en kultur som långt ifrån alla tycker om. Eller är denna utsaga också ”främlingsfientlig” enligt dig? Har inte alla ( i demokratins anda) rätt att protestera/reagera mot en samhällsförändring som många inte trivs i, ej vill ha? Och bli respekterade, lyssnade på, för sin reaktion?

Det är häpnadsväckande att Advokatsamfundet ser positivt på en ordning där oppositionen har lovat att inte opponera i frågor som rör ekonomi, d v s fundamentet för att realisera politiken.--- Det kan väl inte vara så att Advokatsamfundet tar ställning utifrån vilka intäkter som står på spel om invandringen skulle begränsas?

Erik Johansson Grundfrågan är om vi skall ha en nation eller inte. Jag tycker vi skall ha en nation och alla de förslag du använder för att demonisera SD är sådana förslag som gör att jag röstar på dem då de bidrar till bevarandet av den svenska nationen. Jag tycker att den svenska nationen skall finnas kvar även om 300 år. Uppenbarligen tycker inte du det och det gör dig i ditt tycke till en godare och bättre människa än jag. Det är helt uppenbart att du tycker att folk som jag är mindre värda så det blir på gränsen till komiskt när du använder flosklen om ”alla människors lika värde”. Om du verkligen tycker att alla människor har lika värde, hur kommer det sig att du sitter i flera år på din post? Hur kommer det sig att de 800.000 som röstade på SD inte skall få något inflytande i regeringen om de är lika mycket värda som miljöpartisterna? Hur kommer det sig att bara för att man anser att alla inte kan bli svenskar så stämplas man med floskeln att man inte tror på allas lika värde? Underförstått i det resonemanget är att svenskar skulle vara mer värda än andra nationaliteter. Jag kan inte bli japan, men det betyder inte att jag anser att japaner är varken mer eller mindre värda än svenskar. Det gäller för alla nationaliteter. Vissa passar dock bättre eller sämre som invandrare i Sverige. Det är helt uppenbart för den som läser på att Norrmän passar bättre som invandrare i Sverige än vad Somalier gör. Det är ett pågående övergrepp som pågår mot svenskar att vi inte får anse oss vara ett folk och därmed inte får skydda våra intressen. Alla minoriteter där emot skall ha rättigheter som i vissa fall sträcker sig utöver vad medlemmar i den svenska nationen har. Du är dessutom företrädare för advokater i sverige, ni är inte ett politiskt organ. Du skall med andra ord inte yttra dig i politiska frågor så som varande representant för sveriges advokater. Starta din egen blogg och kommentera som privatperson, eller ännu bättre; avgå efter denna fadäs.

Anne Ramberg, du är för mig en tydlig signal på vad som faktiskt är totalt fel med det Svenska samhället. Hur har en människa med din intellektuella bristfälliga kapacitet lyckats positionera sig som högsta hönset för en annars väldigt analytisk, högaktad och framförallt respekterad arbetskår, advokaterna?

Olof Andersson Jag hoppas att inlägget är ironiskt, men tyvärr brukar det inte vara så väl.
Du vet om att mycket att det som du räknar upp redan finns i demokratiska länder? Poängsystemet kommer exempelvis ifrån Kanada, som brukar lyftas fram som en förebild av svenska politiker, ironiskt nog. Ålderstester finns i alla våra grannländer, är dom inhumana? Eller är det det svenska systemet som är oansvarigt och naivt? Det finns inget gott i att låta sig utnyttjas, tvärt om. Man kastar resurser i sjön som hade kunnat användas till verkligt behövande. Att du har mage döma andra utifrån en så infantil moralism är rätt provocerande.

gambantein odal skriver:
Det är oerhört att generalsekreteraren i Sveriges Advokatsamfund gång efter annan hänger sig åt politiska utspel! Är Advokatsamfundet en politisk plattform? Har Ramberg verkligen mandat att gång efter annan dra samfundet i rännstenen?
Efter Rambergs ideliga utspel framstår det som solklart att som dissident i skendemokratin Sverige är man inte värd eller kan räkna med ett fullgott rättsskydd.
Rambergs utspel är okunniga, omdömeslösa och odemokratiska och blir hon inte avsatt borde hon självmant avgå.Ensamkommande flyktingbarn är monster). Som individer så tycker jag naturligtvis lika mycket om alla mina barn!

Du menar att åldersbestämning av ensamkommande ”barn” är inhumant. Är man under 18 erhålls många befogade förmåner. Många uppger därför ålder under 18 trots att de kan vara lite eller betydligt äldre. EUs länder gör därför ålderstest när osäkerhet råder, av rättvisa både mot de som också är över 18 men väljer att söka asyl som vuxna men även mot de barn som placeras tillsammans med betydligt äldre. Bl a eftersom Sverige gör få ålderstest och litar på den asylsökandes utsagor väjer idag ca 35 % av alla ensamkommande till EU att söka sig till Sverige, en mycket stor andel eftersom Sverige utgör 2 % av EUs befolkning. När Norge började tillämpa ålderstest som på kontinenten sjönk antalet ensamkommande från 2.500 per år till 800, typ. Jag värnar rättsäkerhet och likabehandling vilket talar för att ålderstest bör göras vid osäkerhet. Anne Ramberg

4 kommentarer:

 1. ”Anne Rambergs vänsterradikala ansats”, står det bland annat. Men hon är en högerkärring och därmed överklassens och lönedumpningens förespråkare. Visserligen gör de gemensam sak med vänstern men de har olika uppsåt med sina folkfientliga ansatser. Läs mer här:
  http://www.pr-publishing.com/1234/det-revolitionara-natverket.pdf

  SvaraRadera
 2. De dagliga spottloskorna som överklassen riktar mot folket och dess företrädare är små fibrer i historiens väv;
  http://www.pseudoreality.org

  SvaraRadera
 3. Alla människors lika värde gäller för alla UTOM
  SVERIGEDEMOKRATERNA anser dessa sk GODA MÄNNISKOR
  Ska man skratta eler gråta- jag gör både ock!!
  Heima

  SvaraRadera
 4. "Det finns enligt min mening en gräns för hur långt aningslösheten och ignoransen kan godtas och ursäktas", skriver hon.
  DETSAMMA Anne!!! Det är de 87%-en, inte de 13, som är aningslösa!!!

  SvaraRadera