lördag 28 februari 2015

Ljungbeck: Sveriges hycklande statsminister. Självgoda och falska journalisterHöjden av hyckleri.
För några veckor sedan kondolerade Stefan Löfven världens kanske värsta förtryckare och
kvinnomisshandlare Saudi-Arabiens döde kung.

Igår  27/2 stod han och lipade när han höll tal mot antisemitism och för kärleken utanför synagogan i Stockholm.
Att de som främst utövar antisemitism och hotar judarna är islamister nämnde han inte.
När skall denne man någon gång rodna av skam? Olle Ljungbeck, Gävle

För kännedom!
Nedanstående replik sände jag till Gefle Dagblad (GD) för att bemöta Susanne Nyströms oseriösaframställning av SD. Tydligen har hon så svaga argument att GD in vågar ta in min artikel och hon därmed skall förlora ansiktet. Så GD viker inte det minsta från att okritiserad få fortsätta att vara maktens lydiga redskap.

Nämnas kan att GD varje år firar Yttrande- och tryckfrihetens dag!/Olle Ljungbeck, Gävle

Falsk självgodhet och moral 
Det står en stank av falsk självgodhet och moral men också en enögdhet hos PK-journalister och dito politiker, som borde vara diskvalificerande för att utöva dessa uppgifter.

I det korståg som ovannämnda bedriver mot Sverigedemokraterna (SD) saknas totalt någon som helst självkritik eller självanalys var den egna sidan står beträffande demokratisk och humanistisk värdegrund.

För mig är demokrati grundläggande och en förutsättning för såväl motståndet mot rasism, jämlikhet mellan könen, yttrande- och åsiktsfrihet, rätten att inte bli påtvingad ett visst levnadssätt så länge jag inte skadar andra etc.

Dessa förhållningssätt förutsätter sålunda demokrati.

Men det är denna som nu målmedvetet avvecklas av "sjuklöverpartierna" under sken av att det verkliga hotet är SD!

Sverige har en gång varit en livskraftig demokrati. Men alltsedan 1985-talet har demokratin fortlöpande inskränkts. Riksdagen har ett flertal gånger grovt brutit mot grundlagen och "kört" över medborgarna. Frågor som hade varit självklara att ta upp inför val eller folkomrösta om före 1985 har i stället "gömts" undan för folket och beslut fattats utan att medborgarna haft ringaste kännedom om förändringarna. Detta har man gjort alltsedan 1985 och fortfarande. Man har därmed helt ignorerat Regeringsformens portalparagraf, "All offentlig makt utgår från folket". 

Det är inte små förändringar det handlat om. Några kan nämnas:

Riksbanken som gjordes överstatlig 1998 varvid inflationsmålet prioriterades före sysselsättningsmålet. Det ska ha inneburit tvåhundrafemtiotusen fler arbetslösa!

2002 ändrade man grundlagsstridigt Regeringsformen för att kunna överföra mer makt till EU utan ett behöva "fråga" folket. Lagrådet som är högsta granskningsmyndighet vad gäller lagarna förklarade klart och tydligt att detta var ett grundlagsbrott.

Dåvarande statsminister Göran Persson uttryckte det på detta vis trots att han var ansvarig:

"Det visste jag inte att vi tagit ifrån svenska folket så mycket makt?
Det får vi rätta till".

Men tror någon att detta skett. Nej ingalunda. Inte någon av alla högt moraliska politiker eller "journalister" har sagt ett knyst om detta. Däremot har flera av våra mest ansedda jurister påstått att det var inget mindre än en statskupp.

När man några år senare tog beslut om godkännande av Lissabonfördraget stred även detta mot såväl bokstav som anda i grundlagen. Självklart skulle vi folkomröstat. Trots att socialdemokraterna som var i opposition kunnat stoppa beslutet gjorde man det inte. Däremot har man flera gånger när man insett
att godkännandet var ett misstag, ensidigt beskyllt alliansen för att vara "brottslingen". Någon moral att ta ansvar för sina handlingar finns således inte.

I sin strävan att vara maktens lydiga och handgångna redskap söker nu också Susanne Nyström förringa grundlagsbrottet - Decemberöverenskommelsen. Självklart har man med denna avvecklat parlamentarismen - en av demokratins grundstenar. Den som kan raljera om detta brott är inte seriös.

Samtidigt beskyllde man SD för att bryta mot grundlagen genom att inte lägga ned sin röst. Jo, visst åsidosatte man praxis men inte grundlagen, som står över praxis.

Att SD skulle vara ett rasistiskt parti för att man motsätter sig massinvandring är enbart löjligt. Med detta påstående förklarar man så gott som flertalet Europeiska stater som varande rasistiska. Detsamma gäller synen på tiggare.  Och det gäller ju då inte minst våra grannländer.

Tyvärr är det också så att den politiska korrektheten kräver att man för att inte betraktas som rasist måste älska alla invandrare och deras värderingar. Att försvara eller visa medkänsla med alla de svenska medborgare som mördats, våldförts, rånats, våldtagits  etc av invandrare vittnar om rasism och främlingsfientlighet!

Att däremot understödja att terrorister får terapi och arbete oavsett vilka grymheter de gjort sig skyldiga till ger status i PK-kretsen. En lag som kanske skulle förhindra kommande blodbad på svenska medborgare måste anstå minst ett år. 

Ett tydligt bevis på att det är viktigare att formalia följs till punkt och prick när det gäller terrorister än att rädda svenska medborgares liv. Den som inte känner vrede över detta saknar rättskänsla.

Man är mycket mån om att framställa "vanliga" bekännare av islam som oförvitliga medborgare rakt igenom. Detta gör man trots att vi varje gång "Uppdrag Granskning" eller liknande program sakligt redovisar hur Imamer och många bekännande muslimer inte på något sätt tar avstånd från de värderingar som helt strider mot de vi lagstiftat om och som majoriteten av medborgarna anser vara grundläggande i vårt samhälle.

Ingen kan heller undgå att se ojämlikheten mellan kvinnor och män i Moskèer och muslimska miljöer. Muslimska friskolor är regelrätta koranskolor. Mot detta agerar varken politiker eller medier! Man har till och med för att inte stöta sig  med islamska företrädare vägrat utreda brotten mot de könsstympade flickorna.

Mångkultur i all ära men när värdeskillnaden är så stor som den är mellan svenska medborgare och dagens invandrade muslimer måste man vara mer än naiv om man tror att samlevnad är möjlig om förhållandena inte ändras. Och då skall det vara en självklarhet att våra lagstiftade och majoritetsbärande värderingar måste gälla.

Att ignorera den avdemokratisering som skett och sker och samtidigt söka framstå som de enda goda och humanistiska människorna genom att vara för massinvandring tyder onekligen på  en begränsad världsbild och en enorm självgodhet utan verklighetsförankring.

Att som Stefan Löfèn anklaga SD för fascism samtidigt som han kondolerar en av världens värsta förbrytare mot kvinnor visar på en självgodhet som inte är frisk.

Kanske är det i stället så att många medborgare tröttnat på avdemokratiseringen och ser SD som enda möjligheten att återupprätta demokratin. Ja kanske inte minst att få tillbaka en realistisk syn på politiken. Känslor är nog bra, ja tom önskvärda, men utan realism hos våra politiker kan ingen stat i längden bibehålla humanismen. Sverige är i dag en av Europas svagaste demokratier. Den är i motsats till vad som gällde för 1985 enbart formell. Inser inte politikerna att den måste bli rèell ser inte framtiden ljus ut.

Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge de sistnämnda följer grundlagen är  medborgarna lojala. Bryter däremot regering och riksdag  samhällskontraktet (och det är vad som nu skett) har de förlorat sin legitimitet och medborgarna kommer förr eller senare att revoltera eftersom
deras frihet, Sveriges oberoende etc står på spel.

Den frustration hundratusentals människor känner i dag över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till kraftfulla demonstrationer och i förlängningen troligen till revolt där våld inte kan uteslutas på grund av medborgarnas förtvivlan och misströstan. Olle Ljungbeck, Gävle


Men om vi inte säljer vapen kommer de inte att vara snälla mot oss

 
Jens Orback- när vi blir i minoritet
onsdag 25 februari 2015

Ljungbeck: Decemberöverenskommelsen och massinvandringen är landsförräderi.Olle Ljungbeck:
Angående min skrivelse till Riksrevisionsverket om att granska Migrationsverket. (Här kan du läsa Olle Ljungbecks skrivelse till Riksrevisionsverket)

Svar:
Beslut om att inleda en förstudie om asylboenden.
Riksrevisionsverket har fattat beslut om att inleda en förstudie om asylboenden. Under förstudien kommer möjligheten att genomföra en granskning att undersökas. Den tänkta inriktningen av projektet är att granska kostnadseffektiviteten i Migrationsverkets ordnande av boenden åt asylsökande. Även regeringens styrning och uppföljning samt regelverket undersöks. När förstudien är klar beslutar ansvarig riksrevisor om granskningsprojektet ska övergå till en huvudstudie.

Riksrevisor
Margareta Åberg

Olle Ljungbeck:
.........då kanske det är försent!

Dagens massinvandring och "Decemberöverenskommelsen"  är landsförräderi och helt i strid med Grundlagens (Regeringsformen) anda som bokstav. Ett stort problem är att bildningsnivån är så låg hos regerings- och riksdagsmöterna att de inte känner till vad grundlagen stadgar.

De som representerat Sveriges regering och riksdag sedan 2006 och för närvarande är de skyldiga till detta landsförräderi.

I dag läggs fokus i första hand på integration (inte på  massinvandringens konsekvenser).

På senare tid även på de invandrare som anslutit sig till IS och därmed är terrorister. Däremot ifrågasätts inte de värderingar flertalet "vanliga"invandrare från islamistiska stater bär med sig och som i många som i stor utsträckning sammanfaller med de jihadisterna har.

De människor som alltsedan 2006 fått asyl i vårt land representerar en kultur/religion med helt andra värderingar än vad vi Svenskar gör. Islam måste betraktas som ondskans religion och det allvarliga är att flertalet av de som kommer till Sverige är lojala med dessa avskyvärda värderingar. Det som gör det hela  än mer allvarligt är att regering och riksdag liksom medierna söker särskilja de "vanliga" Islambekännarna från IS.

Självklart finns det muslimer som tar avstånd från islams mest extrema värderingar men de är få.

De flesta sympatiserar i stället med Islams avståndstagande från demokrati, jämlikhet mellan könen etc. Med andra ord flertalet accepterar inte de grundläggande värderingar vi lagstiftat om och som en majoritet av de svenska medborgarna anser vara primära för ett sunt, tryggt och civiliserat samhälle. Denna skillnad i värderingar kan snart bli mycket ödesdiger om inte massinvandringen upphör.

I Sverige är varje person, som fyllt 18 år och är folkbokförd i Sverige sedan tre år, röstberättigad och valbar till såväl  kommun som landsting. Sverige består av många småkommuner som får ta emot oproportionerligt stort antal invandrare i förhållande till sitt invånarantal. Men även större kommuner som t ex Södertälje, Malmö etc  tar emot så många invandrare att majoritetsförhållandena  ganska snart drastiskt kan förändras så att invandrare blir i majoritet! På inte alltför lång sikt kan det komma ett innebära att ett flertal av våra kommuner styrs av människor med en helt annan syn på demokrati, jämlikhet, hedersvåld, flickors och pojkars lika rättigheter etc etc. Ja kanske till och med vill införa sharialagar.
(Skall vi låta Mehmet Kaplan bli sannspådd vad gäller hans uttalande om att om några år har vi en moskè i varje kommun)?

  När nu all fokus läggs på Jihadisterna som strider på Is sida (istället för att diskutera om de skall få terapi och arbete borde de arresteras omgående eller förbjudas att komma tillbaka till Sverige för att därmed förhindra kommande blodbad) är detta synnerligen allvarligt om vi inte också diskuterar den förändring vi riskerar av det svenska samhället om svenska medborgare hamnar i minoritet.

I stället döljer landsförrädarna medvetet för medborgarna att de människor som nu invandrar och vill införa sina värderingar kan bli i majoritet och därmed komma att kontrollera  många fullmäktigeförsamlingar. På så sätt förlorar de svenska medborgarna på grund av  förräderi möjligheten att forma samhället efter de ideér som våra förfäder kämpat för i hundratals år.

Med andra ord smyger landsförrädarna på oss ett samhälle med värderingar som vi avskyr och inte hör hemma i en civiliserad stat. De tar helt enkelt ifrån oss vår frihet till ett samhälle som kännetecknas av barbari och hör medeltiden till. Att detta kan bli verklighet är inte osannolikt om vi de närmaste 4 åren skall ta emot ytterligare femhundratusen (500.000) muslimer/islamister!

Vi ser redan hur svenskar, vuxna som ungdom behandlas som 2a klassens medborgare då invandrare får förtur både vad gäller arbete som bostad.

Vi måste bli tydligare i vår umgängeskrets om detta och förmå denna att liksom vi själva i ökad omfattning protestera. I många fall skulle säkert ett civilt motstånd med demonstrationer och ett kraftfullt avståndstagande från asylboenden kunna förhindra sådana etableringar.

Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge de sistnämnda följer grundlagen är  medborgarna lojala. Bryter däremot regering och riksdag  samhällskontraktet  - och det är vad som nu skett - har de förlorat sin legitimitet och medborgarna har därmed rätt att revoltera på olika sätt för att försvara sin frihet och det samhälle grundlagen anger.

Den frustration hundratusentals människor känner i dag över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen bör leda till kraftfulla demonstrationer.

Vi måste gemensamt verka för detta men de som känner sig ha kraften och organisationsförmågan bör träda fram omgående att leda motståndet till seger precis så som skett tidigare i vår historia.

Ingen som vill vårt land och folks väl får tveka om sitt ansvar eller inte våga visa var han/hon står./ Olle Ljungbeck, Gävle

Bild från Facebook
 ”Socialdemokraternas ruttna historia:
Under valrörelsen 1994, lanserade finansminister, Anne Wibbel (FP), den dåvarande borgerliga regeringens Natalieplanen (döpt efter sitt barnbarn). Där föreslog man faktiskt en del vettiga nedskärningar och besparingar inom den tunga offentliga (ofantliga) sektorn. Socialdemokraternas svar till Natalieplanen, blev Perssonplanen. Här var planen istället att införa kraftiga skattehöjningar och de eventuella besparingar som skulle ske, skulle endast ske med syfte att rädda Statens fortsatta expansion, alltså inte för att rädda Sverige och svenska folkets ekonomi. 
 
Det var snart dags för Persson att ta över som Statsminister. Men innan dess, fanns det i alla fall en moderat, som lyckades syna Perssons bluff. Han hette Lars Tobisson (M). En av få riktiga konservativa moderater kvar i Riksdagen. Under den tidigare mandatperioden hade han skött kontakterna mellan Moderaterna och Ny Demokrati, något som så klart ogillades kraftigt av Folkpartiets Bengt Westerberg. Tobisson hade noggrant studerat hur Persson under Carlssons regering ställt till Sveriges ekonomi under året 1995. Under året fick Sosseregeringen konstant ändra sina prognoser, till allt dystrare siffror. Det var som om allt hade ställts till i ekonomin, för att förvärra situationen.” Det opåverkade sinnet

Åsiktspoliserna
Tre nya enheter inom polisen upprättas med uppdrag att ”förebygga brott som hotar det öppna samhället”. Bland annat ska man bekämpa ”internets träskmarker”, där det kan förekomma åsikter som strider mot ”alla människors lika värde”Läs mer

Från Parnassen:
”Vart tog folkhemmets skyddsrum vägen?
Kommentar Jan-Ola Gustafsson Skaffa och läs också den informativa boken ”Sverige – en synarkistisk modell” av framlidne författaren Tore Fredin. Boken beskriver det styrelsesystem som under namnet demokrati har dominerat Sverige under en mycket lång period. Synarkismen är en modell som påminner om korporativism (som t ex kännetecknade fascismen i Italien) och bygger på ett ”samregerande” mellan den politiska eliten, näringslivets tunga aktörer och bankväsendet. Läs och lär!
Kunskap är styrka! Lär också andra att lära! Hela artikeln


Här kan du ladda ner mer om Socialdemokraternas sanna natur