lördag 16 maj 2015

Ljungbeck: Sveriges medborgare. Det kan snart vara för sent! De påståenden som jag här riktar till dig grundas inte på verklighetsflykt utan på en realistisk och öppen syn på det som nu sker i vårt land.

Ingen som följer samhällsutvecklingen i dag kan påstå att vi i dag har ett öppet samhälle där åsikter kan diskuteras fritt.

Trots att vi har en särskild grundlag för att skydda och stärka åsikts- och yttrandefriheten så hindras en stor del av svenska folket att framföra och hävda åsikter som går emot regering och riksdag. Detta är unikt för Sverige. Men det är inte bara unikt utan synnerligen allvarligt om vi fortsättningsvis skall kunna behålla demokratin där medborgarna fortfarande har rätten att uttrycka sina åsikter utan att utsättas för repressalier från makthavarna inbegripet medierna.

Hotet mot åsikts- och yttrandefriheten har redan passerat den gräns där vi inte längre äger rätten att hävda upplysningstidens ideal. Dessa ideal innefattar åsikts- och yttrandefriheten och ledde så småningom till västvärldens demokratisering och ett mänskligare samhälle.

Men allt detta är nu på väg att raseras av politikerna och medierna.

I motsats till i dag stod flertalet av medierna på upplysningsfilosofernas sida och var därmed med och banade vägen för demokrati. De kom att kallas den tredje statsmakten därför att de tog som sin huvuduppgift att övervaka och kritisera makten när den förföll.

Europa har under 1900-talet upplevt perioder där makten och medierna korrumperats så djupt att de ingått symbios. Detta resulterade i de värsta diktaturer vi haft - nazism och kommunism. När dessa slutligen störtades trodde ingen att liknande reaktionära krafter som bl a hotade åsikts- och yttrandefriheten skulle ha en chans att återkomma. Man trodde blint på att medborgarna skulle vara på sin vakt för att förhindra framtida ofrihet för folken.

Trots att denna mörka tid inte ligger så långt tillbaka verkar människorna ändå ha glömt den. Om inte, skulle de bekämpa den likriktning som påtvingas oss i dag.

Den likriktning vad gäller åsikts- och yttrandefrihet som svenska medborgare tvingas till av politiker och medier liknar i hög grad den som rådde i Nazityskland och de kommunistiska staterna. På den tiden fanns det trots allt människor som varnade för utvecklingen men inte tillräckligt många lyssnade och såg varningstecknen eller tog dem på allvar. Men så segrade också de onda krafterna som en konsekvens av detta.

I dag är det inga överord att påstå att de svenska politikerna (exklusive Sverigedemokraterna) tillsammans med medierna uppvisar samma brutala och hänsynslösa jakt på medborgare som har en annan åsikt än de själva, t ex om massinvandringen. (Jag påstår inte att förföljelsen innebär fysisk likvidering av motståndaren). Ännu så länge stannar det vid åtal, utstötning, misskreditering genom olika invektiv, som att beskylla vederbörande för rasism, främlingsfientlighet etc.

Dagens makthavare visar precis samma primitiva förakt och cynism som nazister och kommunister gjorde mot sitt folk när de vågade hävda en annan åsikt än regimens.

Men likheten är också slående vad gäller bristen på bildning och kultur som präglade ledarna bland nazister och kommunister.

Sverige har väl aldrig sedan demokratins införande på ledande nivåer haft så primitiva och obildade personer som nu. Vi behöver ju bara tänka på "kulturminister" Kuhnkes kulturella meriter eller på Stefan Löfvens totala avsaknad av grundläggande moralbegrepp.  Sanningen har blivit förhandlingsbar!

Det ligger självklart en stor fara med människor som saknar moral och kultur på sådana maktpositioner som regeringsinnehavet innebär.

Riskerna för medborgarna är givetvis allvarligare när samtliga partier (exkl SD) som i dag har samma uppfattning  och enighet om att inskränka åsikts- och yttrandefriheten. Men de delar också föraktet för demokratin. Med andra ord går det inte att bildningsmässigt se någon nämnvärd skillnad mellan de nämnda diktaturernas ledande skikt och dagens svenska politiker.

Genom att tillåta en ohämmad invandring  av vad de själva påstår förföljda och fattiga människor tror de sig kunna gömma sitt förakt för demokratin och de svenska medborgarna.

De talar inte sant om vad det är för människor som nu tas emot. Det är ingen homogen grupp. Ett stort antal har inte varit drabbade på det sätt som politikerna påstår. De har i stället på grund av sin ekonomiska ställning kunnat tränga sig förbi de som i högre grad är i behov av skydd men nu finns i flyktinglägren. Att hjälpa dessa på plats skulle rädda tiotusentals fler men ger inte samma humanistiska gloria som att urskiljningslöst ta emot dem i Sverige.  

Jag påstår inte att regeringarna alltsedan 2006 fysiskt försöker oskadliggöra oppositionella som i de nämnda diktaturerna. Men med den överslätande attityd regeringarna intagit och intar  mot den våldsvåg som drabbat svenska medborgare sedan massinvandringen tog sin början omkring 2006, agerar de inte längre för att skydda sitt eget folk. Det invandrarvåld vi så gott som dagligen får ta del av i medierna har snart antagit sådana proportioner att det kan jämföras med det våld som förekom från de styrande i nämnda diktaturer i dess inledningsskede.

Jag har ännu inte någon gång hört en ledande politiker föreslå åtgärder som förhindrar invandrarvåld och skapar trygghet för de egna medborgarna. Talande är också hur landets justitieminister (som troligen är den mest initiativlöse som vi någonsin haft) prioriterar "styrelsekvotering" framför att snabbt ta fram en lag som gör det möjligt att lagföra och bestraffa terrorister med bakgrund i Islam. Att avsaknaden av sådan lagstiftning kan komma att innebära ett blodbad på svenska medborgare är inget som oroar dagens regering. Intressegemenskapen med personer tillhörande en av de mest människofientliga rörelserna - Islam - är större än ansvaret att skydda egna medborgare.  

Med "Decemberöverenskommelsen" lämnade vi definitivt demokratin. Den innebär minoritetens diktatur. För Alliansens del är det ett godkännande av att de inte är regeringsdugliga eftersom de med SD.s stöd kunnat fälla regeringen. Detta styrks ju av Anna Kinberg Batras nyligen något överraskande uttalande när hon förklarar varför hon stöder Decemberöverenskommelsen, "Vi måste ju ha en fungerande regering"! Detta kan inte tolkas på annat sätt än att hon ansåg sin egen allians vara oförmögen att regera! Borde inte varje person som röstade på M förra valet fundera över detta uttalande?


Olle Ljungbeck, Gävle

PS. Ett ex på hur makthavarna trampar just på åsikts- och yttrandefriheten. Förra sommaren i juni stod jag på torget i Gävle med ett plakat där jag kritiserade bl a invandring, islam, ungdomsarbetslöshet etc. När jag helt ensam (jag är nu 83 år) utförde denna enmansdemonstration kom efter ca en timme två bastanta poliser och fattade  mig handfast i varsin arm. Därefter förde de mig bort från platsen utan att lossa greppen och tog mitt plakat i förvar.

En anonym person hade anmält mig för "hets mot folkgrupp" och "hädelse". (Till saken hör emellertid att vi inte längre har någon hädelseparagraf). Efter ca tre veckor fick jag ett brev från åklagaren där jag erbjöds att hämta mitt plakat men där han också förklarade att jag inte gjort mig skyldig till handling som föll under allmänt åtal och därmed inte stred mot grundlagen. Det som förvånar mig och borde oroa dem som håller åsikts- och yttrandefriheten högt är att man på så lösa grunder kan inskränka våra grundlagsenliga rättigheter. Rent faktiskt kan en företrädare för en religion, synonym med nazismen, anonymt förhindra mig att utnyttja min grundlagsenliga rätt att uttala eller föra fram mina åsikter! Jag kan inte tolka det på annat sätt att även myndigheter som skall garantera oss våra grundlagsenliga rättigheter numera av rädsla för makthavarnas sanktioner medverkar till underminerande av demokratin.

Vad är dessa friheter värda om motståndare till dessa lagstadgade friheter anonymt kan avbryta hävdande av det som lagen ger oss rätt till? Borde inte polischefen som beordrade bortförandet själv informerat sig om sakförhållandet. DS

Fr. Snaphanen:
Bostad, jobb, vård och bidrag till Stockholms jihadister
Efterperspektiv: när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser. Även då är det viktigt med ett lokalt samarbete emellan olika aktörer. Frivillig-organisationer kan erbjuda målgruppen stödinsatser och råd. Även trossamfund arbetar med rådgivning, men också psykosocialt stöd.

När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.). När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling. Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet.
…Risk att grupper stigmatiseras Ett förebyggande arbete får inte leda till att invånare stigmatiseras, exempelvis måste religiösa begrepp hanteras varsamt så att de inte kopplas till våldsbejakande extremism. Stadens sätt att kommunicera frågan har en viktig roll. Insyn i Sverige, Gudmundson, Sweden Report: Rewarding Jihadis.

”Hur man förstör ett samhälle och börjar om från början
En Nation kan fortleva trots sina dårar och sina överambitiösa medborgare. Men den kan inte överleva internt förräderi. En fiende som står vid porten är ett mindre hot, för han är känd och bär sin fana i det öppna. Men förrädaren rör sig fritt bland dem som bor inom murarna, hans sluga viskningar fläktar genom gator och gränder och kan höras i korridorerna av själva regeringsmakten.
Förrädaren syns inte som en förrädare – han talar med samma dialekt som sina offer, han ser ut som dem och klär sig som dem och han vänder sig till den mörka sida vi alla bär djupt i våra hjärtan.
Han förruttnar den själ varje nation besitter – han utför sitt arbete i hemlighet i nattens dunkel, så att samhällets stöttepelare undergrävs. Han infekterar samhällets kärna så att det inte längre existerar. Frukta honom mer än en mördare. – Cicero, anno 42 före Kristus.” Läs mer

Läs: Stående ovationer från de som vill byta ut svenska folket


1 kommentar:

  1. "Ännu så länge stannar det vid åtal, utstötning, misskreditering genom olika invektiv, som att beskylla vederbörande för rasism, främlingsfientlighet etc."

    Men det är etter värre än så. Vi har icke-statliga organisationer som Expo och Afa som jagar oss. Dessutom har regeringen importerat Muhammed-Jugend i form av olika jihadister för att förfölja svenskar.

    Sexuella mord på kvinnor och flickor förekommer från importerade bulvaner för den här politiken, och svenskarna är dhimmis och betalar särskild skatt till muhammedanerna, och som den här förrädarregimen administrerar åt dem.

    Det enda som ännu inte har skett är att militär har kallats ut mot svenska folket, men de importerade jihadisterna kan ju fungera som regeringens legosoldater mot vårt folk ändå!

    SvaraRadera