måndag 18 maj 2015

Strålande tider, härliga tider-nya kunder till Sverige varje dag. Klansamhällen i Sverige"Det tar tid för våra kunder att öppna sig."
”en kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en vara eller tjänst från ett företag eller en person.”Wikipedia

Vi får en känsla för hur folk har det De flyttade ut socialkontoret till området där de som får bidrag bor.
 Socialsekreterarna Anzjela Aboud och...

Då fick fler hjälp att försörja sig själva.
Nu är Lindängens lokala socialsekreterare förebild för resten av Malmö.
Från: Sandor Herold
Malmö 18-5-2015

I Malmö, den mångkulturella kronjuvelen, uppgår socialbidragkostnaderna till ca en miljard om året.
Nu påstår man från ansvarigt håll att ökningen av detta håller på att plana ut. Detta skulle vara ett resultat av en särskild satsning på att anställa fler socialsekreterare för en kostnad av 30 miljoner. Med mer tid för varje människa går det bättre att hjälpa fler att försörja sig själva, säger man.

Som ett led att förklara denna märkliga ekvation så hade Sydsvenskan lördagen den 16 maj två helsidor om socialkontoret på Lindängen i Malmö som tydligen har flyttat ut till områden där det som får bidrag bor. Alltså områden, som likt Lindängen i huvudsak bebos av det klientel som av våra makthavare kommer att innebära ett lyft för landet, alltså invandrade flyktingar i huvudsak. Men tydligen så har dessa till och med svårigheter att ens försörja sig själva så lyftet lär vi nog få vänta på.

Till det nya kontoret skall alla känna sig välkomna är tanken enligt socialsekreteraren Anzjela Aboud. Hon säger vidare att man där inte har en så strikt miljö och det bäddar för att man blir avslappnad. 

Personligen så befarar jag att besökarna redan är tillräckligt avslappnade eftersom tillvaron säkerligen inte ställer några högre krav på att vara något annat.

Sara Sunning, som är tillförordnad chef på stället, ger ett exempel på att en psykiskt sjuk kvinna som kanske har gått hemma i tio år kanske inte har ett relevant krav på sig att gå till Arbetsförmedlingen och söka ett visst antal jobb varje vecka. Hon kan kanske börja med att gå till syskolan ett par gånger i veckan för att träna på att befinna sig i ett socialt sammanhang.

Socialsekreterarna samarbetar med ett antal frivilligorganisationer som Röda Korset dit man bland annat skickar sådana som skall jobba inom hemtjänsten för att gå på deras cykelskola på området.

Varje torsdags eftermiddag så är det öppet hus på socialkontoret med kaffeservering och då har man en arabisktalande tolk på plats också. Verkar vara en ganska behaglig tillvaro man har som arbetslös socialbidragstagare på Lindängen.

Att ha närhet till sina klienter är en fördel på det sättet också att en socialsekreterare kan vid ett hembesök upptäcka att barn sover på madrasser på golvet eller saknar skrivbord och då kan familjerna få hjälp att söka bidrag till möbler också. Ja, säg vad man inte kan få bidrag till!

Den aktuella artikeln i tidningen har som överskrift "Det tar tid för våra kunder att öppna sig."
Detta föranledde mig att gå in på Wikipedia och se hur ordet kund definieras. Det står så här: en kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en vara eller tjänst från ett företag eller en person.
Alltså kan inte en socialbidragstagare kallas för kund eftersom hon inte betalar för tjänsten vederbörande får på socialkontoret. I detta fallet är benämningen kund alltså inget annat än en skönmålning  från socialsekreterarnas sida. Jag tycker att en socialbidragstagare skall kallas för det vederbörande är, helt enkelt socialbidragstagare och inget annat.

I samma tidning kunde man läsa om en brand vid Högaholmsskolan i Malmö. Troligtvis så var denna brand som de flesta i det mångkulturella Malmö anlagd. Dylika bränder är numera så vanliga i Malmö att det knappt ens skrivs om det i tidningen.

Hur som helst så väntar jag bara på att de ansvariga här snart också benämnes som kunder, då hos Malmö brandkår.

I dessa fallen så är väl i så fall den rätta benämningen stamkunder.

Nej kalla klientelet för dess rätta namn oavsett vilket sammanhang det är frågan om.
Slödder är inget annat än slödder, socialbidragstagare är inget annat än socialbidragstagare osv./ Sandor Herold,Malmö

Artikel:  Lagom utsatt välkommen
…..Det är en skamlig politik. Och en förödande signal till svenskar som jobbar med yttrandefrihet och kultur: bjud bara in personer som är lagom utsatta, annars kanske de stannar.Sydsvenskan

Till: Rakel Chukri, Sydsvenskanrakel.chukri@sydsvenskan.se;
Från: Sandor Herold
 
Artikel:  Lagom utsatt välkommen
…..Det är en skamlig politik. Och en förödande signal till svenskar som jobbar med yttrandefrihet och kultur: bjud bara in personer som är lagom utsatta, annars kanske de stannar.Sydsvenskan
Malmö 18-5-2015

Till Rakel Chukri,kulturskribent på Sydsvenskan

  Nej Rakel Chukri,det du beskriver är ingen skamlig politik!

Däremot är den politik som svenska regeringar bedriver skamlig när man släpper in hundratusentals s k flyktingar från de mest primitiva och våldsbejakande kulturer och länder som finns på denna planet.

Kulturer där man löser alla problem och konflikter med våld och där folkgrupper bedriver ständiga krig mot varandra.

Med det ökande antalet individer som kommer från de här länderna så kommer detta också att betyda att vi kommer att få ett likadant samhälle här i Sverige. Ett samhälle där krig, självmordsbombningar, halsavskärningar, stening, hedersmord med mera m kommer att höra vardagen till, precis som det nu gör i de länder som du vill att vi skall ta emot ännu fler ifrån.

Sverige behöver inte fler primitiva vildar som är kapabla att göra de mest vidriga saker mot varandra. Vi behöver inte personer där tydligen våldet mer eller mindre sitter i generna redan vid födseln. Förklara för mig varför det alltid är krig i t ex Mellanöstern och andra s k MENA-länder? Varför måste man spränga varandra i bitar eller skära halsen av varandra bara för att man tillhör en annan religion eller en annan del av islam?

Ledsen, Rakel Chukri, men jag vill inte att Sverige skall bli en filial till vare sig kristen eller muslims våldskultur och våldsdyrkan så därför vill jag helst inte ha en enda j-el
komna från dessa områden hit till Sverige.

Det räcker med allt sattyg och våld som redan har smugit sig in hit med dessa så kallade flyktingar.

Stanna där ni är och utför ert våld mot varandra bäst f-n ni vill men kom inte hit och förstör landet mer än det redan är förstört./ Sandor Herold, invandrare av den tamare sorten.


Fr. Snaphanen:
Svenskarna är svaga:
När tidningarna - inte svenska, naturligtvis - börjar likna Snaphanen, tar jag tar det som en starkt fördröjd komplimang. Norska Aftenposten besöker Södertälje 30 km sydväst om Stockholm


En kommun utanför Stockholm, Oslo polisens skräck exempel på integration som surnar.

Runt borden fälls det kommentarer om muslimer, grova förolämpningar som "Koranen tillhör djävulen" och att "Profeten Muhammed var en bluff och en pedofil". Dessa människor  förutspår en dyster framtid för Sverige och Norge med islamisk invandring.

-Svenskarna är svaga. Det är faktiskt helt sant. Norrmän och danskar är mycket mer kritiska, och det ska de vara glada för. Den svenska identiteten kommer att vara borta inom 20-30 år. Människor som kommer till Sverige behöver inte ens lära sig svenska, sade han.

-Problemet är att svenska politiker inte vågar ta tag i situationen, bortsett från Sverigedemokraterna sedan, men de Liker gör vi inte. Andra politiker vågar inte ta ta tag i  problemet, eftersom de är rädda för rasiststämpeln, säger han.

- Det finns nästan inga svenska butiker igen här. Klaner kräver beskyddarpengar. Vi vet inte vilka de är, men de som känner miljön, vet det tillräckligt bra. Konkurrenter trakasseras bort genom att till exempel drabbat av bränder. Det är inte längre fri etableringsrätt i Södertälje. Vi lever alla i samma stad, men inte i samma värld. Snaphanen och Aftenposten

Klansamhället är tillbaka
Det se­nas­te de­cen­ni­et har en sär­egen ny­hets­rap­por­ter­ing om ”släkt­fej­der” i våra stör­re stä­der bli­vit åter­kom­man­de.
Våld­sam­ma släkt­bråk med 50–60 in­blan­da­de i sam­man­drabb­ning­ar­na på ga­tor och torg, på sjuk­hus, till och med i rät­te­gångs­sa­lar fram­för när­va­ran­de po­lis. I Mal­mö har en kom­pli­ce­rad släkt­fejd på­gått till och från i snart ett de­cen­ni­um.

På ons­dag (20/5) ut­kom­mer tack och lov den svens­ka över­sätt­ning­en av en bok av den ame­ri­kans­ke ju­ri­dik­pro­fes­sorn Mark S Wei­ner som gör så­da­na fe­no­men be­grip­li­ga, Klanvälde – från stam­sam­häl­le till rätts­stat (Dua­lis för­lag).

Ti­di­ga­re var det­ta en frå­ga som bara en­ga­ge­ra­de spe­ci­al­in­tres­se­ra­de so­ci­al­an­tro­po­lo­ger. Men klanstrukturer har på se­na­re tid dykt upp i Sverige. I se­nas­te num­ret av tid­ning­en Fo­kus be­skrivs hur den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten i Sö­der­täl­je do­mi­ne­ras av en hand­full släk­ter. Det är en skräm­man­de skild­ring av för­gre­ning­ar som pe­ne­tre­rar hela lo­kal­sam­häl­let, ända in i po­li­ti­ken och myn­dig­hets­värl­den. Sta­ten bör­jar vitt­ra vid mö­tet med klanlogiken när den inte för­mår hål­la emot. Här krävs kun­skap om hur man ska mot­ver­ka det­ta ur­åld­ri­ga fe­no­men som nu är till­ba­ka. Skd
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar