onsdag 1 juli 2015

Skandinavien på väg mot helvetet, Ljungbeck om muslimska friskolor och kvinnofriden i SverigeSkandinaviens väg mot helvetet
Folken i Skandinavien färdas längs en väg mot helvetet, kantad med egna naivt liberala goda avsikter.


Skandinavien är fyllt med getton av muslimska invandrare, vars oreglerade våld dagligen kan läsas om och ses  på otaliga medier . Läs mer här

Från Olle Ljungbeck
Till Skolinspektionen, Skolverket, Gustav Fridolin, Stefan Löfven, Gävle kommun och de politiska partierna.

Islams verkliga ansikte!

Anmälan mot de ansvariga för den muslimska friskolan i Gävle.
Moskèn i Gävle är "huvudman" för den muslimska förskolan därstädes. Imamen är högste ansvarig inom moskèn. Med hänsyn till nedanstående men också till tidigare händelser är det oförsvarligt att den muslimska föreningen i Gävle ges tillstånd att driva förskolan. 

Endast i ett makabert samhälle kan en "organisation" som Mosken i Gävle ges rättighet att driva en förskola när den sprider värderingar som helt strider mot dem vi grundlagsfäst men också på sin hemsida hotar svenska medborgare.
För oss vanliga medborgare är det inte bara kränkande utan vi utsätts också för hot genom att detta får pågå. De barn som "fostras" i dessa skolor riskerar att bli potentiella terrorister.

Det är inte att vara drastisk utan realist om jag påstår att vi genom att tillåta detta gräver vår egen grav.
Jag kräver omedelbart indragning av Moskens rätt att driva friskolan. Men jag kräver också att Skolinspektionen såväl som regering och riksdag klart visar att detta inte är förenligt med rätten att driva friskolor. Överhuvudtaget är det hög tid att förbjuda religiösa skolar av alla slag.

Olle Ljungbeck, Gävle

PS! Jag har  bl a vid ett flertal tillfällen tagit upp och påtalat dessa  problem men tyvärr sällan fått medierna att ta in och informera om dem. Senast sände jag en artikel om detta för ca 14 dagar sedan. DS

Ur Gefle Dagblad den 1 juli 2015.
Gävleimam ansvarig för radikal hemsida.
Straffet för homosexualitet är döden och en muslim får inte bli vän med en ickemuslim. De är två av alla riktlinjer som finns på hemsidan muslim.se.
– Det här representerar sådana extrema åsikter som vi känner igen från till exempel talibanrörelsen, säger islamologen Jan Hjerpe.
Ansvarig för sidan är Gävles imam Abo Raad.
2009 fick Sveriges Imam Förbund 416 000 kronor i statliga medel för att minska islamofobin och rasismen i samhället. Det går att läsa i dåvarande ungdomsstyrelsens årsrapport.
Sveriges Imam Förbund har sin adress på Gävles moskés adress.

En del av projektet handlade om att skapa en professionell hemsida med "faktabaserad och saklig information om islam" och "skapa broar mellan muslimer och icke-muslimer" enligt SIF, Svenska Imam Förbundet. Redan 2010 skrev Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsonom hemsidan som skapats, muslim.se.

På hemsidan står det att två imamer är ansvariga för allt innehåll på hemsidan. Den ena är Gävles Abo Raad och den andra är verksam i Göteborg. Gävles imam beskrivs som "en av Europas kanske mest främsta imamer".
Någon gång kring årsskiftet släcktes hemsidan ner. Gefle Dagblad har inte fått någon förklaring på varför men genom att använda en söktjänst för äldre hemsidor har vi kunnat se hur hemsidan såg ut för ett år sedan. På den fanns då mycket information från imamerna för hur en "god" muslim bör agera i olika situationer.
Följande är förbjudet enligt muslim.se
- Att bli vän med icketroende och tycka om dem.
- Att bli medlemmar i de icketroendes samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.
- Att imitera dem i klädsel, utseende, tal, osv, eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras.
För Islamologen Jan Hjerpe är detta inget nytt.
– Det är ganska typiskt för högerwahhabism. Jag känner igen liknande formuleringar från de grupper som brukar kallas för deobandis, mera kända som taliban, säger Jan Hjerpe.
Ett av orden som återkommer på sidan är kuffar.
– Det är den tekniska termen för otrogen eller otacksam och är ett negativt ord. Traditionellt brukar man inte räkna kristna och judar som kuffar eftersom de är gudstroende. Så att använda kuffar så att det inkluderar dem, det är extremt, säger Jan Hjerpe.

En annan åsikt på muslim.se är att den som sjunger med i låten ”Nu tändas tusen juleljus” otvivelaktigt ska bli uteslutas ur islam. I alla fall för den som inte inser faran i att sjunga låttexten som "fullkomligt avviker från islams troslära".
– Det här är just därför att så många troende muslimer är integrerade i det svenska samhället och de som reagerar på det är de som vill ha en ghettotillvaro i stället. Det är extremt och absolut inte representativt, säger Jan Hjerpe.
De radikala åsikterna på muslim.se är många. Bland annat är straffet en homosexuell man dödsstraff.
Dagblad ringer upp Gävles moskés kontaktperson Jalel Bel Haj och berättar varför vi vill prata med imamen Abo Raad får vi svaret:
– Vi har ingenting att tillägga, vi har ingenting att diskutera och vi vill inte prata, tack hej.
Gefle Dagblad har under all rapportering om Gävles moské sökt imamen. Olika representanter har förklarat att han inte vill prata med tidningen."DS


Olle Ljungbeck:
"Lagen om kvinnofrid avskaffad".Lagen om kvinnofrid har avskaffats eftersom regering och riksdag inte längre kan kontrollera övergreppen som sker mot kvinnor till följd av massinvandringen.Den första kvinnofridslagen stiftades av Birger Jarl och stadfästes 1288.

Denna lagstiftning har självklart därefter genomgått många förändringar.1962 ersattes 1864 års strafflag med brottsbalken (1962:700).6 kapitlet behandlar sexualbrott.Lag om förbud mot kvinnlig könsstympning (1982:316).Lag om kontaktförbud (1988:688).Härutöver finns ytterligare ett antal lagparagrafer som i första hand berör kvinnors rättigheter.Självklart har kvinnor utsatts för brott trots nämnda lagar.Men Sverige har inte vad gäller mängden varit så överrepresenterad tidigare gällande dessa brott vid jämförelse med t ex demokratiska stater med utvecklade rättssystem. Snarare har vi legat vad dessa brott beträffar på den nedersta delen av skalan.Efter att massinvandringen eskalerade omkr 2006 har ökningen varit katastrofal. Sålunda finns det nu offentligt framtagen statistik som visar att under de fem senaste åren har 31000 våldtäkter polisanmälts. Endast 6235 (20 %) har "uppklarats".Eftersom regeringen nu erkänt att man inte längre har kontroll över invandrares våld mot kvinnor har man tillsatt en expertkommission. Detta är det vanliga sättet för det senaste årtiondets regeringar att agera när man förlorat kontrollen över något samhällsproblem.Det råder krigstillstånd i Sverige. Mer än hälften av Sveriges medborgare känner ständig oro för terrorism och terrorattacker. Människorna i flertalet städer och samhällen med invandrare och asylboende känner inte längre någon trygghet.Från att ha varit kanske det tryggaste landet i världen har Sverige blivit ett land med ständig otrygghet för en stor del av medborgarna.Självklart kan inget land i värden ge sina medborgare hundraprocentig trygghet. Men i Sverige medverkar regering och riksdag till denna otrygghet genom att tillåta en oreglerad massinvandring. Trots att man vet att med massinvandringen följer inte bara traditionella brottslingar utan också terrorister och individer som vägrar acceptera våra grundlagsfästa värderingar. Självklart är detta oacceptabelt och det finns endast en åtgärd som kan minska brottslighet och övergreppen mot svenska medborgare. Denna åtgärd är minimering av invandringen men också kännbara straff mot förövarna varav kanske utvisning kan vara det mest effektiva.Av ren prestige låter regeringen massinvandringen fortsätta som hittills. Detta måste betraktas som ren brottslighet och kriminalitet.I sin cynism är man sålunda beredd att offra ytterligare tusentals medborgare genom olika slag av våld som mord, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter, "hedersmord" etc etc. Svenska folket har nu bara att invänta ett eller flera kommande terrordåd. Detta kommer om vi inte agerar.Nyligen har sjuklöverpartierna skadeglatt basunerat ut att män i större utsträckning röstar på Sverigedemokraterna (SD) än vad de gör på de andra partierna. Skadeglädjen har sin grund i att kvinnor i mindre omfattning röstar på SD. Sannolikt vill man med denna markering antyda att sjuklöverpartierna är godare eftersom kvinnorna röstar i högre utsträckning på dessa.Men kanske har man dragit förhastade slutsatser. Den dagen  man offentligt redovisar alla de brott mot kvinnor som invandrare är ansvariga för kanske kvinnornas andel av SD.s röster till och med överstiger männens!  Eftersom regeringen tappat kontrollen över invandrarbrottsligheten genom att man saknar såväl vilja som förmåga föreslås följande åtgärder.Bostadsministern Mehmet Kaplan måste omgående uttala att han inte delar islams kvinnosyn och inte kan  acceptera den rådande ojämlikheten bl a i moskeerna. Han måste också för anhängare av islam klargöra att islams lära (lärosatser, dogmer, teser etc) strider mot demokratin och de värderingar vi grundlagsfäst. Gör han inte detta kan vi inte längre betrakta regeringen som hävdare av vår grundlag och därmed inte demokratisk. Den kan därför omöjligen tillåtas vara kvar.  Miljöpartiet måste omedelbart avföras från gruppen demokratiskt parti med denne antidemokratiske medlem.Muslimska friskolor måste omedelbart förbjudas och kommunerna ta över driften. Minderåriga flickor skall förbjudas att bära schal.Inga statliga medel till muslimska och islamistiska organisationer. Utländska medel till byggande av moskeer eller för drivande av friskolor skall förbjudas.Brott som mord, grovt våld, våldtäkter, "hedersvåld",  utövande av tvång för att följa Koranen eller leva efter  denna, tillståndslöst innehav av skjutvapen, användande av skjutvapen eller sprängmedel skall ovillkorligen innebära utvisning.Begreppet rasism bör nyanseras till vad som orsakar det de politiskt korrekta felaktigt anger som rasism.Det ni kallar rasism orsakas av de händelser vi nu mer och mer ser bevis på att en stor andel av invandrarna är ansvariga för. Detta innebär givetvis ett latent hot. Det är därför naturligt att många på grund av den höga invandrarkriminaliteten  känner rädsla och  otrygghet. Terrorism, grova brott av olika slag etc är påtagligt för ett betydande antal av Sveriges befolkning i dag. Ja många lever nu i en miljö där skjutande och sprängningar börjar vara vardagshändelser.Självklart kan vi inte längre betrakta regeringen som regeringsduglig. Självklart kan vi inte heller anse regeringen, riksdagen och sjuklöverpartierna som demokratiska, seriösa och moraliskt ansvarstagande vad gäller värnandet om svenska folkets välfärd, trygghet och skydd till liv och lem.

Vi alla som älskar Sverige som föregångare på många av mänsklighetens viktigaste områden men också älskar det för sin historia, natur och kultur måste låta alla förstå att den "utveckling" sjuklöverpartierna och dagens regering står för  endast kan innebära ytterligare lidande för Sveriges folk.De kvinnor som röstar på sjuklöverpartierna bör genom statistik med mera göras medvetna om att med dessa partiers politik kommer våldet mot kvinnor alltmer accelerera. Sverige ligger i dag vad kvinnovåld beträffar där invandrare är förövarna bland de högsta i Europa.
Sjuklöverpartierna för med andra ord Sverige tillbaka till medeltiden vad brottslighet - orsakad av invandrare - beträffar.Trots det enorma våld Sveriges regering, riksdag inkl  sjuklöverpartierna varje dag utsätter svenska folket för kallar de sig utan att rodna för humanister. När blev någon humanist genom att låta en annan grupp våldföra sig på en annan ? Olle Ljungbeck, GävleElin Krantz – Politiskt mord del 1 och del 2 Avpixlat:
”Annie Lööf idiotförklarar röstande SD män
Igår satte Sverigedemokraterna ytterligare ett nytt rekord i Inizios junimätning med 17,9 procent. Enligt samma mätning har svenska män störst förtroende för Jimmie Åkesson bland partiledarna, vilket enligt Lööf betyder att man inte förstått vilken politik det är SD driver.

– Man blir lite bedrövad och ledsen faktiskt när man ser de här siffrorna. Då har man inte förstått vilken politik han bedriver och vilket kaos det här partiet ställer till med i riksdagen. Många säger ju att ni etablerade partier vill bara tala illa om SD. Men det är bara att titta på hur de agerar. Det är ett omoget agerande när man säger att man säger att man ska fälla varenda regering, oavsett vilken politik den bedriver, för att “vi är tretton procent”. Men Socialdemokraterna hade 30 procent förra mandatperioden och de fick inte påverka alls. Det är så demokratin fungerar.”Avpixlat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar