onsdag 2 september 2015

Ljungbeck: Svenska folket måste återerövra demokratinOlle Ljungbeck:

Vi måste återerövra demokratin.

Är massinvandringen en sådan fråga som till slut tar sig uttryck i ett medborgaruppror?

Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal medborgare måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig tillräckliga informationer och kunskaper, som inte är tillrättalagda för vissa syften.

Demokratins institutioner - regering och riksdag samt lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar - måste vara folkviljans förlängda arm. Detta blir de emellertid endast om riksdagspartier, riksdagsledamöter, talmän, regeringsledamöter och fullmäktigeledamöter gör sitt allra bästa genom att lyssna på medborgarna , sprida kunskap och information som inte är tillrättalagd för maktelitens och etablissemangets egna syften. Men kanske också och inte minst att de har kunskaper i de frågor de skall fatta beslut i. (Ett lysande exempel på att så inte är fallet är Lissabonfördraget tydligt bevis på).

De kandidater, som vi genom vår röst ger ett politiskt förtroendeuppdrag, är emellertid långt avlägsna (ännu längre genom EU), de befinner sig på maktpyramidens topp. Teoretiskt är de våra, folkets tjänare, men i själva verket är det tjänarna som talar om hur vi skall rösta, tycka, tänka och forma det framtida samhället. Vi befinner oss längst ned vid pyramidens fot och måste lyda  trots deras ofta usla argument.

Sveriges statsskick är visserligen representativt men det står också i Grundlagen att "all offentlig makt utgår från folket". I och med EU-inträdet har en maktförskjutning ägt rum - utan medborgarnas medgivande - i en omfattning som saknar motstycke sedan demokratins införande. Riksdagen tolkar i dag det representativa systemet som om medborgarna efter valen lämnar över sin makt in blanco dvs villkorslöst. Detta har aldrig varit meningen utan strider helt mot grundlagens anda och bokstav. Det framgår inte minst av förarbetena till vår grundlag.

Allt sedan det demokratiska genombrottet fram till 1990-talet gick de politiska partierna - vid val - fram med detaljerade program som tydligt redovisades för medborgarna. Medborgarna fick därmed en tydlig information om  partiernas politik och viljeinriktning men också vilka  principiellt viktiga frågor man tänkte driva i eventuell regeringsställning. Därmed bands också riksdagsledamöterna upp och kunde inte - vilket numera är regel - föra en politik och besluta i en mängd för medborgarna synnerligen väsentliga frågor som inte förankrats hos folket. De kom därmed att på ett mycket konkret sätt företräda medborgarna så som det representativa systemet skall tolkas.
 
Helt i strid med det representativa systemets mening beslutar och genomför riksdag och regering men även fullmäktigeförsamlingar i för medborgarna och demokratin en mängd livsviktiga frågor - under pågående mandatperiod - utan att dessa på något sätt förankrats hos folket. Den som också studerat förarbetena till våra grundlagar finner att informationskravet inför kommande val är mycket tydligt inskrivet i dessa. I dag finns det ett otal exempel på sådana för medborgarna viktiga beslut som tagits i riksdagen utan att medborgarna informerats eller fått ta ställning till dem i val.

Några exempel: Nytt pensionssystem. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP och å andra sidan det "Nya pensionssystemet" kom till visar på en tydlig demokratisk förändring. ATP-systemet genomfördes efter en enorm informationsinsats och folkomröstning. Det "Nya pensionssystemet" däremot togs bakom lykta dörrar och hade aldrig förelagts folket före beslut! Men även Alkoholpolitiken, Amsterdam- Maastricht- Schengen- och Niceavtalen,
Allians- och neutralitetspolitiken, EMU, Försvaret, Stridande insatsstyrkor på utlandsuppdrag, massinvandringen har aldrig förelagts folket i val. 

Men det flagranta övergreppet mot grundlagen och demokratin är det av riksdagen godkända Lissabonfördraget. Det sistnämnda  innebär den största förändringen för medborgarna och Sverige vad gäller suveränitet, frihet och oberoende m.m sedan Sverige blev en statsbildning! Vid behandlingen av Lissabonfördraget stod det klart att vår grundlag la hinder i vägen för att förändra statsskicket. Med Lissabonfördragets godkännande ignorerade riksdagen detta vilket innebär att Sveriges statsskick har ändrats i strid mot vår grundlag. I direktiven till den avslutade grundlagsutredningen sas det tydligt att utredarna skulle förankra och informera om utredningsförslaget till medborgarna.

Ändringen 2002 är om möjligt ännu allvarligare.

Bland annat har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen. Denna har i all tysthet ändrat grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (istället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag?

Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett. Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion.

När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde - att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan. Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna. Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss.

Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning? Riksdagen har nämligen tidigare (utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning. I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp.

När Göran Persson fick klart för sig vilken maktförskjutning som ägt rum från folket till riksdagen yttrade han följande, "Inte trodde jag att man tagit ifrån svenska folket så mycket makt". Det måste vi ändra på. Tyvärr ljög han som flertalet politiker gör, eftersom någon ändring inte skett. Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket, överlämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar "gemensam politik"? Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi i stort sitt avhänder oss vårt självbestämmande. Sverige medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle.

Var och en som läser detta vet att någon information inte förekom till oss medborgare under arbetets gång med den avslutade grundlagsutredningen utan endast till en liten krets av etablissemanget. Det vi nu sett är ett systemskifte från ett ganska väl utvecklat demokratiskt system till renodlat elitstyre. Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge de sistnämnda följer grundlagen är  medborgarna lojala. Bryter däremot regering och riksdag  samhällskontraktet (och det är vad som skett) har de förlorat sin legitimitet och medborgarna kommer förr eller senare att revoltera, eftersom deras frihet, Sveriges oberoende etc står på spel.

Den frustration hundratusentals människor känner i dag över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till kraftfulla demonstrationer och i förlängningen troligen till revolt där våld inte kan uteslutas på grund av medborgarnas förtvivlan och misströstan. Är massinvandringen en sådan fråga som till slut tar sig uttryck i ett medborgaruppror?

Olle Ljungbeck, Gävle
Läs:


6 kommentarer:

 1. Olle största delen av det svenska folket sover, eller tappat förståndet!

  SvaraRadera
 2. Jag ser med glädje fram mot dagen när Svenska Folket har fått nog av förnedring och reser sig mot landsförrädarna och deras med skattebetalarnas pengar köpta anhang . Jag kommer att ansluta mig omgående för att vara med att återta makten över tidigare generationers och nu levande Svenskars land. Vårt fädernes och fosterland Sverige. Ju förr detta sker desto bättre för oss alla..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med - men hur länge ska vi vänta??
   Det kommer inte att hända av sig självt. Vi måste gå samman och rösta på det enda parti som finns som har en chans att göra något - dvs SVERIGEDEMOKRATERNA.
   Svenskarna har tyvärr ännu inte vaknat upp ur sin dvala trots att många händelser borde fått dem att VAKNA.
   Nu senast morden på en svensk mamma och hennes son de sk IKEAMORDEN.
   Morden utfördes dessutom som ett HÅN mot ett av de svenskaste varumärken vi har dvs. IKEA. Dessa svarta personer från mörkaste Afrika som bodde på ett asylboende där de blev uppassade som kungligheter med allting gratis.

   Jag känner dessutom stort förakt för dessa gamla kärringar som jag läste om - som tyckte synd om förövarna istället för att visa medlidande för de mördades familjer.
   Jag skäms numera över mitt land där jag föddes och vuxit upp i som numera styrs av en samling galningar.
   Heima

   Radera
  2. Jag själv har röstat på SD sen valet 2010 och är medlem. Jag pratar om SD och Sveriges utsatta läge varje dag med arbetskompisar och alla som jag möter i samtal. Svensken är känd för att vela så fort det är en aning obekväma ämnen som kommer på tal. Vi som vågar öppna käften även i det offentliga rummet skall fortsätta med detta trots att det kan komma att kosta på. Ju fler vi är som yttrar oss offentligt ju snabbare går det. SD måste ha 50%+ vid nästa val, allt annat är för osäkert.

   Radera
 3. Återerövra demokratin Ljungbeck? Kommer aldrig att gå utan våld vilket kräver vapen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer med stor sannolikhet att krävas vapen. Har man inga är det bara att ta jägarexamen så har man rätt att inneha älgstudsare, rådjurstudsare och hagelbössa. Detta är enl mig en bra början. Handeldvapen som pistoler och revolvrar är betydligt knepigare att få licenser för men det är fullt möjligt. Det är helt rätt tid nu för på hösten startar många kurser för att ta jägarexamen. Lycka till med studierna alla ni som ännu är vapenlösa.

   Radera