lördag 24 oktober 2015

Ljungbeck landet Svitjod - svenska folkets förfäder.Svenska bönder bort och tredje världens migranter inRegeringens, riksdagens och politikernas förbrytelser mot de svenska medborgarna och det samhälle dessa byggt och vill ha kvar har nu nått sådana extrema proportioner att vi folkrättsligt har rätt att ställa frågan om vi med våld har rätt att tvinga dem bort från makten innan de lagt välfärdssamhället i spillror!


Olle Ljungbeck:
Landet som föddes ur havet.

För drygt 15000 år sedan låg ett omkring 2-3 km tjockt istäcke över det landområde som så småningom skulle komma att kallas Skandien. En värmeperiod smälte under några tusen år bort hela denna ismassa. Landet som av ismassornas tyngd varit nedtryckt i havet höjde sig sakta ur detta och gör det fortfarande men i mindre omfattning.

Landet beboddes längs kusterna - under isranden - redan under istiden av ett urfolk som ännu lever kvar i de nordliga delarna av landet. 

Så småningom invandrade jägarfolk som levde på jakt och fiske under några tusen år.

Lite senare kom ett jordbrukande och sjöfarande folk som smälte samman med jägarfolket och en homogen befolkning utvecklades som framdeles tog hela landet i besittning. Dessa är våra förfäder som också lämnat fantastiska arkiv om sitt liv, på blankspolade klippor vid hav och älvar. Ingen kan därför förneka att detta är vårt kulturarv. Inte ens förrädarna.

Genom strävsamt arbete kultiverade våra förfäder allt större landarealer och för ca 1500-2000 år sedan var stora delar av landet ianspråktaget för odling utom de mest nordliga. 

Människorna var kraftfulla, konstruktiva och visade en ovanlig förmåga att utveckla landet utifrån de förutsättningar som dess rika naturtillgångar gav. 

Sålunda tog de tidigt järnet i bruk och kunde därmed höja livskvaliten betydligt. Landet blev så småningom under en period världens främsta exportör av järn. Invånarna blev överlägsna båtbyggare och därmed också sjöfarare. På sina små men välbyggda och sjösäkra segelbåtar tog de sig till större delen av den då kända världen. Därmed berikade de andra kulturer men tog också med sig värdefulla ideer till det egna landet.

Landet behärskades länge av stormän och småkungar. För mindre än tusen år sedan började emellertid större geografiska områden få karaktären av kungadömen.

För ca 800 år sedan tog en mycket kraftfull man - vi kan kalla honom för Jarlen - makten över större delen av landet. Från denna tid kan vi betrakta landet som till stora delar ett enat rike - en suverän nation. Jarlen anlade en huvudstad, stiftade lagar, som omfattade hela riket och markerade tydligt mot kringliggande länder att landet nu skulle försvara sina landområden till varje pris. Landets befolkning kände sig mer och mer höra samman varför gemensamma traditioner uppstod som skapade ett homogent, tryggt och framgångsrikt folk. Det är dessa människor Du och Jag härstammar ifrån.

"Jarlen" dog för ca 750 år sedan och efterträddes av sina söner, som i motsats till fadern fick titeln kungar. Därmed blev landet ett kungadöme, men fortfarande kunde folket avsätta dem.

Eftersom landet var framgångsrikt och utvecklades starkt på grund av  människornas begåvning men också därför att de kunde nyttiggöra sig landets naturtillgångar blev det åtråvärt för omgivande staters kungar. Tyvärr fanns det också bland de ledande stormännen sådana som för snöd vinnings skulle var beredda att sälja sitt lands frihet till främmande kungar och stater.

Några hundra år efter Jarlens död inträffade just detta. Och landet som nu kallades Svitjod var på gränsen att förlora sin självständighet. Då steg en ledargestalt ur folket fram och gemensamt räddade de sitt lands frihet.
 Därefter fortsatte landet att utvecklas i positiv riktning och framstod mer och mer som ett av sin världsdels främsta riken. Nu hade landets befolkning blivit så homogen att man verkligen kunde tala om en nation, ett folk med gemensam flagga och andra attribut, som förstärkte sammanhållning och känslan av att tillhöra samma folkstam. Detta skapade också en trygghet. Men fortfarande fanns det förrädare i landet, som var beredda att köpslå med andra härskare om landet och folkets frihet. 

Därför upprepades ungefär hundra år senare samma hot mot landet. Nu var det en kung söder om Svitjod som med egna och förrädarnas soldater landstigit i närheten av huvudstaden för att inta denna. God hjälp hade han också fått av de förrädare som innehade höga poster i Svitjod. Men än en gång träder en modig man fram som efter vädjan till folket får detta med sig och lyckas besegra inkräktarna. Förrädarna flyr givetvis men fortsätter sin destruktiva politik utifrån utan att lyckas i sina fega uppsåt.

Räddaren och befriaren utses till kung över Svitjod och får trots sina hårda nypor anses vara den, som kanske betytt mest för att Svitjod  utvecklades till en av världens främsta länder på flertalet områden.

Man kan säga att landet därefter under ca 550 år aldrig var i farozonen att förlora sin suveränitet och egenart. (Även om det förlorade en landsdel från vilken många flydde till Svitjod. Dessa var arbetsamma och ärliga och har därför betytt enormt mycket för Svitjods utveckling och välstånd) .

Denna lyckosamma integrering berodde kanske främst på att de båda folken hade samma värdegrund - grundad på kultur och religion. Under århundradens lopp kom ytterligare invandrare till landet. Eftersom dessa alltid fram till 2000-talet tillhörde samma kulturkrets och religion assimilerades de snabbt. Dessa förutsättningar finns inte vad gäller den massinvandring som nu sker. Därför kommer Svitjod att splittras om inte denna invandring stoppas och det trygga land det en gång varit kommer i stället att kännetecknas av strider mellan etniska och invandrargrupper. Värderingarna som invandrarna bär med sig hör inte hemma i ett civiliserat land varför detta ytterligare ökar spänningarna och kommande konflikter. Men just värderingarna omöjliggör integration och assimilering. I stället skapar dessa invandrare parallellsamhällen med egna lagar och regler.
   
År 2000 hände något oförståeligt. De politiskt ledande grupperna vilka numera också bestod av många mycket unga personer utan livserfarenhet hade mist känslan för sitt land och folk. De värnade inte längre om nationalstaten och det gemensamma rika arv tidigare generationer lämnat efter sig. De hade gripits av företeelserna mångkultur och globalisering. Ja de hade tom mot folkets vilja skrivit in i grundlagen att Svitjod skulle vara mångkulturellt. Trots att alla historiska data säger att det mångkulturella samhället blir otryggt och ständigt drabbas av inre strider.

Landet som tidigare närmast var mytomspunnet för sina enastående framsteg på flertalet områden riskerar nu pga massinvandringen att förlora allt det som tidigare generationer genom hård kamp lyckats skapa. Sålunda beundrades det av hela världen för sin välfärd och gick under benämningen folkhemmet därför att hela folket omfattades av samhällets omsorg. Men landet Svitjod var också känt för sina fantastiska framsteg inom teknik, ekonomi, industriell verksamhet etc. Landet låg i täten vad gällde uppfinningar, som var till gagn för hela världens utveckling. Det ansågs med full rätt vara kanske jordens främsta civilisation. Man hade gjort rent hus med vidskepelse och medeltida värderingar. Svitjod var bl a känt för att vara det land där jämlikheten mellan kvinnor och män nått längst i världen. Detta står i klart motsatsförhållande till de nya invandrarna som närmast håller kvinnan som slav.

Allt detta är nu de nya ledarna och det politiska etablissemanget på väg att rasera.

Orsaken till detta hänger samman med deras vurm för mångkultur och globalisering. 

Den av dessa tillåtna helt okontrollerade massinvandring riskerar nu att föra Svitjod och dess folk till förhållanden som rådde för mer än femhundra år sedan, Invandrarna kommer i huvudsak från de minst utvecklade samhällena i världen. Deras kultur, religion och bildningsnivå och värderingar får närmast betraktas ligga flera hundra år efter den där Svitjods etniska befolkning befinner sig i dag. Om denna invandring rört sig om något tusentals personer hade det inte funnits anledning att skriva detta. Nu rör det sig emellertid kanske om 200000 individer pr år. Merparten av dessa är analfabeter. 

De har värderingar avseende såväl människor som djur vilka helt strider mot det civiliserade och demokratiska samhällets. Man kan med fullt fog påstå att de helt tar avstånd  från upplysningstidens ideer och ideal och därför hör hemma i en tid som ligger hundratals år tillbaka. Kvinnor betraktas som andra klassens medborgare. Bara under de senaste 10 åren har svenska kvinnor utsatts för våld-/gruppvåldtäkter i tusental. Mord, grovt våld, rån, skjutande och sprängningar har blivit vardag för Svitjods befolkning. Från att ha varit världens tryggaste och välfärdsmässigt ett av de främsta länderna har det genom invandringen kommit att bli ett av världens otryggaste och på sikt också ett mycket fattigt land.. 

Det ledande skiktet har gått så långt i avståndstagande från det egna landets befolkning att man aldrig bryr sig det minsta när invandrare mördar eller begår brott mot det egna folket. Skulle däremot en invandrare råka ut för något negativt från en etnisk invånare rycker landets statsminister ut och beklagar det inträffade!

De förhållanden som präglar Svitjod i dag är katastrofala. Får massinvandringen fortsätta kommer landets tid som välfärdsstat vara historia. Värderingar gällande såväl människor, djur, natur etc byts mot barbariska sådana. En religion som måste betraktas som hatets och ondskans får favörer av statliga medel och breder därför ut sig alltmer.

Inom något år kommer välfärden att vara borta. Landets etniska befolkning riskerar inte bara att bli i minoritet. Såväl vård, skola och omsorg etc kommer att kräva så enorma resurser för att se till invandrarnas behov att landets ekonomi inte på långa vägar räcker till för att upprätthålla välfärden. När detta skrivs har landets finansminister redan förklarat att handikappade och sjuka inte längre kan ges den vård de tidigare fått. Detta är bara början. Underförstått men utan att tala klartext låter ministern förstå att dessa neddragningar endast är en början. Besparingarna innebär att landet aldrig mer kan bli ett välfärdsland. Men inte bara välfärden går förlorad. Redan i dagsläget är kriminaliteten och brottsligheten riktad mot landets etniska befolkning enorm. Landet som tidigare var det tryggaste att leva i är på väg att bli ett av världens otryggaste.

Svitjod har befunnit sig i kris tidigare, men aldrig som i dag. Förr fanns det modiga kvinnor och män som vågade riskera sin egen trygghet för att rädda sitt land, det vet vi av historien. Men finns sådana i dag? Då bör de stiga fram och ta kampen innan det är försent. Endast en kraftig motreaktion från de som älskar sitt land kan rädda det och förhindra att  det samhälle den etniska befolkningen skapat och därför vill leva i går under. Och tiden är knapp. Men om många ställer upp och de rätta ledarna går i spetsen kan vi rädda landet och de värden dagens samhälle står för. Handla. Det är bråttom. Den fege är medbrottsling.

Olle Ljungbeck, Gävle

Stoppa den här skräckfilmen, jag vill inte vara med längre...


Idag kunde vi på Dagens Eko höra att nu  skall man inventera landsbygdens tillgång på bostäder. En byråkrat på Länsstyrelsen i Stockholm framhöll att många av migranterna har sådan erfarenhet av jordbruk. Nu ersätts alltså de svenska småbönderna med ”berikarna". Sommarstugorna i fara för svenska folket. Om detta skrev Julia Caesar ”Nu ryker även fritidshusen” och ”Egen härd är inte din”.


 Indspilning i fuld skærm 09-10-2014 004453


Indspilning i fuld skærm 09-10-2014 011231


Svenska bondpojkar och -flickor klarar inte modernt jordbruk utan assistans och kunskap från tredje världen enligt Hushållningssällskapet. Foto Svalövs Lantbruksskola

1 kommentar:

  1. Ursäkta språket men denna krönika var skitbra!

    SvaraRadera