måndag 25 april 2016

Katinka Gladh: Folkförräderiet och giriga gode män. Ljungbeck: Kampen för Sverige och vår värdegrund måste börjaSveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.

Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag, skolan, rättsväsendet, massmedia, kommuner, landsting och alla myndigheter


 Om folkförräderiet och Mammons snöda pengar
Så har man fått det bekräftat att de sk,”gode männen” när det gäller de mest utsatta”” i vårt numer alltmer sönderfallande samhälle, mer och mer kommer att ingå i  bonntjuvaligan,
för att de försnillat pengarna som svenska skattebetalare har  stått för utan att någonsin blivit tillfrågade om de ville ställa upp för detta. Detta har man ju anat länge! Samtidigt som man står i kö på apoteket och får se vithåriga seniorer tacka nej till livsviktiga mediciner eftersom de inte kan lösa ut dessa, trots att de betalat skatt i 50-60 år.

De godhetsapostlar som utan att ha fått sin karaktärsbild och historia kontrollerad kunnat få tillgång till pengar som utan ett knyst satts in på dessa stortjuvars bankkonto, under harpe-pling till en storgråtande kör, sjunga ära vare guld i höjden och in på deras bankkonto. Dessa as-snyltare som lever gott på den vanvettiga massinvandringen, visar sin ”godhet” i all dess stinkande ruttenhet genom att stjäla från vårt land och från vårt folk. Men nu verkar det som vi snart kommer till räfst och rättarting för detta folkförräderi sedan ridåerna rasat framför ljugandets rampljus. Det har i ”godhetens ” namn stulits från  svenska folkets inarbetade tillgångar i parti och minut på boende för ensamkommande skägglurkar, mördare, knivhuggare, våldtäktsmän och halshuggare för ett försvarslöst folk, som aldrig blivit tillfrågade om detta.

DE värsta är våra egna som utan vidare med god sömn om natten fortsätter stjäla och åderlåter våra inarbetade medel som skulle gått till  äldrevård, tandvård, sjukvård och skolor. Dessa är vår tids Quislingar, som i sin girighet begår ett brott så fasansfullt mot sina egna landsmän, att ”Quisling”själv vänder sig i sin ruttna  dy som han för alltid kommer att dväljas i, precis som dessa hans efterföljare.

Nu är det snart dags för att göra upp notan. Här kommer ingen godhet att visas! Varenda en av er är noterade på listorna över historiens värsta  brott mot ett litet arbetsamt folk och ni skall bestraffas en efter en. Räkna inte med någon nåd. kom inte med det att” vi visste inte, hade inte en aning, ja vi kunde ju aldrig tro” ja så kommer gråtvalserna att gå.

Knäppkängeluders, batikhäxor, islambesjungare, nyttiga idioter för folkförräderiets  genomförande, alla som skott sig på detta brott mot mitt folk, skall dingla i aftonvinden på kvällen efter uppgörelsens timmar.

Nu är den snart här, den skymning som kommer efter lång dags natt mot kväll:
”It was suddenly bred,it will not swiftly abate, throuh the chilled years ahead, when time shall count from the date, when the Saxons began to hate! Rudyard Kipling.

Katinka Glahd

Så här skriver Olle Ljungbeck i sitt brev nedan:

De brott invandrare från 2006 utfört mot svenska medborgare - inte minst mot kvinnor - har passerat den gräns där det inte går att anklaga svenska medborgare den dag de förlorar tålamodet och tar lagen i egna händer.

Regering och riksdag som enligt grundlagen skall garantera medborgarnas trygghet förmår inte detta i dag. Björklund säger själv att de varit för naiva. Detta går inte att anföra som förmildrande omständigheter mot vad som stadgas i grundlagen. Tvingas medborgarna agera för att skydda sig kan de inte klandras. Ansvaret för att något sådant kan ske är helt och hållet regeringens- och riksdagens.

Inga ociviliserade barbariska individer skall med åberopande av sin primitiva religion och kultur få inflytande på vår demokratiska värdegrund. 

Kampen för vår demokratiska värdegrund närmar sig!

Aldrig tidigare har det varit så nödvändigt att omutligt och obevekligt hävda demokratin, varav jämställdhet mellan könen aldrig får ifrågasättas.

Den senaste tidens turbulens kring Miljöpartiet har visat på - trots allt tal om hur fast förankrad demokratin är i vårt samhälle  - att den inte tas på allvar av alla, ja att vissa till och med vill ersätta den med odemokratiska religiösa normer och vidskepelse. Och det är i detta fall de, som främst skall värna vår grundlagsfästa värdegrund, nämligen regerings- och riksdagsledamöter!

I grundlagen står det att, "det allmänna ska verka för att demokratiska idèer blir vägledande på alla samhällsområden. Samhället skall verka mot diskriminering - även på grund av kön".

Allvarligt att grundlagsfästa värderingar inte efterlevs
Sett mot vad grundlagen stadgar är det inte bara häpnadsväckande utan oförsvarligt att ett riksdagsparti - i detta fall Miljöpartiet - kan agera som om vår grundlagsfästa värdegrund inte skulle efterlevas.

Men tyvärr är inte Miljöpartiet ensamt om att förminska betydelsen av demokratins värdegrund. Så sent som för ett halvår sedan avskafffade alliansen och de rödgröna en av demokratins grundpelare, nämligen Parlamentarismen, genom uppgörelsen om "Decemberöverenskommelsen". Visserligen upphävdes denna strax därefter men i praktiken lever den kvar eftersom Alliansen trots att de motsätter sig de "rödgrönas" politik inte avsätter regeringen trots att det finns majoritet i riksdagen för en sådan åtgärd.

Stefan Löfven sviker sitt ansvar för demokratin
När Stefan Löfven visserligen betonar att han alltid tar kvinnor i hand sviker han ändock sitt ansvar för demokratin genom att inte med större kraft hävda de demokratiska värden och att Sverige aldrig kommer att överge dessa. Liksom vikten  att alltid betona dem och inte ge efter för religiösa eller kulturella värderingar som står i strid med såväl upplysningstidens idèer som de värden vilka är grundläggande i vår demokrati.

Liberalernas partiledare Jan Björklund uttalade sig också nyligen med anledning av händelserna i Miljöpartiet.

Han sa så här; "Det kommer att bli vår tids rösträttsfråga. Misslyckas detta kan Sverige komma att kastas ett par generationer bakåt i jämställdhetskampanjen.

Naivitet har allt för länge präglat debatten om värderingar. Hedersförtryck är den största jämställdhetsutmaningen under överskådlig tid i Sverige - men än större är utmaningen att integrera nyanlända". Jag tycker Björklund borde skämmas för detta uttalande. Något annat mål får inte förekomma än att könen skall bli jämställda på alla områden. Och självklart måste målet vara att för att få medborgarskap och såväl deltagande i politiken som innehav av politiskt mandat skall vederbörande ovillkorligen bekänna sig till demokrati och den värdegrund vi grundlagsfäst.

För att detta skall lyckas är det viktigt att av de inkommande kräva att de själva i första hand har ansvar för integrering och en sådan förutsätter en demokratisk värdegrund.

Om inte den viljan finns måste Sverige som stat vara obeveklig och klargöra att då finns det endast en väg att gå för att lösa problemet. Sorti. Nämligen att lämna vårt land. Någon kompromiss vad gäller den värdegrund - som svenska kvinnor och män kämpat för i över hundra år - nämligen att kvinnor och män skall vara jämställda. Men även vår grundlagsfästa värdegrund på andra områden ligger fast.

…. Självklart skall religiösa samfund inte stödjas med skattemedel liksom att skolan skall vara en helt statlig eller kommunal angelägenhet.

..Ny grundlagsutredning – den nyss genomförda var ett skämt
För att visa att politikerna tar allvarligt på demokratin bör en ny grundlagsutredning komma till stånd. Den nyss genomförda grundlagsutredningen, vars resultat redovisades för en tid sedan var ett skämt och kan inte tas på allvar. Utredarna gjorde stor sak av att man i utredningen föreslog att 16-åringar skulle få rösträtt vid val till landsting- och kommunalfullmäktige.

Mot bakgrunden av den omognad och omdömeslöshet vi nu inte enbart sett från Miljöpartiets ledamöter utan också från andra partier och inte att förglömma partiernas ungdomsförbund där ett, på fullt allvar föreslagit att samlag skall få ske med döda individer är snarare en höjning av rösträtts- och valbarhetsåldern befogad. Oavsett detta borde emellertid en viss tids yrkeslivserfarenhet om ca fem år vara ett kvalifikationskrav.

...Till Björklund, när han säger vi har varit naiva, vill jag påpeka men också till övriga politiker. Ni har inte bara varit naiva, ni har varit och är fega. Ni har under en lång tid inte tagit vare sig demokratin, grundlagen eller jämställdhetssträvandena på allvar. Inte minst utnämningen av en fullständig okunnig demokratiminister talar sitt tydliga språk. Men också tillsättande av en totalt inkompetent person som utredare av grundlagen.

Den dag ni tar demokratin, grundlagens värdegrund och jämställdheten mellan kvinnor och män på allvar så kommer detta att genomsyra vårt samhälle och även de mest reaktionära som hedersvåldsförsvarare, antidemokrater, religiösa fanatiker etc tvingas att inse att ni menar allvar och vi kommer att gå framåt och inte som du menlöst varnar för - bakåt. För dig och alla andra som påstår er vara demokrater skall bara detta gälla - nämligen att Sverige aldrig får ge efter vad gäller demokrati och jämställdhet.

….Skyll inte på naivitet. Våga både se och ta tag i verkligheten men också informera medborgarna om den. Nämligen att problemen är uteslutande bokstavstroende islamister.
Gör klart för dessa att om de inte anpassar sig till det sekulära samhället så får de lämna Sverige. Där har Du problemet i ett nötskal. Att ni sedan tagit emot alltför många för att integrationen skall lyckas är självklart. Därför måste de som inte beviljats asyl obönhörligen utvisas.

Erkänn att det är sjuklöverpartierna som orsakat de missförhållandena Du själv talar om. Visa nu att ni lämnat naiviteten och fegheten. Detta innebär att ni realiserar bland annat de punkter jag nämnt ovan.

Svenska folket vill inte ha regerings- och riksdagsledamöter vars enda mål är att lyfta sin lön och vänta på en god pension. Vårt tålamod börjar ta slut. Vi är tålmodiga men den dag demokratin och våra grundvärderingar på allvar hotas, kommer vi inte tveka om att resa oss och om så fordras med våld försvara de värden våra förfäder kämpat för och därmed kanske gett oss  det bästa land i världen att leva i.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle (hela artikeln på Exponerat)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar