torsdag 21 april 2016

Olle Ljungbeck: Uppror 2022. Har vi råd att vänta så länge?


Landsförräderi kan inte preskriberas


Kan vi vänta så länge som till 2022 på att få bort dagens sju politiska partiers företrädare?. Knappast. Efter Olle Ljungbecks inlägg om det scenario som kan vara möjligt 2022 så kan ni ta del av de planer som gjordes redan 1966. 
Läs Olle Ljungbecks oerhört intressanta men samtidigt skrämmande inlägg.Detta är ett långt inlägg och väl värt att läsa mer än en gång. Skall vi låta dessa värdelösa och obegåvade politiker fortsätta vanstyret?

Olle Ljungbeck

 Upproret 15 december 2022

När de Scandiska medborgarna slår på radion/TV-n kl 07.00 den 15 december 2022 blir de chockade. Reportern meddelar nämligen att den numera icke legala regeringskoalitionen bestående av de Sju Förenade partierna beordrat undantagstillstånd i hela riket.

Bakgrunden är att alltsedan Scandien blev medlem av Unionen har demokratin kraftigt inskränkts och medborgarnas frihet och välfärd kraftigt beskurits. Men inte nog med detta. Sedan massinvandringen blev ett faktum har Unionen fått beslutanderätten över fördelningen av asylsökande och flyktingar till respektive land.

Kraftig arbetslöshet
Arbetslösheten har stigit kraftigt för den inhemska befolkningen, dels genom beslut orsakade av unionen men framförallt till följd av massinvandringen inte bara från Europa utan framförallt från muslimska länder.
Denna har inte bara lett till ökad arbetslöshet för medborgarna i Scandien utan också en kraftig försämring av välfärden så att Scandien knappast längre kan betraktas som ett välfärdssamhälle. Otryggheten och rädslan har förvärrats varje år efter 2006  genom en kraftigt ökad brottslighet som mord, våld, stöld, våldtäkter/gruppvåldtäkter etc. Denna ökade brottslighet kan till största delen  hänföras till invandrare från utomeuropeiska länder. Skjutvapen och sprängämnen har blivit vanligt förekommande och därför medfört många dödsfall.

Naturtillgångarna har privatiserats och sålts till utländska ägarintressen
Unionen har mer och mer antagit karaktären av en diktatur. En stor del av naturtillgångarna har privatiserats och sålts ut till utländska ägarintressen. Något som medborgarna inte trott kunde hända är att en del av vattentillgångarna har privatiserats och vatten leds nu genom enorma rörsystem till nord- och Sydeuropa. (Denna fråga aktualiserades i Unionsparlamentet på fullt allvar i början av 2000-talet och är nu på väg att genomföras). Den svenske bonden som blev fri för mer än 500 år sedan äger ej längre sin egen jord och skog.

Scandien skall medverka med trupper i konfliktområden
Regering och riksdag har beslutat om att Scandien skall medverka med trupper till olika konfliktområden i för medborgarna helt meningslösa krig. Hittills har 105 Scandiska flickor och pojkar kommit hem i svarta liksäckar efter att de beordrats ut i krig på order från Unionen. Scandien har också genom deltagande i krig mot andra stater gjort sig skyldigt till krigsförbrytelser.

Efter senaste valet accelererade vreden hos befolkningen. Detta ledde till bildandet av ett nytt parti, ”FOLKET SKALL FORMA FRAMTIDEN”, (FSFF). Den utlösande faktorn är massinvandringen, som slukar enorma resurser, men som också lett till en brottslighet som Scandien aldrig tidigare varit utsatt för.

Den religion/ideologi/kultur som flertalet av ”de nya” tillhör blev alltmer militant och ”erövrade” mer och mer terräng i samhället. I stället för att acceptera och följa den grundlagsfästa värdegrunden tillämpade man sitt hemlands barbariska och ociviliserade lagar i bl a de parallellsamhällen, som växte upp som svampar. De invandrare som var för såväl assimilation som integrering skrämdes genom misshandel och hot. Det som en gång var ett välfärdsland är nu på väg mot fattigdom. Skola, vård och omsorg har hamnat i botten på de ”barometrar” vissa internationella organ upprättar för att belysa staters standard och utvecklingsnivå.

Den allmänna pensionen har sänkts och måste sänkas ytterligare
De allmänna pensionerna har måst sänkas kraftigt för att hjälpligt hålla samhället ”flytande” till följd av de enorma kostnaderna för invandringen. Det är att märka att sysselsättningen bland dessa är exceptionellt låg. Hälften kommer i arbete tidigast efter tio år resten kommer aldrig i arbete. De som startade partiet FSFF trodde och hade som målsättning att en politisk förändring skulle vara möjlig och hoppades genom egen majoritet (en majoritet av medborgarna insåg nu det hopplösa läget) kunna vinna regeringsmakten på demokratisk väg och därmed återuppbygga samhället på nytt.
Konfrontationen mellan de som stödde massinvandringen och de kritiska till denna tog sig alltmera våldsamma uttryck från de förstnämndas sida. De förstnämnda stöddes i stort sett helt av medierna och de politiskt korrekta. Men även ett stort antal av invandrare anslöt sig till massinvandringens förespråkare. Ja dessa hade tom tagit över ett parti som gick under namnet "Vårblommor" och fått in ett antal i riksdagen trots att de tog avstånd från sådana grundläggande värderingar som demokrati och jämställdhet mellan könen.

Kritiska till massinvandringen hängdes ut av journalister och politiker
Det gick så långt att medierna hängde ut de som var kritiska till massinvandringen trots att dessa enbart använde sina grundlagsfästa rättigheter att verbalt kritisera utvecklingen. Något våld förekom inte från deras sida. Men så inträffade något som kanske många av kritikerna varnat för men vilket medier, politiker, myndigheter sökte dölja.

Unga "radikala" invandrare återvände från de mest extrema ideologierna
Under ett flertal år hade unga "radikala" invandrare som vistats flera år i Scandien lockats till krigshärdarna i delar av Afrika och Asien. Där hade de anslutit sig till de mest extrema terrorgrupperna representerande en religion/ideologi/kultur vars målsättning är att förgöra dem som inte sympatiserade med deras religions/ideologis odemokratiska och barbariska värderingar.
Många hade dött i striderna i sina hemländer men ett stort antal kom tillbaka till Scandien. Dessa fanatiska unga män sökte nu upp sina landsmän i de getton eller parallell-samhällen som regeringen tillåtit fritt växa fram i ett flertal städer och förorter.
De största koncentraten av dessa invandrargetton fanns i framförallt Scandiens tre största städer men även i ytterligare ett antal. Det är svårt att gradera var problemen var störst. Men i en stad söder om huvudstaden behärskade de kriminella invandrargängen större delen av staden.

De är som alltid de sämst ställda som drabbas
Som alltid är det de människor som har det sämst ekonomiskt, socialt och boendemässigt som får bära bördan. Därför visar det på en vidrig cynism när företrädare för de Förenade partierna anklagade dessa människor för rasism när de ansåg att de fått mer än nog av försämrad levnadsstandard såväl ekonomiskt, socialt som vad gäller skola, vård och sjukvård. Men också på allt skjutande, mord, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter etc.

De återvändande unga männen eldade på sina landsmän och fick med sig "kultureliten" och politikerna
Uppeldade av det hat de indoktrinerats med av de mest extrema inom hatreligionen, sökte nu de återvändande unga männen inte bara få med sina landsmän i en vendetta mot Scandiens ursprungliga invånare utan de anslöt sig också till de grupper som var för en ohämmad massinvandring och som gärna lät dem ansluta sig till deras krets.
Inte nog härmed utan de togs också med glädje emot av medier, delar av kultureliten och politikerna. Detta tog sig till en början uttryck i ett besinningslöst våld med målsättning att fördriva ”urinvånarna” från sina hem för att skapa rena parallellsamhällen befolkade av enbart invandrare.
Detta fick ske under ivrigt påhejande från medier och de politiskt korrekta. Allt detta ledde så småningom till en folklig vrede som tog sig uttryck i ett kompakt folkligt uppror. Trots detta stödde regeringen våldsverkarna.
Dessa våldsverkare ”triggades” alltmer av medier och de politiskt korrekta vilket ledde till ett definitivt sammanbrott.

Den utlösande faktorn blev nedskjutningen av några av de ledande personerna i det nya partiet. Förövarna greps. Men deras identitet är fortfarande okänd för allmänheten. Någon rättsprocess har ej heller påbörjats.
Detta blev den slutliga starten för bildandet av det nya partiet FSFF. Vid valet 2018 erhöll partiet drygt 35 procent av rösterna. Hellre än att förena sig med det nya partiet samlas de sju partierna i en koalition – ”Förenade partierna” – och bildar regering.

Den nya regeringen blir en ren marionett till ”unionsregeringen”, som alltmer har utvecklat auktoritära och diktatoriska drag. Eftersom den inte lyckats vända trenden utan fler och fler av Europas stater står vid ruinens brant (inte minst till följd av massinvandringen) hotas den nu av totalt sönderfall. Och som världshistorien visat många exempel på blir ledningen inte mer demokratisk utan intar i stället en alltmer hårdför linje när den hamnar i ett trängt läge.
Under tiden fram till valet 2022 eskalerar våldet alltmer och många av landets ursprungliga invånare får sätta livet till liksom att gruppvåldtäkterna ökar lavinartat. Vid valet 2022 får FSFF partiet egen majoritet med 57.7 procent av rösterna. Man kräver därför regeringsmakten.
Den sittande regeringskoalitionen vägrar emellertid att överlämna denna. Motiveringen är att FSFF har ett politiskt program som strider mot Unions politik. Att en majoritet röstat för partiets politik hjälper sålunda inte!

Med denna krigsförklaring har den nu icke-legitima regeringen utmanat medborgarna och dessa utlöser väldiga demonstrationer som möts med brutalt våld. Stora grupper av de invandrare som leds av jihadister lierar sig med den icke-legitima regeringen och våldsamma kravaller blir följden.
När den icke legitima regeringen inser att den inte kan besegra de nu ”upproriska” medborgarna begär den hjälp från unionen. Mellan denna och unionens stater finns ett avtal som innebär att om någon stat blir anfallen är de övriga skyldiga att ingripa till denna stats försvar. Men i det här fallet är det ingen utomstående angripare utan det egna folket som reser sig varför avtalet inte kan åberopas. Men likväl gör man det.

Trots detta bestämmer sig ett antal stater att stödja den icke-legala regeringen. Unionens krigsmakt har nu en sådan omfattning att den i storleksordning kommer som nummer fyra i världen. Detta har i sin tur kostat de stater som ingår i Unionen enorma summor varför den sociala nöden och fattigdomen bara ökat.
Den icke legala regeringen har inkallat trupper från bland annat fyra länder i Unionen. Enligt radion är stridsvagnar på väg över Södra bron stödda av unionens flyg och sjöstridskrafter. Men detta är inte nog. Sedan ett antal år har den Scandiska regeringen tillåtit Unionstrupper att öva på Scandisk mark.

Vid denna tidpunkt befinner sig ca 15000 utländska soldater på Scandisk mark. Dessa trupper som många frihetsälskande Scandiska medborgare länge varnat för har nu fått order att inta ett antal Scandiska städer. Hur många Scandiska medborgare som dött eller skadats är ännu okänt.
Vid sändningstillfället är det ännu oklart hur den scandiska försvarsmakten ställer sig. Enligt uppgift har ett Scandiskt fältjägarregemente grupperat sig ute i terrängen och där intagit stridsläge. Enligt andra rykten har ett antal regementen vägrat lyda ”regeringen” och i stället förklarat sig lojala med folket och även de intagit stridsberedskap.
Ett antal pensionerade generaler och överstar som har varit kritiska till regeringens nedskärningar och är motståndare till att Scandiska soldater sätts in i strider utanför landets gränser, har anslutit sig till de med befolkningen lojala trupperna.

Kl 07.00 den 17 december. Via en hemlig radiosändare meddelar en kvinnoröst att ytterligare utländska trupper har landsatts på Scandiens sydöstra kust och i huvudstadens skärgård. Läget ser nu katastrofalt ut. Sändningen upphör plötsligt men radiorösten hinner meddela att man kommer med ny information snarast.
Kl 07.00 den 18 december. Den hemliga radiosändaren låter meddela att en grupp som arbetar inom två kärnkraftverk stöder det folkliga upproret och hotar med att spränga kärnreaktorerna om de utländska trupperna inte omedelbart lämnar Scandisk jord.
Samtidigt meddelas att de båda staterna Danaland och Nordland har begärt omedelbart inkallande av FN.s säkerhetsråd. Kl 15.00 samma dag. Den hemliga radiosändaren meddelar att säkerhetsrådet har fördömt invasionen och med omedelbar verkan beordrat de utländska trupperna att lämna Scandisk jord. Dessa inleder därefter sitt snöpliga återtåg samma dag.
FSFF bildar nu en övergångsregering och kommer som första åtgärd utlysa en folkomröstning om utträde ur Unionen. Den icke legala regeringen som agerat för att med utländska trupper slå ner det Scandiska folkets uppror kommer omedelbart att ställas inför domstol.

Regeringarnas och politikers brott mot grundlagen skall redovisas i en vitbok som tas fram
Den nya regeringen kommer också att ge ut en s k vitbok som skall redovisa regeringarnas och politikers brott mot folket och grundlagen från och med unionsinträdet tom statskuppen 2022. De invandrare som allierat sig med den tidigare regeringen kommer att bestraffas och efter avtjänat straff utvisas ur landet.
Samma gäller alla de invandrare som begått brott som inneburit straffsatsen fängelse. All invandring stoppas t v. Däremot betonas att övriga invandrare som varit neutrala och inte begått brott ej har något att frukta. De kan i stället räkna med beskydd från den nya regeringen.

En ny grundlag kommer att tas fram där medborgarna skall ges betydligt större makt över samhällsutvecklingen. Riksdag och regering skall inte kunna fatta beslut i riksövergripande frågor utan att dessa först underställts medborgarna i val eller folkomröstning.
Bl a skall beslutande folkomröstning ovillkorligen hållas om företrädare för en sådan kan samla minst 100000 namn för frågor som berör befolkningen i sin helhet. Den skall även innehålla en klausul om att riksdag och regering inte kan överlämna makt till annat organ utom riket såvida inte folket i folkomröstning godkänt detta.

Scandien skall vara en blandekonomi där en stark fri företagsamhet och en stark offentlig sektor skall balansera varandra. Bl a skall infrastrukturen men även skolorna förstatligas. Religiösa skolor förbjuds. Omskärelse oavsett kön kommer att förbjudas liksom heders- och kulturrelaterade handlingar som kränker den enskilde. Samhället skall på alla områden sträva efter att höja bildningsnivån hos medborgarna, medan religiös/kulturell vidskepelse skall bekämpas. Inga statliga medel får användas för att stödja religiösa organisationer.

Person som inte accepterar den grundlagsstiftade värdegrunden kan inte bli svensk medborgare eller inneha politiskt uppdrag.
Riksåklagare har antytt att hon kommer att kräva livstids straff för regeringsledamöterna från 2006 och framåt. Även samtliga riksdagsledamöter från nämnda period kommer att åtalas. De framförallt kvinnor men också andra medborgare som utsatts för våld/gruppvåldtäkter och annat grovt våld från invandrare kan rikta civilrättslig talan mot regeringsledamöterna. De senares ekonomiska tillgångar kommer därför att frysas.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
Alla vill hjälpa till att förstöra Sverige, Svenska kyrkan, fackförbunden m.fl.
Här är en kommentar från ett inlägg på bloggen om de svenska fackförbunden.
Det är uppenbart att Reinfeldt med sina hantlangare arbetat för att av Sverige skapa en "Nattväktarstat". Man har hunnit med ganska så långt med det genom att privatisera mycket av det vi tidigare haft statlig kontroll av - staten ska inte äga någonting! Folket får själva sköta sin välfärd och sociala trygghet bäst de kan och har resurser till!

Enligt Reinfeldt ska inget längre vara statligt utan vara ett privat ansvar. Det enda som en stat ska ha ansvar för, enligt principen för en nattväktarstat är försvaret och polisen. Inget annat. Allt annat får medborgarna själva skaffa sig och finansiera, som privata sjukförsäkringar, privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag osv, osv. 


Detta ser vi redan klara tecken på, denna systematiska privatisering och utlokalisering av allt som är svenskt. Men tro inte att vi kommer märka det på någon nämnvärt sänkt skatt? Men det beror på att landet tagit "ansvar" för så många outbildade och arbetslösa invandrare från avlägsna länder, religioner och kulturer. Dessa är till för att bl a trycka ned och sänka löneläget för alla svenskar. Vi ser också en minskad styrka hos våra fackliga organisationer. Så snart blir det väl som i USA, att vill man vara med i facket får man inget jobb hos allt fler arbetsgivare.Målet är att skapa ett låglöneland av Sverige och då kan man inte längre bibehålla den forna välfärdsstaten, för till det finns det inga statliga resurser längre.


David Rockefeller
”Den överstatliga suveräniteten hos en intellektuell elit och framträdande bankirer är säkert att föredra framför nationellt självbestämmande som praktiserats i tidigare århundraden.”
Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år. Men världen är mer sofistikerad, och förberedd att marschera mot en världsregering. David Rockefeller vid Bilderbegrgruppens mötet 1991.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar