söndag 19 juni 2016

Sandor Herold om det gränslösa hyckleriet. Folkmord pågår mot yazidiska män, kvinnor och barnGränslöst hyckleri

Till:
Från: Sandor Herold

Malmö 19-6-2016

Hyckleriet saknar helt gränser nu när makthavare runt om i världen står i kö för att beklaga och ösa beröm över den mördade brittiske parlamentarikern Jo Cox.
Hon var en kämpe för de demokratiska värderingarna och hon var en företrädare för flyktingars rättigheter sades det i nyhetsförmedlingen i lördags i radions P1 kl. 12.30

Jag skall villigt erkänna att för mig var Jo Cox helt okänd innan hon mördades men just det som sades i nyheterna på ovanstående tid angående att hon var en företrädare för flyktingars rättigheter får mig att fundera lite.

Jag förmodar nämligen att hon var en av de politiker som satte främmande länders medborgares intressen långt före sina egna landsmäns genom att precis som så många av våra egna landsförrädare till politiker göra sitt land till ett mångkulturellt moras genom att arbeta för att primitiva våldsbenägna vildar kunnat välla in i Storbritannien.

Jag kan bara spekulera i hur många britter som har blivit mördade, misshandlade, våldtagna, rånade och hur många skolor, förskolor, bilar och flyktingförläggningar som satts i brand i Storbritannien, precis som i Sverige, tack vare sådana politiker som Jo Cox och hennes gelikar runt om i EU.

Vad jag vet så har ingen politiker  inom EU stått i kö för att lägga ner en krans för någon som på något sätt fallit offer för deras vansinniga invandringspolitik.

Vi minns alla vad t ex vår egen statsminister gjorde för att hedra de två som halaslaktades på IKEA i Västerås av en eritrean. Precis, han gjorde inte ett skit fast han befann sig i Västerås när slakten ägde rum! Nu står han i hycklarnas kö och beklagar när en av samma sort som han själv har fått betala det pris som ett stort antal offer har fått göra för EU:s invandringspolitik. 

Just på grund av denna avsaknad av empati och skuld från vissa politiker gentemot alla dom som fallit offer och t om fått plikta med sitt liv för den av EU och den egna regeringens invandringspolitik så tänker jag inte skriva ett enda beklagande ord angående den mördade Jo Cox. Hon förtjänar bara att bemötas med samma kompakta tystnad som en stor del av Europas politiker bemöter de landsmän som fallit offer för de vildar som under asylsökandets täckmantel fått komma in i Europa.

Jag känner ingen glädje över det som hände Jo Cox men jag skall villigt erkänna att jag känner inte heller någon större sorg. Helt enkelt för hon så att säga fick smaka sin egen beska medicin, den beska medicin som hon och andra politiker i åratal ordinerat till ett antal av sina landsmän. En medicin som i motsats till riktig medicin inte räddar liv utan tar liv.

Sandor Herold, Malmö

Allahu Akbar – Gud är större ärkebiskopens valspråk

 Vår importerade tyska ärkebiskop har uppfattningar om det svenska språket och anser att Svenska Akademien har för dålig kunskap om kyrkans texter och arbetssätt. Har ni hört henne uttala sig om de pågående folkmorden på olika kristna befolkningsgrupper i Syrien!

Yazidier offer för ”folkmord”
Tusentals yazidiska män och pojkar ärspårlöst försvunna.
FN-utredare i rapport om yazidierna i Syrien och Irak

Ya­zi­dis­ka män, kvin­nor och barn ut­sätts för sys­te­ma­tis­ka över­grepp av ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen Isla­mis­ka sta­ten i Sy­ri­en och Irak, upp­ger FN i en rap­port. På bil­den ses nio­å­ri­ga Sal­ma Ba­kir som till­sam­mans med sin fa­milj flyd­de till Eu­ro­pa i slu­tet av för­ra året. Här vän­tar fa­mil­jen på att få ta sig vi­da­re från Ma­ke­do­ni­en till Ser­bi­en. GENÈVE Terrorgrup­pen Isla­mis­ka sta­ten be­går folk­mord på ya­zi­di­er­na, var­na­de FN på tors­da­gen. I en färsk rap­port be­skrivs fa­sans­fullt sexsla­ve­ri, hjärn­tvätt av små­poj­kar och grupp­våld­täk­ter på ni­o­å­ring­ar.

– Det är vär­re än Sre­bre­ni­ca och Rwan­da, sä­ger ut­re­da­ren Car­la del Pon­te.
Re­na skräck­fil­men, fast i verk­lig­he­ten. Så kan den förs­ta de­tal­je­ra­de ut­red­ning­en om Isla­mis­ka sta­tens IS, brott mot folk­grup­pen ya­zi­di­er be­skri­vas. Det är ock­så förs­ta gång­en FN klas­sar IS för­bry­tel­ser som folk­mord.

Re­na skräck­fil­men, fast i verk­lig­he­ten. Så kan den förs­ta de­tal­je­ra­de ut­red­ning­en om Isla­mis­ka sta­tens IS, brott mot folk­grup­pen ya­zi­di­er be­skri­vas. Det är ock­så förs­ta gång­en FN klas­sar IS för­bry­tel­ser som folk­mord.

–Det rå­der ing­en tve­kan om att det­ta är folk­mord. Det är även vär­re än Sre­bre­ni­ca och Rwan­da. I Sre­bre­ni­ca och Rwan­da hand­la­de det om dö­dan­de un­der en kort tid. Det­ta är sys­te­ma­tiskt dö­dan­de, tor­te­ran­de och sexsla­ve­ri i mas­siv ska­la un­der fle­ra år, sä­ger ut­re­da­ren Car­la del Pon­te till SvD.

Det är ofatt­ba­ra grym­he­ter som do­ku­men­te­ras i rap­por­ten­från FN:s ut­red­nings­kom­mis­sion för Sy­ri­en. Slut­sat­ser­na ba­se­ras på 45 in­gå­en­de in­ter­vu­jer med över­le­van­de, re­li­giö­sa le­da­re, smugg­la­re, ad­vo­ka­ter och me­di­cinsk per­so­nal.

IS för­sö­ker sys­te­ma­tiskt utro­ta he­la folk­grup­pen ge­nom mord, sexsla­ve­ri och tor­tyr, en­ligt utre­dar­na som be­skri­ver bru­ta­li­ten som krigs­bott, krigs­för­bry­tel­ser samt folk­mord. ”Över 3 200 ya­zi­dis­ka kvin­nor och flic­kor är fort­fa­ran­de fång­na hos IS. De hålls som sexsla­var me­dan poj­kar­na förs bort för att in­dokt­ri­ne­ras och ut­nytt­jas i strid. Tu­sen­tals ya­zi­dis­ka män och poj­kar är spår­löst för­svun­na. Det på­går ett ya­zi­diskt folk­mord”, skri­ver utre­dar­na.

Rap­por­ten för när­mast tan­kar­na till Förintelsen med be­skriv­ning­ar­na av sys­te­ma­tis­ka över­grepp och dö­dan­de se­dan IS in­tog sta­den Sin­jar i nord­väst­ra Irak den 3 au­gusti 2014.
Till att bör­ja med hölls ti­o­tu­sen­tals ya­zi­di­er fång­na i 50 gra­ders het­ta ut­an mat och vat­ten på ber­get Sin­jar när IS-kri­gar­na an­län­de. Hund­ra­tals dö­da­des och näs­tan al­la by­ar på ber­get töm­des in­om 72 tim­mar.

Män för­des bort i bus­sar och för­svann spår­löst me­dan kvin­nor kör­des till lä­ger in­ne i IS-kon­trol­le­ra­de om­rå­den i Sy­ri­en. Män och poj­kar som väg­ra­de kon­ver­te­ra till islam fick hal­sar­na av­skur­na el­ler en ku­la i hu­vu­det, me­dan släk­ting­ar tving­a­des tit­ta på.

De som kon­ver­te­ra­de blev fång­ar och tving­a­des slav­ar­be­ta med att grä­va di­ken, skö­ta bo­skap el­ler sku­ra ga­tor­na samt tving­a­des od­la skägg och be re­gel­bun­det.

Rik­tigt rus­kig är den in­gå­en­de be­skriv­ning­en av ji­ha­dis­ter­nas slav­mark­na­der och be­hand­ling­en FN-utre­da­re i rap­port om ya­zi­di­er­na i Sy­ri­en och Irak.
av ya­zi­dis­ka kvin­nor. Tu­sen­tals kvin­nor och flic­kor har se­dan 2014 förts som bo­skap mel­lan över­fyll­da slav­lä­ger. De har fått mat med in­sek­ter i och tving­ats dric­ka vat­ten från to­a­let­ter­na, en­ligt rap­por­ten.

”Kvin­nor­na ses som ägo­de­lar av IS och kal­las öp­pet för sa­baya – sla­var. På slav­mark­na­der har de sålts som sexsla­var till högst be­ta­lan­de. För­ra året bör­ja­de IS även säl­ja sexsla­var­na på on­li­neauk­tio­ner där de­tal­jer om ål­der, ci­vil­stånd och och pris upp­ges. Det finns till och med en central­kom­mit­tée som or­ga­ni­se­rar slav­mark­na­der­na”, en­ligt utre­dar­na.

”Vis­sa av flic­kor­na har sålts upp­till 15 gång­er, of­ta för mel­lan 200 och 1500 dol­lar per gång. Många kvin­nor har klöst sön­der si­na an­sik­ten för att mins­ka ris­ken bli köp­ta. Vis­sa har be­gått själv­mord i lä­ger i Tel Afar, Mo­sul och Raqqa ge­nom att skä­ra sig i hand­le­der el­ler hal­sar, and­ra har hängt sig i si­na hu­vud­du­kar, en­ligt rap­por­ten.

De yngs­ta flic­kor­na som har sålts var mel­lan sju och nio år, be­rät­tar över­le­va­re vi­da­re.
”På mark­na­den tving­a­des vi ta av vå­ra hu­vud­du­kar för att vi­sa hå­ret och ibland kräv­de kri­gar­na att vi öpp­na­de mun­nar­na så de kun­de in­spek­te­ra vå­ra tän­der,” be­rät­tar en flic­ka i rap­por­ten.

Många ut­länds­ka kri­ga­re har ock­så va­rit del­ak­ti­ga i han­deln med kvin­nor på mark­na­der­na. Bland na­tio­na­li­te­ter­na finns män från Sau­dia­ra­bi­en, Tur­ki­et, Ma­roc­ko, Al­ge­ri­et, Tu­ni­si­en, Li­by­en, Bel­gi­en och Aust­ri­a­li­en, en­ligt utre­dar­na. Det sex­u­el­la vål­det har va­rit ut­brett.

Tu­sen­tals ya­zi­dis­ka män och poj­kar är spår­löst för­svun­na.
Fler­ta­let kvin­nor som har för­sla­vats och in­ter­vju­ats i rap­por­ten har våld­ta­gits dag­li­gen av si­na ”äga­re”, i vis­sa fall med hand­klo­var el­ler fast­bund­na i säng­ar­na. I många fall har de­ras barn förts bort och dö­dats.

–IS och dess kri­ga­re har tyd­ligt de­mon­stre­rat att av­sik­ten är att för­stö­ra ya­zi­di­er­na som folk­grupp. 
De har ut­satts för obe­grip­lig bru­ta­li­tet. Vi upp­ma­nar FN:s sä­ker­hets­råd att ome­del­bart hän­fö­ra si­tu­a­tio­nen till in­ter­na­tio­nel­la krigs­för­bry­tar­dom­sto­len, krä­ver FN-utre­dar­na.

Erna Solberg kommer ut som åsna
 Här har vi ytterligare en skandinavisk landsförrädare. En som går bakom ryggen på sitt folk i utlandet, ett folk som är fullkomligt nöjda med att stå utanför EU, och som aldrig, aldrig skulle rösta för. Solberg ryker nästa val.Soldatmamma

Anke Van Dermeersch från Vlams Belang håller tal om kvinnor mot islam 

Den nya högern är inte tillräcklig för att skydda varken Belgien eller världen. För det första bör man ta avstånd från massinvandring som sådan istället för enbart islam. För det andra borde väl rubriken vara Belgien mot invandring, istället för bara "kvinnor mot islam". Läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar