söndag 17 juli 2016

Ljungbeck: Svenska Regeringen och riksdagen för en medvetet aggressiv politik mot det egna folket

Olle Ljungbeck:
Så här slutar Olle Ljungbeck sitt inlägg:

Lyssna nästa gång lite extra på dagens partiledare och deras närmaste och Du skall finna att Du lånat ditt öra åt totalt verklighetsfrämmande, svagt begåvade, omogna "barn".

När man kritiserar en regerings- eller riksdagsledamot för den politik de för i dag, svarar de oftast; "Ni har ju själva valt oss". Eller; "ni kan avsätta oss vid nästa val"!

De svarar sålunda inte på min kritik av den förda politiken.Deras svar är detsamma som om en företagare eller personalchef anställt en person och därmed inte kräver att personen i fråga skall göra ett fullgott jobb.

Genom anställningen eller valet av politiker har jag med politikerns resonemang inte rätt att ställa några krav! Självklart måste jag kräva av både politikern och den anställde att i valet eller anställningen ligger kravet att vederbörande skall göra rätt för sig och göra ett bra jobb!

Detta säger något viktigt om politikernas moral. De skjuter över ansvaret på väljarna för sin urusla och direkt livsfarliga politik för medborgarna. Denna syn delar de med våra grova förbrytare.

Regeringens och sjuklöverpartiernas aggressiva och medvetet fientliga politik mot sitt eget folk tar sig dels indirekta och dels direkta uttryck.

Denna politik har sin grund i ett hat mot det egna folket (som t ex Reinfeldt gav tydligt uttryck för), dels i en förment ( påstådd, låtsad) humanism mot invandrare, asylsökande, tiggare etc.

Men den är också en följd av feghet. I rädslan för att bli kallade rasister och främlingsfientliga behandlar de alla inkommande som ett kollektiv av moraliska och hederliga individer utan att det minsta ifrågasätta! De har med andra ord p g a feghet slutat se verkligheten som den i själva verket är.

Nämligen att bland de hundratusentals inkommande är många grovt kriminella, andra terrorister, andra återigen lycksökare som vill hit för att bli försörjda. Men alltför många är också bokstavstrogna, fundamentalistiska anhängare av terrororganisationen Islam. De här nämnda kan vi aldrig räkna med kommer att låta sig integreras utan kommer alltid att vara ett hot mot oss svenskar och vårt land. Med denna politikernas oförmåga till verklighetsanalys riskerar de framgent svenska folkets liv och trygghet. Självklart finns det bland de inkommande också ett antal som vill leva i fred med oss och kanske till och med assimileras.

De indirekta hoten är bl a följande:

-  Framväxten av parallell- klansamhällen. 
-  Friskolor där huvudmännen är invandrare/bekännare  av islam eller företrädare för denna rörelse, eller helt  enkelt uttalade islamister.
-  Att inte konsekvent och utan undantag vägra accep tera kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, hedersvåld, parallellsamhällen, kvinnokränkande klädkoder på såväl vuxna som barn.
-  Att inte konsekvent utvisa invandrare efter avtjänat straff där minimistraffet är fängelse.
-  Att inte bestraffa dem som hindrar invandrare att integrera sig eller vill bli "svenskar".

-  Att inte utvisa invandrare som genom ord och handling sympatiserar med terrororganisationer.
-  Att inte utvisa eller kraftfullt bestraffa de som  bränner, vandaliserar egendom av olika slag.
-  Att inte utvisa de invandrare som innehar vapen  och sprängmedel.

Så länge inte ovanstående brottslighet och aggressiva beteende mot såväl svenskar som integreringsvilliga bekämpas innebär den ett allvarligt hot .Men visar också på regeringens, riksdagens och myndigheternas undfallenhet och därmed indirekt stöd till våldsmän som gjort otrygghet till vardag för svenska folket.

De direkta och medvetna hoten mot det egna folket från regering, riksdag och politiker.

-  Genom att tillåta massinvandring.
-  Genom att tillåta en massinvandring av individer från stater/kulturer där religionen (statsreligionen) ger rätt att döda och förgöra folk som inte delar deras religion eller kultur.
-  Genom att inte bestraffa och utvisa de som öppet sympatiserar med terrororganisationer.
Detta är synnerligen allvarligt och komprometterande efter som man har bevis rörande flera hundra sådana.
-  Mot lokalbefolkningens medgivande trots detta pla-   cerar ut inkommande utan att veta om de är fiender  eller ej.
-  Genom hemlighållande av fakta såsom etnicitet, antal etc.
-  Genom att grova brottslingar får stanna kvar i Sver ige.
-  De allvarligaste och mest gemena brotten som kvinnor/flickor utsätts för av barbarerna från nämn da kultur/religion är våldtäkter/gruppvåldtäkter och sexuella övergrepp vilka vi nästan aldrig hör politikerna beröra. Detta är ett övergrepp utan tidigare jämförelse. Ett övergrepp som stannar livet ut. För detta bär sjuklöverpartierna ansvaret. Deras undfallenhet att stävja dessa brott är därför oförsvarlig.

Bl a dessa brott är ett brott mot svenska folket och nationen. För detta måste de en gång ställas till ansvar för.

Utöver ovanstående bevisar följande att regeringen, sjuklöverpolitikerna för en kriminell politik. Det visar också på ett politiskt förfall som saknar sitt motstycke sedan vi införde allmän rösträtt på tjugotalet..

1.  Vi har aldrig haft en statsminister som så ogenerat och med andra politikers och mediers goda minne fått ljuga och bedra sitt folk som Stefan Löfven. En vanlig medborgare anställd eller inte skulle utan vidare förklarats vara en lögnare (mytoman) och aldrig kunnat räkna med att bli tagen på allvar.

2.  Decemberöverenskommelsen. Denna var samtliga sjuklöverpartier överens om. Den innebar avskaffande av en av demokratins grundpelare - Parlamentarismen. Även om man tvingats avsvära sig den, är den i full tillämpning av Allianspartierna.

Varje dag kritiserar man regeringens politik utan att avsätta denna - trots att man kan det med Sverigedemokraternas hjälp! Om nu det är så illa i Sverige som man påstår, riskerar man genom  sin feghet, falskhet och handlingsförlamning att skapa ett tillstånd där Sveriges medborgare riskerar att hamna i en katastrofal situation.

HUR TÄNKERER DE MEDBORGARE SOM FORTSATT VILL GE DESSA KRIMINELLA OCH FÖRSTÖRARE AV SVERIGE SIN RÖST?

3.  Det ännu allvarliga med det politiska förfallet är att nu även statsförvaltningen dragits med i detta.
    
Riksrevisionsverket som lyder direkt under riks dagen (Konstitutionsutskottet) och skall vara granskare av andra myndigheter har nu visat sig bestå av en ledning (tre riksrevisorer) som gjort sig skyldiga till rent kriminella handlingar och därför helt saknar legitimitet att vara kvar.

Konstitutionsutskottet håller i dagarna förhör med de ansvariga. Brotten är emellertid så graverande att de skall avsättas omedelbart. Att inte detta skett visar på å ena sidan en handlingsförlamad riksdag men också en mannamån (partiskhet, jäv etc) i förhållandet  mellan brottslingar och politiker (därmed är de  medbrottslingar).

Inte bara regeringen utan nu också riksdag och förvaltningsmyndigheter sjunker allt djupare ned i den omoraliska sörjan.

4.  Men även andra myndighetschefer som Rikspolischefen, cheferna för Migrations- Arbets- Försäkringsverket etc har agerat på ett sätt som inte är försvarbart med att vara myndighetschef.

Även våra domstolar har i dag förfallit till att inta en överslätande attityd vad gäller straffsatser etc. (I dag är kostnaderna för försvar av brottsliga invandrare och sådana återfallsförbrytare enorma.

Genom att samtidigt utvisa de som straffas med fängelse skulle samhället spara stora summor. Detta ligger inom lagens ram.

Sveriges regering, riksdagen, statsförvaltningen och de sju samverkande politiska partierna har nu under en lång följd av år visat sig inte ha varken den moraliska, intellektuella eller handlingsförmågan att styra Sverige. 

Varje väljare borde noga fundera över detta till nästa val. Även om de trots det moraliska förfallet röstar på samma parti en gång till, borde de verka för att flertalet av de ledande politikerna i respektive sjuklöverparti inte ges förnyat förtroende. De har missbrukat väljarnas förtroende på ett sätt som aldrig tidigare skett sedan införandet av den allmänna rösträtten i början av tjugotalet. Lyssna nästa gång lite extra på dagens partiledare och deras närmaste och Du skall finna att Du lånat ditt öra åt totalt verklighetsfrämmande, svagt begåvade, omogna "barn".

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar