måndag 11 juli 2016

Socialdemokraterna mentalt i diket. Olle Ljungbeck: Visst har Sverige egen kultur och värderingarFr. Snaphanen i övers. från danska
Ögonblicksbild av svenska socialdemokratin 

 Jag trodde aldrig att jag skulle komma att längta efter Ingvar Carlsson och Göran Persson, men i efterhand kan vi se att partiets talanger tog slut med dem. Gränsen går exakt genom Mona Sahlin, Stefan Löfven och Veronica Palm. De saknar sympati och intelligens, det räcker med Löfvens tal i Almedalen för att övertyga sig. Och sedan de kallar sig även "Framtidspartiet”. Tyvärr slutade framtiden för  20 år sedan, men de talanglösas mentalitet befinner sig fortfarande där det var, när partiet 1968 hade 50,1 procent av väljarna. Partiet är i det leriga diket mentalt. Det är ihåliga chefer, det är bara pinsamt. Partiet är dött och verkar inte kunna återupplivas. Försök  med Juholt, Sahlin och Löfven har misslyckats.Snaphanen

Olle Ljungbeck:
Visst har Sverige såväl en egen kultur som egna värderingar.

I sin nit att förringa Sverige påstår det politiskt korrekta etablissemanget att Sverige varken har en egen kultur ej heller egna värderingar. Självklart har de fel. Sverige har dels detta men har också tillägnat sig och varit mottaglig för influenser utifrån på dessa områden. Inte minst upplysningstidens idéer som mycket av våra grundlagsfästa värderingar grundas på tog vi till oss.

Naturligtvis formar alla mänskliga gemenskaper som kan kallas samhällsbildningar en egen kultur och t ex egna värderingar. Ju längre tillbaka i tiden vi haft relativt homogena samhällen har dessa format en egen kultur liksom värderingar. Givetvis har de under tidernas lopp också påverkats av andra samhällens värderingar och kultur.

Men det går inte att motsäga att mycket är en följd av de levnadsförutsättningar som varje folk hade att anpassa sig till i de områden där deras förfäder etablerat sig.

Jag tror till exempel att inte minst de klimatologiska förutsättningarna påverkat utvecklingen på många områden i olika trakter av världen. Ogynnsamma levnadsförutsättningar kan t ex ha påverkat människor i viss riktning, goda sådana i en annan.

I Sverige (norden) var säkert förutsättningarna annorlunda än i vissa andra delar av världen. De hårda villkor som präglade vårt land från stenåldern och en lång tid framöver, tills tekniken utvecklats på en rad område och därigenom skapade bättre levnadsförutsättningar, kan t ex har präglat oss att arbeta hårdare och tvingat fram ett utvecklingstänkande för att finna nya lösningar som skapade bättre  överlevnadsförutsättningar.

Egenskaper som pliktkänsla, arbetsmoral etc som sägs ha präglat svenskarna (nordbon) och tillskrivits Luther kan i stället ha varit en tvingande nödvändighet för att klara överlevnaden genom hårt arbete och samarbete.

Att man då också tog till sig influenser utifrån tyder på en pragmatisk, icke dogmatisk utan en öppen och sökande attityd som främjade utvecklingen.

Motsatsen är de samhällen där styrningen av dessa till stor del grundas på religiös dogmatism. I dessa har oftast utvecklingen stannat av och människorna befinner sig såväl intellektuellt som utvecklingsmässigt på en nivå tusentals år tillbaka i tiden.

En stor del av dagens asylsökande och invandrare kommer till huvuddelen från stater där t ex islam är statsreligion. Detta har tydligt varit en bromskloss för såväl intellektuell-  som utveckling mot ett välfärdssamhälle. Men också motverkat individens frihet att leva det liv den strävar efter utan att för den skull skada andra. Här skiljer sig demokratiska sekulära stater på ett anmärkningsvärt sätt mot sådana där religionen är en del av statsmakten.

Vad kanske inte många känner till är att de stater som har islam som statsreligion inte har undertecknat FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna utan har en helt egen som kallas Kairodeklarationen. Den skiljer sig avsevärt från FN-konventionen. Här några exempel: 

"Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i islam  antogs vid den nionde islamiska konferensen för utrikesministrar år 1990. Den är de islamiska staternas motsvarighet till FNs universella deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. 

Det förefaller uppenbart att de islamiska staterna inte känt sig kunna acceptera FNs version och därför känt sig nödgade att författa en egen deklaration som bättre passar deras världsbild. Kairodeklarationen (KD) är sedan dess det fundamentala dokumentet avseende mänskliga rättigheter som muslimerna ser det.

En hel del är gemensamt i de två deklarationerna, till exempel allas rätt att äga egendom (artikel 15 i KD, 17 i FN), allas rätt att direkt eller indirekt medverka i sitt hemlands styrelse (artikel 23 b respektive 21 (1)), allas rätt till statlig försörjning (artikel 17 c respektive 25) samt tanken att familjen är samhällets grundläggande byggsten (artikel 5 respektive 16 (3)).

Den stora, avgörande och fundamentala skillnaden mellan dokumenten är att FNs deklaration inte har någon erkänd överordnad lag eller princip. Den gäller som den står, punkt slut. KDs regler, däremot, är underordnade sharia-lagen och ska tolkas enligt dess principer. Detta utsägs särskilt i de flesta sammanhang och inskärps för säkerhets skull i de två avslutande artiklarna, enligt vilka ”Alla de fri- och rättigheter som fastställs i denna deklaration bestäms av islamiska sharia. Islamiska sharia är den enda referenskällan avseende förklaringar och förtydliganden av artiklarna i denna deklaration.”

Detta synsätt inverkar exempelvis på KDs motsvarighet till yttrandefriheten enligt artikel 22:
”Alla har rätt att fritt uttrycka sin uppfattning på så sätt att det inte motsäger sharias principer. Alla ska ha rätt att förespråka det rätta och sprida kunskap om det goda och varna för det felaktiga och onda enligt islamiska sharias normer”.

Eller utbildning enligt artikel 7:
 ”Föräldrar… har rätt att välja den utbildning de vill åt sina barn… i enlighet med sharias etiska värden och principer”.

Enligt artikel 6 råder olika regler för kvinnor och män och
”Den äkta mannen är ansvarig för familjens uppehälle och välfärd”.

När det gäller religionsfrihet har artikel 10 följande att säga:
”Islam är den sant oförstörda naturens religion. Det är förbjudet att utöva någon som helst påtryckning… för att förmå en person att ändra sin religion till en annan religion eller till ateism”. Religionsfrihet har alltså blivit rätten att slippa andra religioner än Islam.

Observera att KD liksom FN uttryckligen gäller alla människor, inte bara anhängarna av någon viss religion. ”Alla mänskliga varelser är Allahs undersåtar”, deklarerar KD i artikel 1 b. Artikel 1 a inleds så här: ”Alla mänskliga varelser skapar en enda familj vars medlemmar förenas genom sin underkastelse under Allah”.

Syftet med Kairodeklarationen, förklaras det i företalet, är att ”lösa alla [mänsklighetens] kroniska problem i denna materialistiska civilisation” genom att dra nytta av den ”civiliserande och historiska roll som den islamiska gemenskapen (Umma) skapad av Allah till att vara det bästa samhället och till att ge mänskligheten en alla omfattande och väl balanserad civilisation”.

Självklart kan det med hänsyn till ovanstående uppstå "problem" när vi tar emot hundratusentals individer där värdegrunden som framgår av ovanstående inte bara står i klart motsatsförhållande till svensk lagstiftning utan också till FN.s deklaration om mänskliga rättigheter. Ett minimikrav måste därför rimligen vara att det för alla invandrare som bekänner sig till islam ovillkorligen måste klargöras att erkännande av Kairodeklarationen inte är förenligt med svenskt medborgarskap.

Därför är det helt oförsvarligt att dessa skillnader(som vi givetvis inte kan acceptera om vi skall hålla ihop Sverige) inte genom en ordentlig introduktion tagits upp och det klargjorts för invandrarna att oavsett om de är troende enligt islam, att FN-deklarationen jämte den värdegrund vi grundlagsfäst och genom allmän lagstiftning slagit fast skall gälla i Sverige och inte Kairodeklarationen.

Hur rimmar t ex acceptansen av religiösa friskolor som drivs av företrädare för islam vilka bekänner sig till "Kairoöverenskommelsen" och inte till FN.s deklaration om mänskliga rättigheter? Vilken får eleverna ta till? Får de lära sig att det är denna - FN-deklarationen - som gäller i Sverige?
I Sverige predikar och undervisar fundamentalistiska imamer såväl i moskéer, friskolor som i ungdomslokaler. Nog borde det ha en viss betydelse vilken deklaration de grundar sin predikan, undervisning etc på!

Hur förhåller sig försvararna av religiösa friskolor till detta? Innebär det inte att vi tillåter en helt olika värdegrund för vissa delar av befolkningen som helt står i strid med den värdegrund vi såväl grundlagsfäst som genom allmän lagstiftning lagt fast att gälla i vårt land. Riskerar vi då inte framtida konflikter där vi ger acceptans för ojämlikhet mellan könen och ett förhållningssätt för invandrare byggt på en värdegrund som enligt vår egen lagstiftning är grovt brottslig?

Om dagens värderingar (de som vi grundlagsfäst och genom allmän lagstiftning demokratiskt beslutat om) i grunden är våra egna eller till vissa delar är hämtade utifrån är ointressant. Det får närmast betraktas som en strid om påvens skägg vilket jag inte vill befatta mig med. 

Viktigare är då att ur empirisk synvinkel granska i vil-ken mån den värdegrund vi successivt kommit fram till och grundlagsfäst, inneburit att vårt land kan sägas uppfylla de kriterier som anger en hög civilisationsnivå enligt bl a de kriterier FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna anger.
Men också sådant som skapar en stark sammanhållning och förhindrar såväl inre stridigheter som angrepp mot andra stater. Självklart är då också jämställdhet mellan könen ett ovillkorligt krav etc.

Hur motverkar vi ojämlikhet mellan könen, hedersvåld, kvinnlig könsstympning, barnaga, barn- och tvångsäktenskap, homofobi, religionsofrihet etc etc om vi som Kairoöverenskommelsen accepterar att "Islamiska sharia är den enda referenskällan avseende förklaringar och förtydliganden av artiklarna i denna deklaration"!   
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

1 kommentar:

  1. Förstår inte varför de länder som håller på Kairodeklarationen har något i FN att göra?

    SvaraRadera