torsdag 29 december 2016

Olle Ljungbeck: Lagarna tolkas godtyckligt. Advokatsamfundet - hotet mot rättssäkerheten.Från det ena till det andra:

Hycklarlunch är inte att förakta


Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck:

…Eftersom de myndigheter som skall värna vår grundlagsfästa värdegrund inte gör detta skall regeringen med det snaraste göra en översyn av var bristerna finns och åtgärda dessa så att lagarna blir en realitet, som såväl de svenska medborgarna som invandrarna har att leva efter.

Ingen tar längre ansvar för att lagarna efterlevs.

Tjänstemän tolkar i dag lagarna godtyckligt utifrån den egna åsikten eller ideologin. Domare och statens ombudsmän dömer ofta och agerar utifrån teknikaliteter och inte efter lagens grundprinciper. 
I Malmö finns det mer än ett 50-tal gifta minderåriga invandrarflickor trots att lagen förbjuder barnäktenskap (sannolikt finns det betydligt fler om vi ser till Sverige som helhet). Kommunens tjänstemän agerar inte mot dessa förhållanden därför att de anser att det skulle vara ”övergrepp” att skilja ”makarna” åt. Det senare visar inte på någon större kännedom om äktenskapsförhållanden inom islamsk kultur etc. De tolkar situationen helt efter sin egen världsbild som tydligen är mycket liten. Att livet för de här minderåriga flickorna och eventuella barn kan vara fruktansvärt har tjänstemännen inte nog fantasi att bilda sig en uppfattning om. Trots att flickorna kanske ingen högre önskan har än att slippa ut ur detta. Det grundläggande måste under alla förhållande vara att följa svensk lag och skilja ”makarna” åt. Tilläggas kan att mannen i dessa ”förhållanden” ofta är betydligt äldre än flickan – att äktenskapet ofta ingåtts utan flickans vilja – vilket gör att hon helt saknar frihet och i flertalet fall också utsätts för fysiskt våld.

Förnuft och realism har ersatts av kravlöshet och teknikaliteter. Hela artikeln

Ledarsidorna - Advokatsamfundet - hotet mot rättssäkerheten
Advokatsamfundet har, genom generalsekreterare Anne Ramberg på Samfundets egen hemsida låtit förstå att Samfundet har en ”myndighetsliknande ställning”. Ramberg har, när hon kritiserats, låtit förstå att hon i huvudsak har Advokatsamfundets styrelses fulla förtroende varför generalsekreterarens uttalanden och agerande är att betrakta som Advokatsamfundets officiella linje. Likt alla myndigheter bör då dess verksamhet omfattas av offentlig insyn och inte det skydd som Samfundet via de medlemmar som organiserats genom Hilda och Ruben själva byggt upp i prejudicerande domar.

Advokatsamfundets agerande, genom sina dotterorganisationer Hilda respektive Ruben, borde rimligen regleras som konsekvens av att de anser sig ha en myndighetsliknande ställning. En reglering som då omfattar ökad offentlig insyn, styrning och kontroll. I samband med denna reglering bör vi även överväga att i generella termer begränsa Advokatsamfundets särställning då dagens regelverk ger Samfundet fritt spelrum att kontrollera alltför många länkar i rättskedjan.

Alla Sveriges myndigheter styrs med regleringsbrev i den demokratiska anda som vår konstitution reglerar.

Skulle inte så medges av Advokatsamfundet står vi inför en farlig situation som Riksdag och Regering med viss skyndsamhet måste reglera. Med Advokatsamfundets unika kontroll, genom delikatessjäv och sina dotterorganisationer, av alltför många länkar i rättskedjan följer per automatik ett hot mot rättssäkerheten med dagens lag- och regelverk.

Exakt det argument som Advokatsamfundet använder vid alla demokratiska försök att begränsa deras inflytande. Ett argument vi helt enkelt bara har att vänja oss vid och vi kommer få höra vid upprepade tillfällen när vi ifrågasätter, och förhoppningsvis nu reglerar, Advokatsamfundets makt och inflytande.Hela artikeln

  Läs: Trollen kryper fram – Anne Ramberg om SDDet goda samhället: Berättelsen om Leviatan, Justitia och Socialsekreteraren
Statens natur är dubbel. Låt mig förklara.
I begynnelsen var människornas tillvaro ett allas krig mot alla. Under ”mänsklighetens naturliga villkor”, förklarade den engelske 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes, blev människolivet ”ensamt, fattigt, nedrigt, brutalt och kort”.
Därför behövs en oändligt mäktig och potentiellt våldsam makt inför vilken alla människor måste vika sig, fortsatte Hobbes, en makt som har monopol på våldet och upprätthåller ordningen så att människorna blir fria att sköta sina liv utan oro för att bli rånade i nästa gathörn.
Hobbes kallade denna makt för Leviatan efter monstret i Jobs bok (Job 40:27):
Anfall honom du – den kampen glömmer du aldrig, och du gör inte om det. Där kan ingen hoppas på framgång, vid blotta anblicken fälls man till marken. Han är alltför grym, ingen törs reta honom. Vem kan hålla stånd inför honom? Vem kan oskadd utmana honom, vem under hela himlen?
Systemfelet är att den önskvärda balansen mellan Leviatan och Socialsekreteraren är upphävd. 

Leviatan är praktiskt taget utraderad i vårt land. Vi lever i Socialsekreterarens härskardöme. Det är därför hemvändande IS-krigare och terrorister får bostad och bidrag i stället för att sättas på fästning.
Det hela är olyckligt. Problemet är att svensk politik är marinerad i Socialsekreterarens världsbild och människosyn. Politikerna förstår inte att staten också måste vara Leviatan.Läs hela detta utmärkta inlägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar