söndag 30 juli 2017

Olle Ljungbeck: Anmälan mot statsminister Stefan Löfven .Till polismyndigheterna i Gävleborg och Stockholm samt till Riksåklagaren (RÅ), och åklagaren i Mitt samt Justitieombudsmannen (JO) och konstitutionsutskottet. För kännedom till Högsta Domstolen, Justitiedepartementet m fl enligt sändlista. 

Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a.
Självklart är jag personligen beredd att verka för en medborgarrörelse som likt våra grannländers frihetskämpar stred för sitt lands frihet genom att bekämpa de utifrån kommande elementen med alla de medel som krävdes för att vinna kampen.

Huruvida detta blir en nödvändighet handlar inte om år utan månader. Avgörande blir om Regering och riksdag står på folkets sida genom att omgående agera, annars kan en sådan rörelse mycket väl bildas före valet.

Självklart kan varken jag eller andra som arbetar för att upprätthålla och stärka demokratin och rättssamhället inte tro att vi närmar oss ett sådant när Regeringschefen, Regeringen, Riksdagen och vissa myndigheter inte lever och agerar efter lagarna utan i stället bryter mot dessa som de värsta brottslingar.

Motiv för min anmälan: Stefan Löfven har som regeringschef enligt grundlagen att värna om de svenska medborgarna liv, hälsa och trygghet. Han är ansvarig för den massinvandring som skett till Sverige sedan 2015. Som högste ansvarig för Sveriges säkerhet är han enligt grundlagen skyldig att värna de egna medborgarnas liv och lem. Detta har han helt brustit i när han tillåtit helt främmande individer tillträde till Sverige utan att först försäkra sig om att de inte skadar den egna befolkningen. Denna totala likgiltighet för de egna medborgarnas väl och ve har resulterat i våld och kriminalitet mot den egna befolkningen i en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land.

Tusentals svenska medborgare har sammantaget utsatts för mord, grovt våld,
våldtäkter/gruppvåldtäkter, rån, stölder samt förstörelse av egendom som bilaroch fastigheter till mångmiljardbelopp. Våra kvinnor och barn är värst utsatta. Ingen av dessa kan i dag känna trygghet till liv och lem. Opinionsundersökningar visar att så gott som varje kvinna och flicka känner i dag otrygghet över att vistas ensamma utanför hemmet.

Enligt grundlagen och inte minst förarbetena till denna skall regeringen höra folket i val i frågor av den betydelse massinvandringen utgjort och utgör. Utöver att Stefan Löfven inte tar sitt ansvar vad beträffar det egna folket, svikerhan även alla de kvinnor och flickor som kom till Sverige i samband med massinvandringen. Sålunda förekommer barnäktenskap, tvångsgifte, kvinnlig könsstympning, tvång mot kvinnor och flickor, innebärande att de ej ges frihet att välja sitt eget sätt att leva, klä sig etc. Hedersvåldet är utbrett utan att regeringen vidtager åtgärder. Användandet av skjutvapen har blivit regel bland kriminella invandrare och otryggheten för de egna medborgarna att vistas på centrala platser innebär daglig livsfara.

Att Löfvens totala likgiltighet för det lidande som drabbar svenska folket  på grund av utifrån kommande ociviliserade och kriminella element kan inte förstås på annat sätt än, att han kallt kalkylerar med att få invandrare att rösta på partiet.

Detta är självklart en gemenhet utan like men med hänsyn till den brist på moral han visat hittills mot de svenska medborgarna är detta antagande ingen orimlighet.

Parallellsamhällen/klansamhällen med parallella rättssystem till det svenska där Koranen och sharialagen styr individernas liv i dessa samhällen är i dag en verklighet. De mest extrema tolkningarna av Islam styr i stort sett dessa invandrares liv. En självklarhet i vårt land är att nazister och med dem likasinnade rörelser skall bekämpas. Detta gäller emellertid inte islamister, jihadister etc om vi ser hur litet som görs för att stävja våldet. Dessa har i stort sett full frihet att verka i moskèer, ungdomsorganisationer mm. Det stora hotet mot t ex judarna kommer idag främst från islamister.

Sverige är i dag ingen rättsstat (detta som är en regeringschefs kanske viktigaste uppgift att värna). En förutsättning att vi skall kunna återgå till att åter vara en sådan kräver att de som står för massinvandringens negativa konsekvenser, elimineras och utvisning tillämpas generellt då sådan individ gjort sig skyldig till brott som enligt strafflagen innebär fängelse. Men givetvis att endast arbetskraftsinvandring tillåtes i framtiden.

Slutsats:
ATT STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN ÄR ANSVARIG FÖR DE BROTT, BL A MORD OCH VÅLDTÄKT JAG OVAN REDOVISAT ÄR STÄLLT UTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL. Därför är han en brottsling och skall åtalas enligt strafflagen.

Jag vill här också delge de som läser detta hur vår grundlagsfästa åsiktsfrihet beskurits sedan tidigare och fortfarande.

Jag har vid tre tillfällen kallats till förhör av SÄPO för skrivelser jag riktat till bl a Löfven.

Jag har också för något år sedan (vid tillfället 82 år) blivit handgripligen bortförd från torget i Gävle när jag använde mig av mina grundlagsfästa rättigheter. 
Vid tillfället stod jag med ett plakat (platsen hade anvisats av polis) utan att yttra mig verbalt men med en text som bl a kritiserade massinvandringen. Efter ungefär en halvtimme kom två poliser som vardera grep mig i armarna och "omhändertog" mitt plakat. Beskedet jag fick var att jag "hetsat mot folkgrupp och hädat". Den polischef som beordrade bortförandet kände sålunda inte ens till att hädelseparagrafen är borttagen. Han gjorde sig ej heller besvär att kolla om det som stod på mitt plakat stred mot yttrandefrihetslagen. Tre veckor efter det inträffade fick jag meddelande från åklagaren att jag inte på något sätt brutit mot gällande lag varför jag var välkommen att hämta mitt plakat. Någon som helst ursäkt för det jag beskyllts för eller att man hindrat mig i mina grundlagsenliga rättigheter fick jag givetvis inte. Inte heller dementerade de lokala medierna att de felaktigt påstått att man gripit en man som hetsat mot folkgrupp.

Jag kan ta ytterligare ett exempel på hur de rättsvårdande organen arbetar i dag. För något år sedan blev det känt att ett stort antal invandrarflickor i Kalmar och Norrköping könsstympats. Jag beslöt mig därför att agera för att få de ansvariga ställda till ansvar. Efter många brevväxlingar med såväl Riksåklagaren (RÅ) som åklagarkamrarna i de båda städerna utan att nå några result insåg jag det hopplösa i att fortsätta när, jag fick beskedet från en av kamrarna att de från högre ort uppmanats att inte agera i fallen! Min mailväxling kan återfinnas hos samtliga tre myndigheter.

Jag är självklart något förvånad över att jag inte får utöva mina grundlagsenliga rättigheter när islamister kan stå i Moskeér och på offentliga platser och hetsa mot judar liksom att de får vistas fritt i vårt land trots att de tillhör och därför sympatiserar med terror-organisationer. Lika förvånad är jag över att islamister som Abdisiriak Wberi kan bli riksdagsledamot men också att han får som rektor leda muslimska friskolor. Inte minst då det sakligt kunnat bevisas att han terroriserat skolflickor. Detta är endast några exempel på hur de som skall värna vår demokrati faller undan för antidemokratiska rörelser medan vi som kämpar för demokratin bestraffas.

Självfallet ger folkrätten oss som vill värna det demokratiska samhället, rättsstaten, värdegrunden som vi  lagt fast i grundlag och allmän lag (varav jämställdhet mellan kvinnor och män är central och inte får ifrågasättas till skillnad mot den värdegrund barbarerna  från Menaländerna tillämpar) oss rätten att försvara oss mot utifrån kommande element som mördar, våldtar, rånar, misshandlar och bränner vår egendom som bilar och fastigheter i en omfattning som kan liknas vid vad våra grannländer utsattes för när de var våldtagna av Nazityskland.

Självklart är jag personligen beredd att verka för en medborgarrörelse som likt våra grannländers frihetskämpar stred för sitt lands frihet genom att bekämpa de utifrån kommande elementen med alla de medel som krävdes för att vinna kampen.

Huruvida detta blir en nödvändighet handlar inte om år utan månader. Avgörande blir om Regering och riksdag står på folkets sida genom att omgående agera, annars kan en sådan rörelse mycket väl bildas före valet.

Om inte detta sker kan vi när som helst bli någon av de tusentals anhöriga som drabbas av det råa och barbariska våldet genom att någon kvinnlig anhörig som maka, syster, barn och barnbarn våldtagits av en individ som inte lämnat barbarstadiet och därför aldrig skulle tillåtits komma in i vårt land. Då är det emellertid försent att komma med undanflykter varför Du inte gjorde något Svensson!

Självklart kan varken jag eller andra som arbetar för att upprätthålla och stärka demokratin och rättssamhället inte tro att vi närmar oss ett sådant när Regeringschefen, Regeringen, Riksdagen och vissa myndigheter inte lever och agerar efter lagarna utan i stället bryter mot dessa som de värsta brottslingar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Alf Ahlberg var socialdemokrat, anti-nazist, anti-rasist och anti-kommunist.
 Han hade livvakter pga dödshoten från nazister.
Han skrev så här om svenskhet och jag tycker det är rätt vackert:Att vara svensk är till en början att tillhöra ett folk och därtill ett mycket gammalt folk. Mången förefaller detta vara en trivial och självklar sanning, men så är det alldeles icke. Det lilla ordet folk täcker en stor och egenartad verklighet. Ett folk är inte detsamma som summan av de individer, som bebo en avgränsad geografisk yta. Svenska folket är något ojämförligt större och högre än summan av de svenskar, som i dag bebo vårt land plus dem, som bo spridda i främmande länder. Det är enheten av de döda, de levande och de ofödda i oräknade generationer bakåt och framåt i tiden. Sverige är inte bara det land vi själva bebygga utan jämväl det land, där våra barn en gång få bo och våra fäder sova under kyrkohällen. De döda, både de namnkunnigaste och de namnlösa, leva bland oss i sitt verk och sin gärning och bestämma hela vårt sätt att vara såsom svenskar, att tänka, känna och vilja. Själva äro vi snart borta och ingen känner mera vårt rum. Men svenska folket skall leva efter oss som det levat före oss. Det betyder att vårt sätt att tänka, känna och handla som svenskar också är bestämt av hänsynen till de ofödda släkterna, att de verka som motivkrafter i vårt liv i dag.

Vi nu levande, som för ett kort ögonblick representera svenska folket och ha att i en ödestid för vårt land bära ansvaret inför de hädangångna och de ofödda – vi äro blott löven på ett gammalt träd, som spricka ut om våren, vissna och falla av om hösten. Ingen räknar dem, ty det är trädets liv det kommer an på. Som medlemmar av ett folk äro vi något annat och mer än blott kortlivade individer, vi ha del i ett högre överindividuellt liv, som visserligen icke lever i någon abstrakt metafysisk rymd, som man ibland tänkt sig, men väl i oss och mitt ibland oss. Detta är orsaken till att den, som har en fast känsla av att tillhöra denna gemenskap mellan de döda, de levande och de ofödda, som ett folk är, kan om så skulle krävas offra det egna individuella livet för att det högre och större livet skall kunna räddas och värnas.”
Ur ”Svenska folkets väsenskärna” (1940).18 kommentarer:

 1. Sedan många år tillåts vi ju inte försvara oss ens mot kriminella? Finns det något annat land i EU som avskaffat den allmänna värnplikten? Det nuvarande Larvet med några tusental handplockade fr.om. juli 2017 förändrar ingenting!

  SvaraRadera
 2. Svearike har blivit "diktatur" land.. :-(

  SvaraRadera
 3. Tack Olle Ljungbeck!

  Du är en sann och ädelmodig kämpe för vårt vackra Land. Numera så svårt sargat av köpta, korrupta och historielösa "styresmän". Samt av en nedsövd (skam över mediaföretagen!) och hjärntvättad befolkning, huvudparten i a f. Tack för ditt initiativ som andas sann rättrådighet och klokskap!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra skrivet och realistiskt må vi hoppas på en snabb och effektiv förändring,Sverige styrs idag av sinneSsjuka individer

   Radera
 4. Det närmar sig.

  SvaraRadera
 5. Sverige har varit en demokratur sedan länge...

  SvaraRadera
 6. Just så går det ju till i Svenska samhället idag.

  SvaraRadera
 7. Så jäkla bra och skrivet. Håller med till punkt och pricka.Vi svenskar måste värna om våra seder&traditioner, samt bevara det som våra förfäder och vi själva byggt upp.
  Sverige ska inte raseras av annat folkslag som ej kan acceptera oss eller de ska vara tacksamma för den hjälp de får. Vi svenskar blir dödade eller fängslade, om vi är i deras länder och om vi ej gör som de styrande i deras länder gör&står för?
  Nej vi måste säga ifrån nu, gå man ur husen och stå för våra seder&traditioner och framför allt vårat Sverige <3 <3

  SvaraRadera
 8. Den sannaste texten jag läst på länge! Demokraturen har växt för varje dag och är mkt nära en äkta diktatur.

  SvaraRadera
 9. Kan bara i stämma med talaren, jag anser att redan när alla statliga bolag såldes ut och privatisering börjades, då anser jag att började gå utför, sen blev efter varje val värre och värst sista valet är väl nådastöten för Svea rike. Omedelbar åtgärd eller viva revolution..

  SvaraRadera
 10. Så väl formulerat på korrekt svenska. Eftersom vi lever i en demokratur kommer anmälan dessvärre inte att leda till någon bättring.

  SvaraRadera
 11. Ja just det! Nu är det tid till folkuppror! Politikerna är ju kriminella och har tillåtit dödsmaskiner med avsikt att döda alla svenskar, komma hit. Jag vill se en RIKTIG flykting! Den kan jag hjälpa och stödja med glädje!Dags att höja rösten o lite mer! Gå samman o kräva som de på torgen som inte ens tillhör landet!

  SvaraRadera
 12. Mycket riktigt. Dessvärre delar jag inget hopp om att något ska hända, vi är alldeles för bekväma för att agera. Men jag hoppas innerligt att något faktiskt ska ske. En sak är iaf säker: Politikerna är inte på folkets sida, och vi är precis på gränsen till att sluta vara en demokrati i annat än namn

  SvaraRadera
 13. Klockrent skrivet!

  SvaraRadera
 14. Så klockrent skrivet!!!!

  SvaraRadera